Tampereen ylioppilaskunnan lausunto Tampereen yliopiston toimitilaohjelman toisen vaiheen 2026–2030 valmisteluun liittyen

Tampereen ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta antaa opiskelijoiden näkemyksiä Tampereen yliopiston toimitilaohjelman toisen vaiheen 2026–2030 valmisteluun liittyen. Aiempien lausuntojemme mukaisesti tarkastelemme toimitilaohjelmaa etenkin opiskelulle merkityksellisten tilojen, laboratorio- ja opetustilojen sekä opiskelijajärjestötilojen näkökulmasta. Pidämme edelleen tärkeänä, että toimitilaohjelman toimenpiteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon otetaan aktiivisesti mukaan tilojen varsinaiset käyttäjät, kuten Sähkötalon peruskorjaukseen liittyen nyt on toimittu. Toimitilaohjelman toimeenpanossa pidämme keskeisenä, että tiloja kehitetään edelleen paremmin tarkoitustaan palvelevaan ja yhteisön toimintaa palvelevampaan suuntaan tiloja arjessaan käyttävien tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Yliopisto on Sähkötalon peruskorjaukseen liittyvässä valmistelussa aidosti kuullut ja ottanut suunnittelutyöhön mukaan opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä eli tilojen varsinaisia käyttäjiä. Olemme tästä toimintamallista hyvin kiitollisia ja koemme, että Sähkötalo toimii malliesimerkkinä aidosta yhteisön osallistamisesta ja siitä suunnasta, johon haluamme toimitilojen toimenpideohjelman käytäntöön viemisen menevän.

Virta-rakennuksesta luovuttaessa pidämme tärkeänä, että kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan (EDU) erityiset tilatarpeet, kuten opettajaopiskelijoiden oppiainekohtaiset opetustilat, huomioidaan uusia tiloja etsittäessä ja niitä kehitettäessä. Toivomme, että Virta-rakennuksessa opiskelevien ja työskentelevien toiveita ja tarpeita kuullaan herkällä korvalla.

Konetalon osalta pidämme tärkeänä, että kiltakäytävä ja muut Konetalossa sijaitsevat järjestötilat säilyvät nykyisillä paikoillaan, sillä ne sijoittuvat suunnitelmissa alueille, jotka ovat jäämässä osittain yliopiston käyttöön. Mikäli järjestötiloja tulee tarpeen siirtää, tulee Konetalossa sijaitsevia järjestöjä kuulla heidän tarpeistaan ennen muutossuunnitelmien tekemistä, ja heidät tulee pitää aktiivisesti mukana suunnittelutyössä. Yhdessä suunnittelemalla päästään tilakehityksen osalta parhaisiin ja tilojen käyttäjiä parhaiten palveleviin lopputuloksiin.

Päätaloa koskevat suunnitelmat remontoida ja kehittää tilaa yhteisön kohtaamisia mahdollistavampaan suuntaan on tervetullut, ja näemme tässä myös mahdollisuuden tarkastella Päätalon sopivuutta järjestötilojen tarjoajaksi. Keskustakampusten järjestötilojen tarkastelu ja järjestöjä palvelevien tilojen kehittäminen on aiempaa paremmalla mallilla, ja toivomme, että keskustakampuksen tiloja kehitettäessä muistetaan järjestöjen keskeinen rooli opiskelijayhteisössämme.

Toivomme, että toimitilaohjelman toisen vaiheen toimeenpanemisen yhteydessä tarkastellaan myös kampusten yhdenvertaista kohtelua mitä tulee 24/7 käytettävissä olevien tilojen saatavuuteen eri kampuksilla. Kaikkien yliopiston kampusten pitäisi tasavertaisesti tukea joustavaa opiskelua ja järjestötoimintaa opiskelijoiden moninaiset elämäntilanteet huomioiden.

Toivomme, että toimitilaohjelman toisen vaiheen toimeenpanemisessa kuullaan jatkossakin tilojen varsinaisia käyttäjiä, olivatpa he sitten yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita tai opiskelijajärjestöjä. Rakennuskohtaisten suunnitelmien edetessä on kaikkien yhteinen etu, että itse käyttäjät pääsevät mukaan käytännön toimenpiteiden suunnitteluun, ja että heillä on aito kokemus siitä, että heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa heidän arkeensa merkittävästi vaikuttaviin tilaratkaisuihin.

 

Tampereella 3.11.2022

Aleksi Niemi, puheenjohtaja

Lassi Vuotari, varapuheenjohtaja

 

Lisätietoa lausunnosta:

Otto Haarala, kampuskehityksestä vastaava hallituksen jäsen

otto.haarala@trey.fi, 050 361 2853

 

Toimitilaohjelman toisen vaiheen 2026–2030 lausuntopyyntömateriaali Intrassa.