TREY lausui yliopistojen rahoitusmalliluonnoksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä.

Nykyisessä yliopistojen rahoitusmallissa yliopistoille myönnetään rahoitusta koulutuksen ja tutkimuksen sekä koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden mukaan. OKM ehdottaa näiden rahoitusperusteiden keskinäisiin painoarvoihin muutosta siten, että koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteista siirretään kaksi prosenttia koulutukseen ja kolme tutkimukseen.

Merkittävimmät muutosehdotukset ovat strategiaperusteisen rahoituksen alta poissiirrettävä rahoitus, joka on sidottu hallitusohjelman ja valtioneuvoston tavoitteisiin. Toisena koulutuksen alle ehdotetaan lisättäväksi uusi rahoitusperuste, jota myönnetään uusien ensikertaisten opiskelijoiden määrän mukaan.

Ensikertalaisia halutaan painottaa yhä enemmän

OKM ehdottaa luonnoksessaan, että koulutuksen alle lisättäisiin uusi kategoria “uusien ensikertalaisten opiskelijoiden määrä”. Muutoksella tavoitellaan suurempaa ensikertalaisten opiskelijoiden määrää ja täten hallitusohjelman mukaisesti pyritään nostamaan suomalaisten koulutustasoa.

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) ei näe ensikertalaisten opiskelijoiden määrän mittaamista tarkoituksenmukaisena ratkaisuna koulutustason noston edistämisessä. Ensikertaisten opiskelijoiden määrän sijaan olisi perustellumpaa kannustaa yliopistoja panostamaan laadukkaaseen opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin.

Siksi TREY ehdottaakin tähän sijoitetusta kolmesta prosentista kahden siirtämistä jo aiemmin olemassa olevaan opiskelijapalautteeseen, joka sijoittuu koulutuksen rahoitustekijöihin. Näin opiskelijapalautteeseen perustuva rahoitusperuste kasvaisi viiteen prosenttiin.

TREY näkee, että jäljelle jäävän prosentin voisi sijoittaa takaisin jatkuvan oppimisen rahoitusperusteisiin, mikä tukisi paremmin jatkuvan oppimisen saavutettavuutta.

Tavoiteajassa valmistumisesta ja ensimmäisestä tutkinnosta palkitaan

Yliopistoja kannustetaan rahoituksella saamaan opiskelijat valmistumaan tavoiteajassa. Nykyisin ajoissa valmistuvasta opiskelijasta on saatu 1,5-kertaisesti rahaa, mutta uudessa luonnoksessa ehdotetaan, että kerrointa nostettaisiin 1,8:aan.

OKM:n mukaan taustalla on halu vahvistaa korkeakoulujen tuki- ja ohjauspalveluita sekä opintoprosesseja siten, että opiskelijan olisi mahdollista valmistua ajallaan.

SYL, SAMOK ja OAJ ovat todenneet eriävässä mielipiteessään, että korkeakouluilla on vain rajalliset keinot vauhdittaa opiskelijoiden valmistumista.

Opintojen aikainen työnteko on yksi merkittävimmistä opintoja viivyttävistä tekijöistä. TREY näkee, että tulevat muutokset opintotukijärjestelmässä tulevat todennäköisesti lisäämään opintojen aikaista työntekoa ja siten opintojen viivästymistä entisestään. Työllistymistä opintojen aikana ei myöskään tulisi nähdä negatiivisena asiana.

OKM ehdottaa lisäksi, että toisen tutkinnon suorittamisen kerrointa laskettaisiin nykyisestä 0,7:stä 0,5:een. Tässä taustalla on hallitusohjelman kirjaus sekä ensikertalaisten opiskelijoiden lisäämisestä että koulutuksen “kasautumiseen” puuttumisesta.

TREY näkee, että toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseen on monia inhimillisiä syitä, kuten ettei töitä ole löytynyt aiemmalta alalta tai teknologian kehittymisen myötä työt alalta ovat katoamassa.

TREY vastustaa kumpaakin ehdotettua kertoimen muutosta ja ehdottaa, että kertoimet pidettäisiin nykyisellään.

 

Uuden rahoitusmallin luonnos on laaja, ja käsittelee useita muitakin kohtia. Lue TREYn lausunto yliopistojen rahoitusmalliluonnoksesta kokonaisuudessaan verkkosivuilta.

 

Lisätietoja lausunnosta

Jenna Rantanen

Koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija

jenna.rantanen@trey.fi

+358503612849