Hae Tampereen yliopiston kansainvälistymistukea!

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palvelut avaa haettavaksi 22 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille. Yliopiston tuki on TREYn toiminta-avustuksesta erillinen tukikokonaisuus mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Yliopisto haluaa tukisummalla tukea ja kannustaa opiskelijajärjestöjä opiskelijoiden kansainvälistymistä ja etenkin kotikansainvälistymistä lisääviin toimenpiteisiin. Tuella halutaan myös erityisesti tukea järjestöissä tehtävää työtä kansainvälisten opiskelijoiden (tutkinto-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat) integroitumiseksi opiskelijayhteisöön. Lisäksi vuoden 2021 tukia jaettaessa katsotaan erityisenä ansiona toimet, joilla järjestö huomioi vallitsevan koronatilanteen.  

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Päätökset tukisummien jakamisesta tekee rehtori.   

Tukea voi hakea TREYn piirissä toimiva järjestö toimintaan, jonka kohteena ovat kansainväliset opiskelijat tai joka tähtää opiskelijoiden kansainvälistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Yliopisto ei myönnä tukea toimijoille, jotka käyttävät jäsenyyden kriteereinä syrjiviä perusteita (esim. sukupuoli). 

Tukea voi hakea järjestöjen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen, johon voi kuulua esimerkiksi: 

  • Opiskelijoiden kotikansainvälistymistä tukevat toimet (tukevat kulttuurien välistä oppimista ja viestintää, tiedon ja ymmärryksen lisäämistä ja soveltamista työelämässä) 
  • Kansainvälisen toiminnan yleinen kehittäminen (uudet tapahtumakonseptit, yhteistyö, hankinnat, mainostus ja tiedotus, koulutukset, käännätykset) 
  • Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen liittyvät verkostot ja tapahtumat 
  • Tapahtumat (opintomatkat, kulttuureihin tutustuminen, järjestöjen välinen yhteistyö, liittokokousmatkat) 

Tukea ei voi hakea:  

  • Järjestöjen normaalitoimintaan sisältyvän kansainvälisyyden (esim. englanninkielinen tiedotus, tapahtumat ovat avoinna kansainvälisille opiskelijoille) perusteella, josta palkitaan ylioppilaskunnan toiminta-avustuksen yhteydessä. 
  • Toimintaan, johon on jo haettu Tampereen yliopistosta muuta tukea (esim. tiedekunnasta). 

Tuen kriteerit

Tukea jaettaessa otetaan huomioon tuettavan toiminnan vaikuttavuus. Vaikuttavuutta arvioidaan mm. seuraavin keinoin:  

  • Miten toiminta kehittää yhteisön kansainvälisyyttä tai kansainvälistä toimintaa? 
  • Kuinka monta henkilöä toiminnalla pyritään tavoittamaan? Mikä on kohderyhmä? 
  • Mikä on tuettavan toiminnan tavoite, keitä tavoite koskettaa ja millä aikavälillä? 
  • Mikä muuttuu toiminnan seurauksena? Miten kohderyhmän toiminta, osaaminen ja kyvykkyys, mahdollisuudet, tilanne tai hyvinvointi muuttuu? 
  • Mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä?  
  • Järjestö tekee yliopistotasoista ja alat ylittävää työtä kansainvälistymisen eteen 

Käytännön asiat 

Nyt haussa oleva tuki on tarkoitettu vuoden 2021 toimintaan. Tukea voi hakea yhteen tai useampaan kohteeseen. Tukea myönnettäessä kohteita voidaan priorisoida riippuen esim. tukipotin suuruudesta.  

Haku sulkeutuu 15.2.2021. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteenä toimitetaan: 

  • Yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös  
  • Tuettavan kohteen budjetti, josta käy ilmi, miten tuki jakautuisi kohteen osalta 

Tuesta tulee raportoida erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Raportti sisältää tarkan selvityksen tuetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.  

Lisätiedot

Tampereen yliopisto: Ella Karman, asiantuntija, 050 301 1497, ella.karman@tuni.fi 

Tampereen ylioppilaskunta: Mikael Lehtonen, järjestöasiantuntija, 040 713 0079, mikael.lehtonen@trey.fi