Sisun kehitystyössä saavutettavuus huomioidaan entistä paremmin

Opintotietojärjestelmä Sisun saavutettavuudessa on puutteita, jotka ilmenevät Sisun saavutettavuusselosteessa. Sisun käytettävyyden kehityksessä huomioidaan myös saavutettavuuden vaatimukset, ja Tampereen yliopisto edistää saavutettavuutta yhdessä Sisun järjestelmätoimittajan Funidatan kanssa.

Sisu on syksyllä 2020 Tampereen yliopistossa laajasti käyttöön otettu opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon yhteinen opintotietojärjestelmä. Tampereen yliopisto, yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa, omistavat Funidata Oy:n, joka kehittää Sisua omistajakorkeakoulujensa palautteen ja käyttäjäkokemuksien perusteella. Funidata kehittää Sisua huomioiden kaikkien seitsemän korkeakoulun tarpeet.

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti Sisulle on tehty korkeakoulukohtaisesti oma saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan järjestelmän saavutettavuushaasteista ja niiden korjausaikatauluista. Tampereen yliopiston Sisun saavutettavuusselosteesta ilmenee vakavia saavutettavuusongelmia, kuten että kaikkiin toimintoihin ei ole pääsyä näppäimistö­komennoin, tai että järjestelmän käyttö ruudunlukuohjelmalla on haastavaa ja epäjohdonmukaista. Saavutettavuudessa ilmenneitä haasteita korjataan koko ajan, mutta joidenkin saavutettavuusongelmien kohdalla korjausaikataulu on pitkä, jopa vuodelle 2023 ulottuva. Suurimpiin saavutettavuusongelmiin tulee kuitenkin puuttua ilmoitettua ripeämmällä aikataululla, sillä esimerkiksi näkövammaisten mahdollisuudet käyttää opinnoille keskeistä järjestelmää ovat tällä hetkellä hälyttävän huonot.

“Teemme työtä Sisun käytettävyyden ja saavutettavuuden eteen”

Sisuun liittyvät saavutettavuusongelmat on tunnistettu selvitystä tehtäessä ja useita puutteita on jo korjattu kehityksen edetessä. Tampereen yliopisto pitää saavutettavuutta erittäin tärkeänä myös koulutuksen tietojärjestelmien kehitystyössä. Verkkopalvelujen saavutettavuutta koskeva laki toimii hyvänä kirittäjänä ja kannustaa meitä rakentamaan entistä parempia järjestelmiä ja palveluita.”, toteaa Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Meille Tampereen yliopistossa on tärkeää, että koulutuksen järjestelmämme ovat käyttäjälähtöisiä ja saavutettavia kaikille käyttäjille. Olemme keskustelleet Funidatan edustajien kanssa Sisun saavutettavuudesta ja haluamme yhdessä korjata Sisun käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät haasteet. Funidata satsaa lisäresursseja kehitystyöhön. Teemme yliopistolla saavutettavuustyötä myös muiden avainjärjestelmiemme osalta, kuten kuuluukin.”, kertoo koulutuksen ja oppimisen palveluyksikön johtaja Jukka Mäkinen.

Sisu on laaja ja erittäin kompleksinen palvelu, joka sisältää omat käyttöliittymät opiskelijalle, opettajalle ja hallinnolle. Kehitystyötä on tehty jo vuosia, eivätkä kaikki ominaisuudet täytä nykyisiä saavutettavuusvaatimuksia. Funidatalle on selvää, että Sisun tulee olla saavutettava ja tämä työ on aloitettu ja sitä edistetään pala kerrallaan. Sisun saavutettavuusselosteessa on esitelty 12 kokonaisuutta, joihin tehtävät saavutettavuusparannukset kohdistuvat. Näistä kahdestatoista kokonaisuudesta olemme jo tehneet korjauksia kontrasteihin, ruudunlukuohjelmien nimilappujen erottamiseen sisällöstä, painikkeisiin, ikonien tekstivastikkeisiin sekä sivujen otsikoihin. Näidenkin kokonaisuuksien eteen on silti vielä tehtävä töitä, jotta voimme sanoa niiden olevan täysin saavutettavia. Nyt priorisoimme saavutettavuusparannuksia opiskelijan käyttöliittymään ja teemme seuraavaksi saavutettavuusparannukset opiskelijan etusivulle sekä opiskelijan omat tiedot -osioon, perustietoihin sekä sen modaaleihin.”, toteaa Funidatan toimitusjohtaja Mika Peura.

“Vakavien saavutettavuusongelmien korjaaminen tulisi olla ensisijaisen tärkeää Sisun kehitystyössä”

Moninaisuuden huomioiminen ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja Tampereen yliopistoyhteisössä, ja koska Sisulla on suuri merkitys yliopistomme rakentumisessa, tulisi järjestelmän olla linjassa arvojemme kanssa. Tampereen yliopisto ja ylioppilaskunta ovat tehneet pitkään aktiivista yhteistyötä Sisun kehittämisen parissa ja myös saavutettavuushaasteista on keskusteltu yhdessä jatkotoimenpiteitä suunnitellen.

 “Järjestelmä, jonka tarkoituksena on taata samanlaiset lähtökohdat riippumatta käyttäjästä, ei saa sisältää näin suuria saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusongelmia. Tunnistetut saavutettavuusongelmat vaikuttavat niin opiskelijoihin, opetushenkilöstöön kuin opintohallintoonkin ja tällaista nykytilannetta ei voi hyväksyä näin keskeisessä järjestelmässä.”, toteaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen.

“Ymmärrämme, että useiden korkeakoulujen tarpeiden ja palautteiden huomioiminen yhtäaikaisesti on haastavaa, mutta itse järjestelmän vakavien saavutettavuusongelmien korjaaminen tulisi olla ensisijaisen tärkeää Sisun kehitystyössä. Vaadimme, että korkeakoulut ja Funidata priorisoivat korkeammalle saavutettavuusongelmien korjaamisen, sillä tällä hetkellä Sisu ei ole yhdenvertainen järjestelmä, eivätkä tämän laajuiset saavutettavuusongelmat voi odottaa useita vuosia korjaamistaan. Sisun saavutettavuustyöstä tulee myös viestiä entistä avoimemmin.”, jatkaa Tampereen ylioppilaskunnan viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Saana Hytönen.

Yliopisto tarjoaa tukea kaikille Sisun käyttäjille, joita korjattavat saavutettavuushaasteet koskettavat. Työtä Sisun saavutettavuuden parantamiseksi tehdään jatkuvasti, ja Tampereen yliopisto sekä Funidata kuulevat mielellään palautetta Sisun kehittämiseksi. Palautetta ja kehitysehdotuksia Sisua koskien voi antaa osoitteeseen sisu@tuni.fi.

Tämä sama uutinen on julkaistu Tampereen korkeakouluyhteisön Intrassa 29.4.2021.