Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta: Tiia Virtanen, koulutuspoliittinen asiantuntija (tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077)

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Johtosäännön mukaan konsistorin puheenjohtajana toimii provosti. Varapuheenjohtajan valitsee konsistori professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on muun muassa nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet, seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua, päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä ja asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet.

Opiskelijaedustajina konsistorissa toimivat

Ilona Taubert
Janne Kajander
Juha Köykkä
Mikko Lampo
Tiina Mikkonen

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on mm. tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista, valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittmäiseen liittyvistä asioista, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Pysyviä asiantuntijajäseninä ovat mm. ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat.

Opiskelijaedustajina koulutusneuvostossa toimivat

Jenna Rantanen, varajäsentä etsitään
Lassi Mäkinen, varalla Mikko Koivula
Mikko Kauhanen, varalla Joonas Jäppinen
Sanna Kallio, varalla Lauri Sahramaa

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvostoon kuuluu opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on mm. valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita, tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita ja tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista.

Opiskelijaedustajina yhteiskunnallisen vuorovaikutamisen neuvostossa toimivat

Katariina Kojo, varalla Aliisa Toivanen
Eero Kiiski, varalla Annika Nevanpää 
Teemu Kontro, varalla Petra Oksa

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

Opiskelijaedustajina muutoksenhakulautakunnassa toimivat

Lassi Mäkinen, varalla Joonas Jäppinen
Petra Pieskä, varalla Lauri Sahramaa

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: 5 professorijäsentä, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista.

Kussakin seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa. Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoissa on listattu alla.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)
Arttu Nevalainen, varalla Vivian Lunnikivi
Esko Nieminen, varalla Ninni Varanka
Mikko Kauhanen, varalla Jani Björklund
Suvi Parhankangas, varalla Emmi Juolahti
Veli-Matti Korpelainen, varalla Panu Kortelainen

Johtaminen ja talous (MAB)
Annika Nevanpää, varalla Heta Lindgren
Jutta Kuusela, varalla Milena Määttä
Nea Lyytikäinen, varalla Aleksi Niemi
Nelly Kivinen, varalla Eero Pitkäsalo
Tanja Väisänen, varalla Mikko Malmström

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)
Eemeli Lahtinen, varalla Saija Yli-Rosti
Elina Lehtoniemi, varalla Jenna Rantanen
Heidi Riikonen, varalla Elina Tulkki
Miikka Mäkirinta, varajäsentä etsitään
Tuomas Kauppinen, varalla Iiris Taubert

Lääketiede ja terveysteknologia (MET)
Joel Kontiainen, varalla Riikka Hentunen
Marjo Hintsala, varalla Markus Hautamäki
Paula Sajaniemi, varalla Vili Sipilä
Riku Metsälä, varalla Elisa Jääskeläinen
Sanna Kallio, varalla Julius Haapakoski

Rakennettu ympäristö (BEN)
Aleksi Heininen, varalla Sohvi Hyvärinen
Lauri Koski, varalla Ida-Maaria Tervala
Lauri Sahramaa, varalla Niklas Pitkäkoski
Otto Haarala, varalla Tomi Sirola
Victoria Keskinen, varalla Ulla Viitikko

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)
Aapo Honkakunnas, varalla Juho Kuiko
Joni Tepsa, varajäsentä etsitään
Lassi Mäkinen, varalla Jaakko Karppinen
Neela Walin, varalla Teemu Kontro
Veikko Kujala, varalla Kaisa Mikkola

Yhteiskuntatieteet (SOC)
Eero Sallinen, varalla Ida Pajupuro
Juliaana Nauha, varalla Paavo Antikainen
Katariina Kojo, varalla Henna Salminen
Otso Lensu, varalla Henrik Järvinen
Riina Tanskanen, varalla Sonja Mikkonen

 

Kaikki ylioppilaskunnan hallopedit trey-halloped[at]lists.tuni.fi
TOIMIELIN SÄHKÖPOSTILISTA
Konsistori trey-konsistorihalloped[at]lists.tuni.fi
Koulutusneuvosto trey-knhalloped[at]lists.tuni.fi
Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto trey-yvvhalloped[at]lists.tuni.fi
Muutoksenhakulautakunta trey-muutoshalloped[at]lists.tuni.fi
Tiedekuntaneuvostot
Rakennettu ympäristö BEN trey-benhalloped[at]lists.tuni.fi
Kasvatustieteet ja kulttuuri EDU trey-eduhalloped[at]lists.tuni.fi
Tekniikka ja luonnontieteet ENS trey-enshalloped[at]lists.tuni.fi
Informaatioteknologia ja viestintä ITC trey-itchalloped[at]lists.tuni.fi
Johtaminen ja talous MAB trey-mabhalloped[at]lists.tuni.fi
Lääketiede ja terveysteknologia MET trey-methalloped[at]lists.tuni.fi
Yhteiskuntatieteet SOC trey-sochalloped[at]lists.tuni.fi

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan täydennyshakuja järjestetään lukuvuodessa kaksi. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että aloitamme syklisen eroamiskäytännön. Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Tampereelta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin eroanomuksen voi laittaa osoitteeseen https://tinyurl.com/treyhallopedero. Eroanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa ja mikäli et nyt syksyllä 2019 pysty enää toimimaan hallopedina, tulee sinun lähettää eroanomus kevään erodedikseen mennessä, eli viimeistään 31.3. ja vastaavasti, mikäli et pysty toimimaan hallopedina keväällä 2020, lähetäthän eroanomuksesi viimeistään 30.9.

Äkillisissä erotilanteissa suosittelemme ottamaan erikseen yhteyttä kopoasiantuntijaan (tiia.virtanen[at]trey.fi)