Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta: Tiia Virtanen, koulutuspoliittinen asiantuntija (tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077)

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Johtosäännön mukaan konsistorin puheenjohtajana toimii provosti. Varapuheenjohtajan valitsee konsistori professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on muun muassa nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet, seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua, päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä ja asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet.

Opiskelijaedustajina konsistorissa toimivat

Annika Nevanpää
Ilona Taubert

Janne Kajander
Mikko Kauhanen
Ville Tynkkynen

Lisätietoa konsistorista löytyy yliopiston intran käsikirjasta.

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on mm. tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista, valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittmäiseen liittyvistä asioista, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Pysyviä asiantuntijajäseninä ovat mm. ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat.

Opiskelijaedustajina koulutusneuvostossa toimivat

Jenna Rantanen, varalla Aleksi Niemi
Anna Alexanova, varalla Vivian Lunnikivi
Joonas Jäppinen, varalla Eemeli Lahtinen
Sanna Kallio, varalla Lauri Sahramaa

Lisätietoa koulutusneuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvostoon kuuluu opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on mm. valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita, tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita ja tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista.

Opiskelijaedustajina yhteiskunnallisen vuorovaikutamisen neuvostossa toimivat

Aliisa Toivanen, varalla Tuomas Kauppinen
Eero Kiiski, varalla Salla-Mari Palokari
Teemu Kontro, varalla Petra Oksa

Lisätietoa yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

Opiskelijaedustajina muutoksenhakulautakunnassa toimivat

Lauri Sahramaa, varalla Joonas Jäppinen
Petra Pieskä, varalla Iiris Taubert

Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta löytyy yliopiston intrasta.

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: 5 professorijäsentä, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista.

Kussakin seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa. Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoissa on listattu alla.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC) Intrasivu
Arttu Nevalainen, varalla Ville Jäppinen
Esko Nieminen, varajäsentä etsitään
Jani Björklund, varalla Aleksi Mattila
Suvi Parhankangas, varalla Emmi Juolahti
Veli-Matti Korpelainen, varalla Vivian Lunnikivi

Johtaminen ja talous (MAB) Intrasivu
Heta Lindgren, varalla Anssi Flink
Jutta Kuusela, varalla Milena Määttä
Nea Lyytikäinen, varalla Aleksi Niemi
Nelly Kivinen, varalla Hanna Vähävuori
Mikko Malmström, varalla Salla-Mari Palokari

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU) Intrasivu
Eemeli Lahtinen, varalla Iiris Taubert
Saija Yli-Rosti, varalla Jenna Rantanen
Heidi Riikonen, varalla Matti Luoma-Lammi
Miikka Mäkirinta, varalla Jussi Hakalahti
Tuomas Kauppinen, varajäsentä etsitään

Lääketiede ja terveysteknologia (MET) Intrasivu
Joel Kontiainen, varalla Riikka Hentunen
Marjo Hintsala, varalla Markus Hautamäki
Paula Sajaniemi, varalla Vappu Tainio
Riku Metsälä, varalla Elisa Jääskeläinen
Sanna Kallio, varalla Julius Haapakoski

Rakennettu ympäristö (BEN) Intrasivu
Aleksi Heininen, varalla Sohvi Hyvärinen
Lauri Koski, varalla Ida-Maaria Tervala
Lauri Sahramaa, varajäsentä etsitään
Otto Haarala, varalla Tomi Sirola
Markus Lehtonen, varajäsentä etsitään

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS) Intrasivu
Aapo Honkakunnas, varalla Juho Kuiko
Jussi Kaivonen, varalla Elli-Noora Mäkitalo
Jaakko Karppinen, varalla Laura Karintaus
Neela Walin, varalla Teemu Kontro
Veikko Kujala, varalla Kaisa Mikkola

Yhteiskuntatieteet (SOC)  Intrasivu
Eero Sallinen, varalla Ida Pajupuro
Juliaana Nauha, Fanny Kaivonen
Katariina Kojo, varalla Henna Salminen
Tuuli-Kaisa Peltola, varalla Miska Puputti
Tiina Koivula, varajäsentä etsitään

 

Kaikki ylioppilaskunnan hallopedit trey-halloped[at]lists.tuni.fi
TOIMIELIN SÄHKÖPOSTILISTA
Konsistori trey-konsistorihalloped[at]lists.tuni.fi
Koulutusneuvosto trey-knhalloped[at]lists.tuni.fi
Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto trey-yvvhalloped[at]lists.tuni.fi
Muutoksenhakulautakunta trey-muutoshalloped[at]lists.tuni.fi
Tiedekuntaneuvostot
Rakennettu ympäristö BEN trey-benhalloped[at]lists.tuni.fi
Kasvatustieteet ja kulttuuri EDU trey-eduhalloped[at]lists.tuni.fi
Tekniikka ja luonnontieteet ENS trey-enshalloped[at]lists.tuni.fi
Informaatioteknologia ja viestintä ITC trey-itchalloped[at]lists.tuni.fi
Johtaminen ja talous MAB trey-mabhalloped[at]lists.tuni.fi
Lääketiede ja terveysteknologia MET trey-methalloped[at]lists.tuni.fi
Yhteiskuntatieteet SOC trey-sochalloped[at]lists.tuni.fi

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan täydennyshakuja järjestetään lukuvuodessa kaksi. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että aloitamme syklisen eroamiskäytännön. Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Tampereelta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin eroanomuksen voi laittaa osoitteeseen https://tinyurl.com/treyhallopedero. Eroanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2020 eroanomusten deadline on 22.3.

Äkillisissä erotilanteissa suosittelemme ottamaan erikseen yhteyttä kopoasiantuntijaan (tiia.virtanen[at]trey.fi, TG: @treytiia, puh. 040 713 0077)