Tasa-arvon on toteuduttava Tampereen yliopiston hallituksessa

TREY vaatii meneillään olevaan nimitysprosessiin sukupuolten välisen tasa-arvon vakavasti ottamista sekä toivoo läpinäkyvyyttä nimitystyöhön. Ylioppilaskunta on vakavasti huolissaan siitä, ettei Tampereen yliopiston hallituksessa ole toteutunut lain vaatima tasa-arvo. Tasa-arvovaltuutettu antoi 4.11.2019 lausuntonsa Tampereen yliopiston konsistorin päätökseen valita vuonna 2018 yliopistolle hallitus, jossa miehet ja naiset eivät olleet tasaisesti edustettuina. Hallituksen seitsemästä jäsenestä vain kaksi oli naisia, vaikka tasa-arvolain 4 a §:n mukaan sekä naisia että miehiä tulisi olla kokoonpanossa vähintään 40 %.

Tasa-arvolain 4 a §:n vaatimuksesta voidaan joustaa ainoastaan erityisten syiden perusteella. Tasa-arvovaltuutettu ei kuitenkaan pitänyt konsistorin selvitystä epäsuhtaan johtaneista syistä riittävinä. “On edelleen epäselvää, miten tilanteeseen on päädytty. Yliopiston toimintatavat eivät vielä vuosi sitten olleet kovin jäsentyneet ja myös nimitysprosessi kaipaa avoimuutta”, kommentoi valintaprosessia vuonna 2018 seurannut TREYn hallituksen jäsen Merve Caglayan.

Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa huomautettiin, että jo nimityspäätöksiä tehtäessä tulee huomioida lain vaatimukset. Jokaista jäsenpaikkaa kohden tulisi esittää naista ja miestä. Kiintiösäännöksistä poikkeaminen on mahdollista, mutta vain erityisestä ja aina perusteltavasta syystä. Nyt perusteita tähän ei ole ollut. Myöskään nimitysprosessin aikana ei ole ohjattu nimiä esittäviä tahoja ehdottamaan hallituksen jäsenehdokkaita eri sukupuolista, mikä saattoi osaltaan johtaa vinoumaan.

Ennen tasa-arvovaltuutetun lausunnon valmistumista Tampereen yliopiston konsistori huomioi 6/2019 kokouksensa päätöksessä tasa-arvokysymyksen, ja päätti täydentää hallituksen jäsenten nimitystyöhön liittyviä kriteerejä. Konsistori määritti, että toisen nyt nimitettävistä, hallitusta täydentävistä jäsenistä tulee olla nainen.

TREY katsoo, että jokaisen ehdokkaita esittävän tahon, niin ylioppilaskunnan, yliopiston perustajatahojen kuin yliopistoyhteisön jäsentenkin, on jatkossa voitava huomioida tasa-arvolain toteutuminen ja pystyttävä tekemään esityksiä eri sukupuolta olevista ehdokkaista. Näin vältetään tilanne, jossa jo ehdokasjoukossa on aliedustus jotain sukupuolta. TREY vaatii, että yliopiston hallituksen jäsenten valintaprosessia kehitetään. Jatkossa mahdollisimman monipuolinen ehdokaskirjo on huomioitava selkeämmin.

“Suomalaisten korkeakoulujen johtoasemissa on surullisen vinoutunut sukupuolijakauma. Toivon yliopistoltamme parempaa”, toteaa TREYn hallituksen puheenjohtaja Paula Sajaniemi.

Lisätietoja kannanotosta:

puheenjohtaja Paula Sajaniemi, Puh 050 361 2845