Hae Tampereen yliopiston kansainvälistymistukea!

Tampereen yliopisto avaa haettavaksi 20 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille. Yliopisto haluaa tukisummalla tukea ja kannustaa opiskelijajärjestöjä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista ja opiskelijoiden kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Yliopiston tuki on TREYn toiminta-avustuksesta erillinen tukikokonaisuus mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.

Englanninkielisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden mukaan ottaminen järjestötoimintaan sekä tutustuminen suomenkielisiin opiskelijoihin edistää kansainvälisten opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia, sekä edesauttaa suomenkielisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamisen karttumista. Kansainvälisten opiskelijoiden onnistunut integroituminen yliopistoyhteisöön lisää koko yliopistoyhteisön kansainvälisyyttä, avoimuutta ja hyvinvointia.

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Päätökset tukisummien jakamisesta tekee rehtori.

Tukea voi hakea opiskelijoiden integroitumista edesauttavaan toimintaan. Hankkeita voi olla esim.

  • Työllistämistapahtumat, yritysvierailut
  • Kulttuurikasvatus ja tapahtumat
  • Vaihtoonlähtöinfot
  • Kohtaamis- ja törmäyttämistapahtumat

Tuen kriteerit 2024

Tukea jaettaessa otetaan huomioon tuettavan toiminnan vaikuttavuus ja hakemuksen laatu. Hakemuksissa esitettyjä hankkeita priorisoidaan seuraavasti alenevassa järjestyksessä:

  1. Hankkeet ja projektit, jotka edesauttavat kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Tampereen alueella.
  2. Hankkeet ja projektit, jotka edistävät kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan
  3. Hankkeet ja projektit, jotka edistävät kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä
  4. Hankkeet ja projektit, jotka edistävät suomalaisten opiskelijoiden ulkomaan kansainvälistymistä (esim. ulkomaan excut)

Tämän lisäksi arviointikriteerinä käytetään tuen saavuttavuutta eli kuinka moni opiskelija tuesta hyötyy.

Tukea jaetaan ensisijaisesti kohtien 1) ja 2) kriteerit täyttäville hankkeille. Muiden kohtien hankkeille tukea jaetaan, mikäli tukisummasta riittää kohtien 1) ja 2) projektien arvioinnin jälkeen.

Tukea ei jaeta sitsien tai niihin rinnastettavien opiskelijajuhlatapahtumien järjestämiseen. Tukea ei voi hakea toimintaan, johon on jo haettu Tampereen yliopistosta muuta tukea (esim. tiedekunnasta)

Käytännön asiat

Nyt haussa oleva tuki on tarkoitettu vuoden 2024 toimintaan. Tukea voi hakea yhteen tai useampaan kohteeseen. Jos tukea haetaan useampaan eri tukiluokitukseen kuuluvaan hankkeeseen, pitää ne hakea jokainen erillisellä hakemuksella. Tämä helpottaa merkittävästi hakemusten käsittelyä.

Tukea myönnetään enintään 3000 euroa/yhdistys, josta voidaan kuitenkin poiketa erityisen perustelluista syistä.

Yliopiston opiskelijatoiminnan tuen avulla järjestettävässä toiminnassa on huomioitava sekä korkeakouluyhteisön ajankohtaiset ohjeet että voimassa olevat viranomaisten ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyen.

Kansainvälistymistuen hakuaika päättyy sunnuntaina 25.2.2024. Kansainvälistymistukea haetaan erillisellä Microsoft Forms -lomakkeella.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:

  • Yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös, josta käy ilmi tase ja tuloslaskelma.
  • Tuettavan kohteen budjetti, josta käy ilmi hankkeen tulot ja menot eriteltyinä. Jos hankkeita on useita, tulee jokaisesta esittää oma budjetti.

Tuesta annetaan vuoden 2024 lopuksi palautetta, jossa reflektoidaan mm. tuen käyttöä.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, opiskelijapalveluiden päällikkö, 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi

Tampereen ylioppilaskunta: Markus Salonen, järjestöasiantuntija (2024 kevät), 040 713 0079, markus.salonen@trey.fi


Bannerin kuva: Anette Karppinen, TT-kamerat