Tampereen ylioppilaskunta vaatii muutoksia Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön

Tamperelainen säätiöyliopisto ei ole valmis, vaan se muodostuu jatkuvan yhteistyön ja keskustelun kautta. Yliopisto ei ole mitään ilman yliopistoyhteisöä. Me vaadimme, että yliopiston johtamisjärjestelmä ja johtosääntö huomioi yhteisön. Nyt on aika uudistaa johtosääntöä ennakkoluulottomasti. Me vaadimme huolellista ja avointa prosessia, johon jokainen yliopistoyhteisön toimija pääsee samanarvoisesti osallistumaan. Tampereen ylioppilaskunta on tunnistanut seuraavia teemoja, joita on tarkasteltava yliopiston johtamisessa ja ne liittyvät johtamiseen, julkisuuteen, kieleen, läheisyysperiaatteeseen, yhteisön osallistumiseen, yliopiston hallitukseen ja sen valintaan.

Tampereen ylioppilaskunnan tavoitteet

Yliopistoyhteisön osallistuminen

Mitä?

Keskeistä yliopiston toiminnassa on tukea yliopistoyhteisön osallistumista ja kuuluvuutta yhteisöön. Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet, eli opiskelijat, professorit, opetus-, tutkimus- ja muu henkilöstö, otetaan mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon kaikissa heitä koskevissa asioissa. Yliopistoyhteisön osallistumista tulee ohjata tasavertainen ja yhtäläinen oikeus osallistua yliopiston toimielinten toimintaan. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen kokee olonsa tervetulleeksi. Yhteisön jäsenten moninaisuus tuo yliopistolle erilaisia näkökulmia, jotka ovat tieteen edistymisen kannalta tärkeitä. Koko yliopistoyhteisöllä on oltava aito mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Nyt esimerkiksi viidesosa opetus- ja tutkimushenkilöstöstä jää yliopistodemokratian ulkopuolelle, koska he eivät ole suomenkielisiä.

Miten?

 • Läheisyysperiaate ohjaa kaikkea yliopiston toimintaa.
 • Kaikissa yliopiston monijäsenisissä toimielimissä, hallitusta lukuunottamatta, toteutuu tasakolmikanta. Muutos koskee konsistoria, konsistorin alaisia neuvostoja ja rehtorin johtoryhmää.
 • Alojen erityispiirteet huomioidaan tiedekunnan päätöksenteossa. Konsistoriin nimitetään varajäsenet.
 • Sekä kansainväliset opiskelijat että henkilöstö voivat osallistua päätöksentekoon kaikilla hallinnon tasoilla myös englanniksi.
 • Yliopistoyhteisön jäsenillä on aloiteoikeus.

Yliopiston johtaminen on selkeää ja avointa

Mitä?

Luottamus yliopistoyhteisössä vahvistuu, kun yliopiston operatiivisen johdon roolit ovat selkeät ja vastuut on kuvattu ymmärrettävästi. Yliopistoyhteisö tietää, mistä johdon jäsenet vastaavat ja yliopiston monijäsenisten toimielinten valtaa lisätään. Systemaattiset yliopistoyhteisön yhteiset käytänteet ovat lähtökohta, mutta tieteenalojen ja tiedekuntien erityispiirteet huomioidaan päätöksenteossa. Tampereen yliopiston johtamisen keskiössä on avoimuus ja tärkeistä yhteisistä asioista käydään keskustelua yliopistoyhteisön kanssa. Yliopistoyhteisö pystyy seuraamaan päätöksentekoa, koska prosessit ovat läpinäkyviä ja asiakirjat julkisia.

Miten?

 • Tiedekuntaneuvostosta tehdään aidosti strateginen toimielin, joka päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
 • Yliopistodemokratian mukaisesti yliopistoyhteisö pääsee osallistumaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa.
 • Dekaanin vastuu on ottaa yliopistoyhteisöä mukaan yhteisten tärkeiden asioiden valmisteluun.
 • Yliopiston operatiivisen johdon rooli on selkeä ja vastuut tulevat esiin. Kuvataan operatiivisen johdon roolit johtosäännössä, erityisesti provostin ja vararehtoreiden osalta.
 • Tarkennetaan dekaanien tehtäviä ja tiedekuntaneuvostojen asemaa.
 • Operatiivisen johdon valintaprosessa yliopiston hallitus käyttää apunaan nimitystoimikuntia, joissa on opiskelijoiden ja henkilöstön
 • edustus.
 • Yliopiston rehtorin ja hallituksen valinnassa käytettävät asiakirjat ovat julkisia.
 • Kaikki päätöksenteossa käytettävät asiakirjat ovat koko yhteisön saatavilla sähköisesti.

Yliopiston hallitus ja sen valinta

Mitä?

Yliopiston hallituksen rooli ja valta yliopistossa on strateginen, jonka vuoksi hallituksen tulee aktiivisesti edistää vuoropuhelua muiden yliopiston monijäsenisten toimielinten kanssa ja kuunnella yhteisöä. Yliopiston hallituksen päätösvaltaan kuuluvissa akateemisissa asioissa kuullaan konsistoria ennen päätöstä. Yliopiston itsehallinnon näkökulmasta johtosäännössä määritellään vain miten yliopiston hallitus valitaan ja yliopistoyhteisöllä tulee olla päätösvalta hallituksen valintaprosessista ja kelpoisuudesta yliopistolain reunaehtojen mukaisesti.

Miten?

 • Johtosäännössä päätetään yliopiston hallituksen valinnasta, toimikausista ja periaatteista.
 • Konsistorilla on valta päättää miten halitus nimitetään.
 • Hallituksen jäsenten toimikausia pidennetään, jotta nimityskierroksia ei käydä vuosittain.
 • Nimityskomitean työskentelyn on oltava avointa. Lisäksi puheenjohtajuus ja enemmistö on yliopistoyhteisöllä.
 • Yliopiston hallituksella on vuosikello, josta ilmenee eri toimielinten väliset keskustelut ja kuulemiset yliopistoyhteisön kanssa.

Lisätietoja:

Ville Jäppinen, TREYn hallituksen jäsen, yhteystiedot ville.jappinen@trey.fi, 044 7568539, Telegram: @treyville

Jenny Vaara, TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija, yhteystiedot jenny.vaara@trey.fi, 050 361 2847, Telegram: @treyjenny