Tampereen yliopiston hallituksen kolmen jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2021 lopussa, minkä vuoksi syksyllä hallitukseen nimitetään kolme jäsentä.  Nyt konsistori on pyytänyt koko yliopistoyhteisöä ehdottamaan hallitukseen jäsenehdokkaita. Hallituksen jäsenet nimitetään konsistorissa ehdotettujen henkilöiden joukosta. Tampereen yliopiston intauutinen yliopiston hallituksen jäsenten nimittämisestä. 

Kenen ykköstyypin pitäisi olla Tampereen yliopiston hallituksessa?

Tee oma ehdotuksesi TREYlle, jotta me opiskelijat voimme edistää opiskelijoille tärkeitä asioita. Voit ehdottaa oman alasi ykköstyyppiä tai miettiä laajemmin myös muilta aloilta sopivaa ehdotusta. Ehdotuksen voi jättää yksittäinen opiskelija, järjestö tai aktiivien porukka.

Keräämme opiskelijoiden ja järjestöjen ehdotuksia 28.6.-8.8. Tämän jälkeen käsittelemme ehdotuksia, ja ylioppilaskunnan hallitus päättää meidän opiskelijoiden yhteisestä ehdotuksesta alustavasti 26.8. Yliopistoyhteisön jäsenehdotukset tulee jättää viimeistään 31.8. Tulemme julkaisemaan tiedon ehdotetuista henkilöistä hallituksen päätöksen jälkeen.

Opiskelijat ja järjestöt voivat tehdä omia ehdotuksia TREYlle tai suoraan yliopistolle.

Tampereen ylioppilaskunnalle ehdotukset voi jättää Jotform-lomakkeella. Yliopistoyhteisön e-lomakkeen löydät intra-uutisesta. Konsistori on pyytänyt yliopistoyhteisöä ehdottamaan hallituksen jäsenehdokkaita 31.8. mennessä.

Me opiskelijat haluamme edistää sitä, että yliopiston hallituksessa ymmärretään opiskelijan elämää.

Lisätietoja yliopiston hallituksen nimitysprossista antaa Tampereen ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden ja koulutuspoliitikan asiantuntija Aliisa Toivanen (kesälomalla 5.-30.6.) ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Ilona Taubert (kesälomalla 14.7.-16.8.)

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yliopiston hallitus on samalla Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, ja sen tehtävänä on asettaa yliopiston suuret linjat. Hallitus päättää yliopiston strategiasta ja säännöistä, valitsee rehtorin ja käyttää merkittävää taloudellista valtaa.

Yliopiston hallitus on siis arjesta etäällä, mutta päättää yliopistoa koskevista isoista päätöksistä ja laajoista suunnitelmista.

Hallituksen jäsenillä on korkeatasoista osaamista yliopiston aloilta sekä yhteiskunnan tai yritysmaailman aloilta.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Yliopiston toimialaa ovat ne alat, joita yliopistolla koulutetaan. Korkein alan asiantuntemus voidaan arvioida olevan merkittävää osaamista esimerkiksi se, että on väitellyt yliopistosta omalta alaltaan tai on kehittänyt osaamistaan menestyksekkäästi yhteiskunnan eri areenoilla tai yritysmaailmassa.

Tampereen korkeakoulusäätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyys voi jatkua enintään yhdeksän vuotta eli kolme kautta. Hallituksen jäsenet voivat siis jatkaa useamman toimikauden hallituksessa. Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirjan ja yliopiston johtosäännön mukaan hallituksen tulee olla strateginen ja riippumaton.

