Tampereen ylioppilaskunnan lausunto raitiotien seudullisen yleissuunnitelman luonnosaineistosta

Tampereen ylioppilaskunta TREY kiittää mahdollisuudesta lausua Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman luonnosaineistoon.
Ylioppilaskunta katsoo raitiotien laajentamiseen valmistautumisen olevan perusteltua. Tällä hetkellä rakentuva raitiotieverkko tarjoaa hyvän rungon
seudullisen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Kattava, helppokäyttöinen ja ekologisesti kestävä joukkoliikennejärjestelmä on
meille opiskelijoille tärkeä tavoite.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisen on oltava seudullisen liikennepolitiikan keskiössä nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Meille
opiskelijoille on tärkeää, että yhteyksiä kaupunkiseudun muistakin kunnista Tampereelle ja yliopiston kampuksille kehitetään aktiivisesti, sillä
opiskelijoiden asumis- ja liikkumistarpeet ovat moninaiset. Kehyskunnissa asuu satoja Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoita, ja lähialueilta on
voitava kulkea Tampereelle opiskelemaan myös jatkossa. Puitteissa, joissa seudullisen yleissuunnitelman tavoitteet toteutuvat, raitiotieverkon
jatkorakentaminen seutukuntiin on perusteltua.

Tampereen ylioppilaskunta toivoo, että Seuturatikan suunnittelutyön edetessä tehdään kattavat ihmisvaikutusten arvioinnit. Lausuntopyynnön
liitemateriaalissa ei ole eritelty eri ratasuuntien ja -linjausten vaikutuksia eri väestöryhmiin. Kattavat vaikutusarviot tukevat kuntalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeeseen ja tarjoavat perustan tietopohjaiselle päätöksenteolle. Alueiden eriytymisen ehkäiseminen ja
yhteisöllisyyden lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita myös joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä.

Tampereella 14.5.2020

Annika Nevanpää
Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Venla Monter
Tampereen ylioppilaskunnan pääsihteeri