Tampereen ylioppilaskunnan lausunto Tampereen yliopiston AHOT periaatteisiin

Tampereen ylioppilaskunta, myöhemmin TREY, kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa yliopiston johtosäännön AHOT-periaatteisiin liittyen.

TREY sai Tampereen yliopistolta pyynnön antaa kommenttinsa yliopiston AHOT periaatteisiin. Kommentteja pyydettiin myös tiedekunnilta ja Kielikeskukselta. TREYn kommentit on laatinut koulutuspoliittinen sektori.

Yleisesti TREY pitää tutkintosääntöön tulevia AHOT-periaatteita eli opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita, tärkeinä määrittää opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja sujuvan opintojen etenemisen takaamiseksi. TREY pitää tärkeänä, että hyväksilukea voi myös muuta koulutuksessa, luottamustoimissa, järjestö- tai harrastustoiminnassa kerrytettyä osaamista, jos ne vastaavat tutkinnon osaamistavoitteita. On hyvä, että osaamistavoitteiden täyttäminen määrää sen miten hyväksilukuja tehdään.

TREYn lausunto muodostuu kommenteista jokaiseen momentin osioon. Muutokset ovat eritelty ja niiden perustelut tulevat heti kohdan osassa. Muutettu osa löytyy
kokonaisuudessaan lausunnon lopuksi ja siitä muutetut kohdat ovat boldatulla.

23 § Opintosuoritusten tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

1. Läsnä oleva opiskelija, jolla on opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon, voi hakea osaamisen hyväksilukua koska tahansa opintojen aikana. Osaamista voidaan hyväksilukea sekä korvaamalla että sisällyttämällä.
Perustelu: TREY kokee uuden kirjauksen hyväksi. Yliopistossa tulee korostaa hankitun osaamisen merkitystä riippumatta siitä, milloin hyväksilukua haetaan. Oikeutta rajata hyväksilukua esimerkiksi aloitus- tai nivelvaiheisiin ei pidä tehdä, jolloin opiskelija vielä tutustuu yliopistoon ja tutkinto-ohjelmaan. Laadukas opintojen ohjaus koko opiskeluoikeuden ajan tukee ja helpottaa  opiskelijaa tunnistamaan osaamistaan. Opettavan henkilökunnan on oltava tietoisia roolistaan ohjaajana ja heillä tulee olla resursseja auttaa opiskelijaa tunnistamaan mitä opintojaksosta opiskelija voi korvata tai sisällyttää. Lisäksi on tuettava muiden ohjausta antavien tahojen, kuten opintoneuvojien ja yliopiston palveluiden tuki.

2. Hyväksilukea voi suomalaisissa ja ulkomaalaisissa korkeakouluissa suoritettuja opetussuunnitelman mukaisia opintoja ja muuten saavutettua osaamista, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamistavoitteita. Osaaminen on aina todennettava ja arvioitava.
Muutos: Hyväksilukea voi suomalaisissa ja ulkomaalaisissa korkeakouluissa suoritettuja opetussuunnitelman mukaisia opintoja sekä muuten saavutettua osaamista, mitkä vastaavat suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamistavoitetta. Hyväksilukea voi vain hyväksytysti suoritettuja opintojaksoja. Osaaminen on aina todennettava ja arvioitava.
Perustelu: TREY kokee, että lausetta on selkeytettävä. Sanana -ja on rinnasteinen korkeakoulutukselle, joka viittaa siihen, että hyväksilukea voi vain niissä tunnustettua muuta osaamista. Yliopistolain 2§:ssä säädetyn kasvatustehtävän mukaisesti yliopiston tulee mahdollistaa aktiivisena opiskelijana ja kansalaisena toiminta. Hyväksilukea on voitava myös muuta koulutuksessa, luottamustoimissa, järjestö- tai harrastustoiminnassa kerrytettyä osaamista, jos ne vastaavat tutkinnon osaamistavoitteita. TREY pitää hyvänä, että määritellään hyväksiluvun todentaminen. Lisäksi kohtaan on siirretty, että vain hyväksyttyjä opintoja voi hyväksilukea, jotta selkeys säilyy.

3. Korvaavuutta arvioitaessa ratkaisevat opintojakson ja opintokokonaisuuden osaamistavoitteet, ei opintopisteiden määrä.
Perustelu: TREY kokee linjauksen olevan hyvä. Hyväksiluvun pohjalla osaamistavoitteiden täyttäminen määrää. Opintokokonaisuuden kuvauksen on oltava riittävän tarkkaa, jolloin esimerkiksi opintojen kuormittavuus vastaa yhteisiä periaatteita.

4. Hyväksilukua ei tehdä, mikäli opiskelija on jo suorittanut opintojakson, johon hän hakee korvaavuutta tai muulla tavoin hankitun osaamisen tunnustamista. Hyväksilukea voi vain hyväksytysti suoritettuja opintojaksoja. Opinnäytteitä ja kypsyysnäytteitä ei voi hyväksilukea. Opiskelijan aiemmin suoritetussa tutkinnossa osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito kuitenkin hyväksiluetaan.
Muutos: Hyväksilukua ei tehdä, mikäli opiskelija on jo suorittanut opintojakson, johon hän hakee korvaavuutta tai muulla tavoin hankitun osaamisen tunnustamista. Opinnäytteitä ja kypsyysnäytteitä ei voi hyväksilukea.
Opiskelijan aiemmin suoritetussa tutkinnossa osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito kuitenkin hyväksiluetaan.
Perustelu: Siirretty osa momenttiin 2. Hyväksilukea voi vain hyväksytysti suoritettuja opintojaksoja, koska sekoittaa kirjausta, jos osaaminen ei ole muodollisesti hankittu kokonaisuus. Kirjaus on muuten hyvä. Huomiona on,
että yliopistossa on järjestettävä opiskelijoille riittävästi valinnanvapautta ja vaihtoehtoisuutta opintokokonaisuuksien sisällä, jotta tarvetta hyväksilukea ei ole.

