Mitä Tampereen yliopiston perheellisille opiskelijoille kuuluu?

TREY teki aiheesta selvityksen!

Perheelliset opiskelijat ovat osa Tampereen ylioppilaskunnan tämän vuoden toimintasuunnitelmaa. Projektin tavoitteena on luoda TREYlle selkeämmät toimintatavat perheellisiin opiskelijoihin liittyvään vaikuttamistyöhön.

Projekti aloitettiin keväällä 2023 ja suunnitelmaksi muodostui kyselyn toteuttaminen, jotta saataisiin ajankohtaista tietoa perheellisten opiskelijoiden tarpeista sekä ennen kaikkea toiveista. Kysely toteutettiin 11.9.-30.9.2023, ja vastaajia kyselyyn saatiin 192 kappaletta.

Kysely jaettiin kolmeen eri osa-alueeseen: Yliopisto ja opinnot, Tampereen kaupunki ja sen palvelut sekä opiskelijayhteisö. Lisäksi kysyttiin erikseen kehityskohteita näihin osa-alueisiin liittyen. Tästä tekstistä löytyy tiiviisti joitakin nostoja kyselyn annista!

Yliopisto ja opinnot

Monissa yliopistoon ja opintoihin liittyvissä vastauksissa näkyi kahtiajakoa vastaajien kesken. Osa on pärjännyt lapsen kanssa opinnoissa ja kampuksella todella hyvin, saanut ymmärrystä opetustilanteissa ja tarvittavaa joustoa opintojen sujuvan etenemisen takaamiseksi. Kuitenkin vastauksissa näkyy myös, että osa ei koe oloaan tervetulleeksi kampukselle lapsensa kanssa tai ei saa joustoa opintoihin esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastuu. 34 prosenttia vastaajista kertoo, ettei ole ollut helppoa osallistua opetustilanteisiin lapsen kanssa.

Erityisesti kyselyssä nousi esille toive kootusta tiedosta, joka löytyisi joltakin yliopiston viestintäkanavalta. Kampusten tilat eivät palvele perheellisiä opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla: toiveita imetyshuoneista, lastenhoitohuoneiden fasiliteettien kehittämisistä ja vaunuparkeista esiintyi paljon. Hyvin monet opiskelijat toivoivat lisää joustoa opintojen suorittamiseen. Joustoa kaivattiin mm. huomioimaan perheen arkirytmiä sekä lapsen sairastumista. Etäopiskelun kerrottiin luovan tätä joustoa ja helpottavan opintojen suorittamista, minkä takia myös tätä toivottiin lisää.

Kansainvälistymiseen ei koeta saavan tarpeeksi tukea. Myöskään kansainväliset opiskelijat eivät koe saavansa tarpeeksi ohjausta tai tietoa yliopiston puolelta tullessaan Suomeen.

Tampereen kaupunki ja sen palvelut

Kaupungin palveluihin oltiin kokonaisuudessaan suhteellisen tyytyväisiä. Toiveita kohdistui viestinnän kehittämiseen, jotta erilaisista palveluista ja aktiviteeteista saataisiin helpommin tietoa. Päivähoitopaikkoja toivottiin sijaitsevan lähempänä kotia, eikä niiden aukioloaikojen koettu palvelevan toivotulla tavalla.

Opiskelijayhteisö

Opiskelijayhteisössä perheelliset opiskelijat puolestaan kokivat itsensä usein ulkopuolisiksi. Vastaajista 42 prosenttia ei kokenut, että tuutoroinnissa huomioitaisiin perheelliset opiskelijat. 59 prosenttia vastanneista kokee, ettei oma opiskelijajärjestö järjestä sellaisia tapahtumia, joihin voisi lapsen kanssa osallistua. Vertaistuen tarve korostuu perheellisten opiskelijoiden toiveissa.

Opiskelijayhteisö kuitenkin suhtautuu kyselyn tulosten mukaan perheellisiin opiskelijoihin pääsääntöisesti tukea ja ymmärrystä antaen. Vastanneista 6 prosenttia oli kohdannut syrjintää tai asiatonta kommentointia opiskelijayhteisössä perhetilanteen vuoksi.

Mitä seuraavaksi?

Tulosten pohjalta on luotu suunnitelmaa, jotta TREY voisi vastata kyselyssä esiin nousseisiin epäkohtiin ja toiveisiin. Keskustelua tullaan käymään erilaisten sidosryhmien kanssa, niin yliopiston, Tampereen kaupungin kuin myös opiskelijayhteisön sisällä.

Yksi suunnitelluista toimenpiteistä onkin saatu jo käyntiin! Kyselyssä nousi tarve vertaistuelle sekä keskustelualustalle. Sellaisen löytää nyt Telegramista ja ryhmään pääsee liittymään laittamalla viestiä sopo@trey.fi. Lisäksi TREYn palvelutiskeille on kehitteillä lainattavia virikkeitä eri ikäisille lapsille! Näitä saa palvelutiskien aukiolojen puitteissa käydä mukaan nappaamassa. Tulemme tekemään kartoitusta TREYn sisällä perheystävällisten tapahtumien järjestämisestä sekä viestimään tarpeesta myös TREYn alaisille järjestöille. Viestimme tuloksista tietenkin myös sidosryhmillemme ja käytämme tuloksia vaikuttamistyömme tukena.

Perheelliset opiskelijat ovat suuri ryhmä, jonka olemassaolo usein unohdetaan niin opintoja suunniteltaessa kuin opiskelijatapahtumia järjestäessä. Eurostudent VII -tutkimuksen mukaan 12,7 prosentilla yliopisto-opiskelijoista on lapsia ja perheellisiä opiskelijoita on erityisesti paljon kasvatusaloilla, terveys- ja hyvinvointialoilla sekä yhteiskunnallisilla aloilla. Jokainen opiskelijaryhmä ansaitsee kokea olevansa osa tätä yliopistoyhteisöä ja siksi emme saa unohtaa myöskään perheellisiä opiskelijoita.

Tarkemmin perheellisten opiskelijoiden kyselyyn pääset tutustumaan TREYn materiaalipankista!