Hyvää Pride-kuukautta!

Kesäkuussa vietetään kansainvälistä Pride-kuukautta, jonka aikana kasvatetaan tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja juhlitaan sitä. Pride-kuukauden aikana voidaan iloita jo saavutetuista edistysaskelista, mutta yhtä tärkeää on tarkastella sitä, mitä kaikkea pitäisi vielä parantaa ja kehittää. Pride-kuukausi on myös mielenosoitus, jonka aikana protestoidaan edelleen Suomessakin tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan.

Ihan jokaisella meistä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet kuulua yhteisöön ja kokea sen sisällä turvallisuuden tunnetta. Tämä ei kuitenkaan vielä tänä päivänä toteudu, sillä monet vanhentuneet normit ja odotukset, joita yliopistomaailmassakin esiintyy, eivät ota huomioon moninaisuuden kirjoa. Ulkopuolisuuden tunteen lisäksi ahtaat vaatimukset voivat pahimmillaan esiintyä mitätöintinä, kiusaamisena tai suorana syrjintänä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi myös terveyteen ja hyvinvointiin.

Meidän on tärkeää nostaa esiin ongelmakohtia niin nyt kuin tulevaisuudessakin, sillä mikään ei muutu, jos asioista ei puhuta. Korjausliikkeitä on vaikeaa tehdä, jos omaa tai yhteisön toimintaa ei koskaan kyseenalaista. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisen eteen on tehtävä vielä paljon töitä: Yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua harhailemaan ympäri käytäviä etsiessään itselleen turvallista vessaa tai kuulemaan ainejärjestötiloissa, kun hänen seksuaalisuuttaan käytetään haukkumasanana. Yhdenkään opiskelijan ei  pitäisi kuulla itseään kutsuttavan jatkuvasti väärää sukupuolta kuvaavilla sanoilla tai pelätä sitä, että opiskelukaverit alkaisivat kohdella häntä eri tavalla, jos he tietäisivät hänen kumppanistaan.

Pride-juhlan aikana meidän opiskelijoiden on hyvä kysyä itseltämme, millaista ilmapiiriä ja kulttuuria me yhdessä luomme ja haluamme pitää yllä. Arkipäiväisten sanavalintojen lisäksi meidän on myös tarkasteltava opiskelijakulttuuriimme kuuluvia perinteitä. TREY ei pysty tähän työhön yksin, vaan yksittäisillä opiskelijoilla ja opiskelijajärjestöillä on tässä korvaamattoman suuri rooli. Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii aktiivisia toimia. Yksilötasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi epäasialliseen kohteluun puuttumista tai ongelmakohtien esiin nostamista oman järjestön tai ylioppilaskunnan toimijoille. Järjestöt puolestaan voivat rakentaa yhteistä tamperelaista opiskelijakulttuuriamme parempaan suuntaan edunvalvonnan ja järjestämiensä tapahtumien avulla.

Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia opiskelijoiden ja järjestöjen tukena yhdenvertaisuustyössä samalla kun me kehitämme omaa toimintaamme. Tarjoamme järjestöille koulutuksia ja materiaaleja toiminnan kehittämisen tueksi. Järjestöt voivat pyytää meiltä koulutuksia myös omien tarpeidensa mukaan. TREY on koonnut nettisivuilleen järjestöille avuksi myös sitsioppaan, jossa tarjotaan vinkkejä siihen, miten sitseistä voidaan tehdä viihtyisämmät ja turvallisemmat kaikille osallistujille. Sekä yksittäiset opiskelijat että järjestöt voivat ottaa yhteyttä TREYhyn tai tehdä aloitteita yhdenvertaisuutta vahvistavista toimista havaitessaan kehityskohteita yliopistollamme. Käymme jatkuvaa keskustelua yliopiston kanssa siitä, miten Tampereen yliopistosta tehdään turvallisempi tila jokaiselle yhteisön jäsenelle.

Me haluamme varmistaa, että ylioppilaskunta ja koko Tampereen korkeakouluyhteisö on turvallinen paikka meille jokaiselle. Me uskomme, että muutos lähtee liikkeelle epäkohtien esiin nostamisesta ja avoimesta keskustelusta. Vaikka yhdenvertaisuustyö ei ole valmis, voimme yhdessä myös iloita tähänastisista saavutuksista.

Hyvää Pride-kuukautta kaikille!