Kannanotto: Demokratia jäi paitsioon kielikeskuksen opetustarjonnasta päätettäessä

Tampereen yliopisto ilmoitti 8.4.2024, että yliopiston kielikeskuksen opetustarjontaa supistetaan lukuvuodelle 2024–2025. Uutisessa ilmoitettiin, että kielikeskuksessa priorisoidaan tutkinnon valmistumisen kannalta välttämättömien kieliopintojen järjestämistä. Tarjonnasta putoaa tämän myötä muun muassa suosittuja kieliä, kuten japani ja italia. Lisäksi monissa muissa kielissä opetusryhmien määrät pienenevät, jolloin kielten opiskelu vaikeutuu entisestään. Kieli- ja viestintäopintojen monipuolinen tarjonta tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä ja lisää heidän mahdollisuuksiaan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tästä syystä Tampereen yliopiston tulisi taata kielikeskuksen riittävä resursointi ja kattavan kielivalikoiman ylläpito.    

Tampereen yliopisto nostaa koulutusstrategiassaan esille, kuinka yliopiston yhteisöllinen toimintakulttuuri rakentuu opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen, ja yhteisössämme opiskelijat osallistuvat heitä koskevien asioiden kehittämiseen. Kuitenkin tämäkin kieliopintoihin vaikuttava päätös on tehty ilman yhteisön osallistumista valmisteluun. Opiskelijoiden rooli yliopiston toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa opetuksen osalta on kriittinen, sillä nämä päätökset vaikuttavat meihin opiskelijoihin eniten. 

Tiedekuntien alaisten yksikköjen toiminnasta ja rahoituksen jakamisesta päättäminen on tiedekunnan vastuulla. Kuitenkin kielikeskuksen opetukseen liittyvästä päätöksenteosta on sivuutettu yhteisön edustus, sillä Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan kielikeskuksen opetustarjonnasta päättää koulutuksen vararehtori. Ei liene tarkoituksenmukaista, että tällaisen päätöksen tekee henkilö tai toimielin, joka ei ole suoraan vastuussa yksikön toiminnasta. Tutkintosääntöä aiottiin esittää päivitettäväksi siten, että kielikeskuksen opetustarjonnan vahvistamisesta vastaa Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Tämä esitys päätettiin kuitenkin vetää pois koulutusneuvoston keskusteluissa 17.4.2024, jonka vuoksi asia ei etene konsistorin päivitettäväksi. Jos tiedekunta, jonka alaisuudessa kyseinen yksikkö toimii, ei pysty vaikuttamaan opetustarjontaan ja sitä kautta talouteen, onko kielikeskuksen siirtämisessä tiedekunnan alaisuuteen ollut mitään järkeä vuonna 2021? 

Kieliopintojen tarjontaa koskevan päätöksen valmisteluun tai päätöksentekoon ei ole päässyt vaikuttamaan yliopistoyhteisöryhmien edustus. Yliopistodemokratian tärkeimpänä peruskivenä on avoimuus, mikä on Tampereen yliopiston mukaan myös yksi yliopiston arvoista. Kuitenkaan kielikeskuksen opetustarjonnan päätöksen valmistelusta ja päätöksen vaikutuksista ei ole avoimesti viestitty yhteisölle. Tähän olemme pettyneitä. 

“Yliopiston eri ryhmät tulisi ottaa mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa kaikilla hallinnon tasoilla. Näin ei tapahtunut kielikeskuksen opetustarjonnasta päätettäessä. Opetustarjonnan osalta opiskelijat ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan mille on kysyntää!”, toteaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Noora Hakulinen.

Vaadimme, että kielikeskuksen opetustarjonnan päättämisestä vastuu siirretään asianmukaisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tehtäväksi tutkintosääntöä muuttaen. Vaadimme myös, että jatkossa kielikeskuksen kehittämistyöhön ja koordinointiin osallistuu kolmikantainen ohjausryhmä, jossa on edustajia jokaisesta tiedekunnasta. 

Noora Hakulinen, TREYn hallituksen puheenjohtaja

Adam Zeidan, TREYn pääsihteeri

Lisätietoa kannanotosta: TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen puh. 0407130077, tiia.virtanen@trey.fi

****

Opiskelijajärjestöt kertoivat 26.4.2024 kieliopintojen tärkeydestä opiskelijoille omassa kannanotossaan, jonka löytää yliopiston Intrasta.