Mikä on yhdistysasema?

Yhdistysasema tarkoittaa sitä, että TREYn näkökulmasta järjestön toiminta on meidän opiskelijoiden kannalta niin merkittävää, että ylioppilaskunta haluaa tukea sitä.

TREYn yhdistysaseman saaneella järjestöllä on oikeus kaikkiin ylioppilaskunnan tarjoamiin järjestöpalveluihin: vuosittaisiin toiminta-avustuksiin, projektitukiin, koulutuksiin, kokous- ja ryhmätyötilojen käyttöön, neuvontapalveluihin ja lainattaviin tavaroihin. Lisäksi ylioppilaskunta myöntää mahdollisuuksien mukaan järjestötiloja tilakiintiöstään.

Yhdistysaseman saaneilla järjestöillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Aine- sekä tiedekunta- ja kattojärjestöjä kuullaan valittaessa opiskelijoiden edustajia yliopiston hallintoelimiin ja tuutorointi järjestetään yhteistyössä sisäänotollisten ainejärjestöjen ja yliopiston kanssa. Järjestöt voivat myös tehdä aloitteita TREYn hallitukselle ja edustajistolle.

Yhdistysaseman saaneen järjestön velvollisuuksiin kuuluu vuosittainen yhdistysilmoitus, jonka yhteydessä voi myös hakea toiminta-avustusta. Mikäli järjestön säännöt muuttuvat, tulee ne toimittaa järjestösektorille.

Järjestöt jaetaan neljään kategoriaan: sisäänotolliset ainejärjestöt, muut ainejärjestöt, tiedekunta- ja kattojärjestöt ja harrastejärjestöt.

Lisää yhdistysasemasta ja esimerkiksi eri kategorioiden eroista voit lukea TREYn yhdistysohjesäännöstä, jonka löydät Ohjaavat dokumentit -sivun alta.

Miten yhdistysasemaa haetaan?

Yhdistysasemaa haetaan TREYn hallitukselta, joka päättää yhdistysaseman myöntämisestä. Yhdistysaseman hakeminen tapahtuu sähköisellä Microsoft Forms-lomakkeella.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen voimassa olevat säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.

Yhdistysasemahaku on auki ympäri vuoden ja TREYn hallitus käsittelee hakemuksen kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Aine- tai tiedekunta- ja kattojärjestön asemaa ei voida myöntää useammalle kuin yhdelle samaa tarkoitusta toteuttavalle järjestölle.

Mitä yhdistysaseman saamiseksi vaaditaan?

Yhdistysaseman voi hakemuksesta saada rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminta yhdistää ylioppilaskunnan jäseniä. Järjestön tarkoitus tai toiminta ei voi olla ristiriidassa ylioppilaskunnan tarkoituksen ja toiminnan kanssa. Järjestön äänivaltaisten jäsenten enemmistö on lisäksi oltava TREYn jäseniä. Tästä kriteeristä voidaan myös TREYn hallituksen päätöksellä poiketa, jos järjestön toiminnan katsotaan tukevan TREYn toimintaa riittävästi. Jos järjestöllä ei ole henkilöjäseniä, yhdistysaseman saaminen edellyttää, että jokaiselle äänivaltaiselle jäsenyhdistykselle on myönnetty ylioppilaskunnan yhdistysasema.

Lisäksi edellytetään, että

  • järjestön säännöistä tulee ilmetä kaikki yhdistyslain säännöille asettamat vaatimukset
  • järjestön hallituksen on pidettävä lainmukaista jäsenrekisteriä, johon merkitään myös tieto ylioppilaskunnan jäsenyydestä
  • järjestön kirjanpito noudattaa kirjanpitolain ja yhdistyslain vaatimuksia

Voiko yhdistysaseman menettää? Entä voiko siitä luopua?

Järjestöltä voidaan evätä yhdistysasema, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • järjestö laiminlyö sille yhdistysohjesäännössä asetettuja velvoitteita
  • yhdistysaseman kriteerit eivät enää täyty
  • järjestö antaa avustusta hakiessaan tahallisesti virheellisiä tietoja
  • järjestö ei jätä yhdistysilmoitusta määräaikaan mennessä kahtena vuotena peräkkäin
  • järjestö rikkoo lakia tai selkeästi ja toistuvasti ylioppilaskunnan tarkoitusta, arvoja tai sääntöjä

Yhdistysaseman epäämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus järjestöä kuultuaan.

Järjestö voi luopua saamastaan yhdistysasemasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ylioppilaskunnan hallitukselle.