5. Hyväksiluvun kannalta ei ole merkitystä sillä, sisältyykö hyväksiluettu osaaminen jo johonkin tutkintoon. Alemmasta korkeakoulututkinnosta ei kuitenkaan voida tehdä hyväksilukuja samaan koulutukseen sisältyvään
ylempään korkeakoulututkintoon. Opiskelijavalinnan perusteena olleesta tutkinnosta ei kuitenkaan voida tehdä opintojen hyväksilukuja, ellei opinto ole opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvän opetussuunnitelman mukaan
pakollinen.
Muutos: Hyväksiluvun kannalta ei ole merkitystä sillä, sisältyykö hyväksiluettu osaaminen jo johonkin tutkintoon. Alemmasta korkeakoulututkinnosta ei kuitenkaan vastaavan sisältöisestä saman koulutusalaan voida tehdä hyväksilukuja sisältyvään ylempään korkeakoulututkintoon. Opiskelijavalinnan perusteena olleesta tutkinnosta ei kuitenkaan voida tehdä opintojen hyväksilukuja, ellei opinto ole opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvän opetussuunnitelman mukaan pakollinen.
Perustelu: TREY pitää kirjauksessa olevaa linjausta “samaan koulutukseen sisältyvää” epämääräisenä ilmauksena. Tampereen yliopistossa laaja-alaiset tutkinto-ohjelmat voivat tarjota opiskelijalle opintoja yliopiston laajasta tarjonnasta. Opiskelijat myös tarkentavat ylemmän korkeakoulututkinnon opintosuuntaa alemman tutkinto-opiskelun aikana. Tutkintosäännössä myös määritellään, että ylemmän tutkinnon on tuotettava merkittävää uutta  osaamista ja vastaavan sisältöinen koulutuksen suorittaminen voi olla este
opiskeluoikeuden myöntämiselle.

6. Koulutuksen vararehtori/Koulutuksen ja oppimisen palvelut antavat tarkemmat ohjeet hyväksilukumenettelyistä.
Muutos: Koulutuksen vararehtori antaa tarkemmat ohjeet
hyväksilukumenettelyistä, jotka valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja konsistorin alaisten neuvostojen kanssa.
Perustelu: Tampereen ylioppilaskunta haluaa täydentää linjausta ohjeistuksen työstämisestä. Täydentävään arkempaa ohjeistusta on valmisteltava yhteistyössä tiedekuntien ja konsistorin alaisten neuvostojen, erityisesti koulutusneuvoston kanssa. Kirjauksessa on osoitettava missä ohjeistuksessa päätetään ja miten sitä valmistellaan eri toimielimissä. Opiskelijoille on taattava yhdenvertaiset käytänteet hyväksilukujen suhteen riippumatta siitä missä tiedekunnassa he opiskelevat

TREYn muutosten pohjalta muutettu osa tutkintosääntöä

23 § Opintosuoritusten tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Läsnä oleva opiskelija, jolla on opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon, voi hakea osaamisen hyväksilukua koska tahansa opintojen aikana. Osaamista voidaan hyväksilukea sekä korvaamalla että sisällyttämällä. Hyväksilukea voi suomalaisissa ja ulkomaalaisissa korkeakouluissa suoritet-tuja
opetussuunnitelman mukaisia opintoja sekä muuten saavutettua osaamista, mitkä vastaavat suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamista-voitetta. Hyväksilukea voi
vain hyväksytysti suoritettuja opintojaksoja. Osaaminen on aina todennettava ja arvioitava.

Korvaavuutta arvioitaessa ratkaisevat opintojakson ja opintokokonaisuuden osaamistavoitteet, ei opintopisteiden määrä.

Hyväksilukua ei tehdä, mikäli opiskelija on jo suorittanut opintojakson, johon hän hakee korvaavuutta tai muulla tavoin hankitun osaamisen tunnustamista. Opinnäytteitä ja kypsyysnäytteitä ei voi hyväksilukea. Opiskelijan aiemmin
suoritetussa tutkinnossa osoitettu suomen tai ruotsin kielen taito kuitenkin hyväksiluetaan. Hyväksiluvun kannalta ei ole merkitystä sillä, sisältyykö hyväksiluettu osaaminen jo
johonkin tutkintoon. Alemmasta korkeakoulututkinnosta ei kuitenkaan voida tehdä hyväksilukuja vastaavan sisältöisestä saman koulutusalaan sisältyvään ylempään
korkeakoulututkintoon. Opiskelijavalinnan perusteena olleesta tutkinnosta ei kuitenkaan voida tehdä opintojen hyväksilukuja, ellei opinto ole opiskelijan
opiskeluoikeuteen liittyvän opetussuunnitelman mukaan pakollinen.

Koulutuksen vararehtori antaa tarkemmat ohjeet hyväksilukumenettelyistä, jotka valmistellaan yhteistyössä tiedekuntien ja konsistorin alaisten neuvostojen kanssa.

Tampereella 14.4.2020
Lisätietoja Tampereen ylioppilaskunnan kommentteihin antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara, 0503612847, jenny.vaara@trey.fi