Yliopiston konsistori on täydentänyt jäsenkriteerejä seuraavasti:

Hallitus kokonaisuutena (kriteerit aakkosjärjestyksessä):

 • ajantasainen osaaminen ja kokemus suomalaisesta yliopistokentästä
 • akateeminen johtamiskokemus
 • akateeminen korkeatasoisuus
 • demografinen monipuolisuus kuten ikä, tasa-arvolain mukainen sukupuolijakauma, osaamistausta, kokemus
 • kansainvälisyys ja kansainvälisen tiedeyhteisön tuntemus
 • koulutusosaaminen
 • laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta, tieteistä, taiteista, elinkeinoelämästä ja kansalaisyhteiskunnasta
 • monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys
 • talous- ja sijoitusosaaminen
 • yliopiston alojen monipuolinen tuntemus sekä vahva akateeminen osaaminen yliopiston kärkialoilla (tekniikka, terveys ja yhteiskunta)

Erityisesti huomioitavat kriteerit vuonna 2021:

 • Monitieteisyys on yliopistomme mahdollisuus ja haaste. Hallitukseen tarvitaan kokemusta monialayliopistossa ja monitieteisessä tutkimusryhmässä toimimisesta sekä monitieteisen tutkimuksen käytännön johtamisesta.
 • Kansainvälisyys on yliopistolle luontaista ja sen tulee näkyä myös yliopiston hallituksessa. Hallitukseen tarvitaan kokemusta yliopistosta Suomessa ja ulkomailla sekä näkemystä Tampereen yliopiston menestyksen edellytyksistä kansainvälisessä ja kansallisessa toiminta- ja ansaintaympäristössä.
 • Yliopistofuusion jälkihoito on vielä monilta osin kesken. Hallitukseen tarvitaan kokemusta tieteenalat yhdistävästä korkeakoulufuusiosta ja/tai erilaisten tutkimusyhteisöjen ja ‑kulttuurien yhdistämisestä.

Eduksi katsotaan:

 • Vahva akateeminen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus yliopiston kärkialoilla, erityisesti tekniikan alalla sekä terveydestä kliinisen lääketieteen tai terveystieteen alalla.
 • Kokemus hallinnosta / hallitustyöskentelystä monialayliopistossa tai vastaavassa muussa asiantuntijaorganisaatiossa
 • Talous- ja sijoitusosaaminen
 • Sidosryhmien ja verkostojen monipuolisuus: yhteiskunta, elinkeinoelämä, järjestöt, säätiöt, EU (kansainvälinen tiedepolitiikka ja tiederahoitus)

Tärkeää ehdotusta miettiessä on se, että tekee vain oman ehdotuksensa.

Vastuu kriteeristön ja lain noudattamisessa on lopulta konsistorilla, joka päättää hallituksen jäsenistä.

 

 

Tampereen ylioppilaskunta tekee oman esityksensä yliopiston hallitukseen esitettävistä henkilöistä. Esityksellä haluamme edistää opiskelijoille tärkeitä asioita Tampereen yliopistossa.

Tampereen ylioppilaskunnan ehdotus tehdään huomioiden yliopistolain ja konsistorin määrittelemien pätevyys- ja soveltuvuusvaatimukset. Lisäksi ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt sisäisistä kriteereistään hallituksen kokouksessaan seuraavasti:

 1. Hallitus päättää alustavasta hallitukseen esitettävien henkilöiden lukumääräksi yksi
 2. Hallitus päättää Tampereen ylioppilaskunnan kriteereistä seuraavasti:

Ensisijaiset kriteerit:

 • Opiskelijuuden asiantuntemus
 • Koulutusosaaminen
 • Ymmärrys tiede- ja korkeakoulukentästä
 • Erilaiset taustat
 • Monitieteisyys ja laaja-alaisuus

Täydentävät kriteerit:

 • Hallinnossa toteutuva läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus
 • Edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta
 • Edistää yliopiston yhdenvertaista kielipolitiikkaa

TREYn toimijoista koottu tiimi valmistelee hallitukselle esityksen, joka käsitellään hallituksen kokouksessa ennen yliopistoyhteisön kuulemisen päättymistä. TREYn ehdotettavilta henkilöiltä pyydetään mahdollisuuksien mukaan suostumus ennen päätöskokousta.

Päätöksen valmistelun tueksi avataan kuuleminen opiskelijoille ja järjestöille ykköstyypeistä yliopiston hallitukseen, jotta opiskelijayhteisön ääni kuuluu ylioppilaskunnan valmistelutyössä, päätöksenteossa ja edunvalvonnassa. Opiskelijoiden ja järjestöjen ääntä kuunnellaan ja arvostetaan päätöksen valmistelussa.