Tampereen ylioppilaskunnan lausunto Tampereen yliopiston valmistelemaan lausuntoon lukiodiplomiin liittyvään selvitykseen

Tampereen ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Tampereen yliopiston valmistelemaan lausuntoon lukiodiplomiselvityksestä. TREYn lausunto liittyy lukiodiplomeihin, jotka ovat lukion opiskelijalle keino osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuutta pitkäkestoisessa näytössä. Lukiodiplomia suorittaessaan opiskelija hyödyntää ja syventää lukio-opinnoissaan saamaansa laaja-alaista osaamista ja arvioi vahvuuksiaan myös jatko-opintojen näkökulmasta. Lukiodiplomeita ei juurikaan hyödynnetä osana korkeakoulujen opiskelijavalintoja, vaikka ne voisivat olla näyttö ylioppilastutkinnon kokeiden lisäksi.

Tampereen ylioppilaskunta, myöhemmin TREY, kiinnittää erityistä huomiota lukiodiplomiin liittyvässä selvityksessä seuraaviin asioihin:

  • Lukiodiplomien tuottama osaaminen tulee tunnustaa soveltuvilla aloilla korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
  • Lukiodiplomin on oltava hakijoille yhdenvertainen ja tasavertainen valintaperuste korkeakoulutuksessa
  • Korkeakoulut tulee ottaa tiiviisti mukaan lukiodiplomien arvioinnin kehittämisessä, jotta arviointi on mahdollisimman reilua ja tasapuolista

Seuraavaksi eriteltynä TREYn nostot yksittäisiin kysymyksiin.

 

E) Luvussa 6 on käsitelty diplomien hyödynnettävyyttä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Ovatko esitetyt näkemykset mielestänne relevantteja?

1) Ovat täysin

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

TREY tunnistaa lukiodiplomiselvityksen pohjalta, ettei nykyinen opiskelijavalintajärjestelmä tunnusta lukiodiplomin tuottamaa osaamista riittävästi. Haaste asettaa hakijat eriarvoiseen asemaa, koska lukiodiplomi tuottaa myös sellaista osaamista, joka voi tukea hakijan opiskelua korkeakoulussa. TREY esittääkin, että aloilla, joissa lukiodiplomin tuottama osaaminen on sama, tulee lukiodiplomia hyödyntää opiskelijavalintaperusteena. Nykyisistä lukiodiplomeista esimerkiksi liikunta, musiikki ja teatteri voisivat sopia soveltuvaksi valintaperusteeksi.

TREY painottaa, että opiskelijavalinnoissa tulee mitata hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota. Soveltuvalla alalla lukiodiplomi on tunnustus hakijan osaamisesta ja näyttönä se osoittaa, että hakija tulee todennäköisesti menestymään opinnoissa. Muistutamme myös, että opiskelijavalintojen kehittämisessä toisen asteen opintomenestys ei tule olla ensisijainen valintaväylä, jolloin suurempi painoarvo tulisi antaa valintakokeille.

TREY pitää tärkeänä, että lukiodiplomin arviointi toteutetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti, jotta sitä voisi hyödyntää opiskelijavalintaperusteena. Arvioinnin kehittämisessä tulee huomioida oppiaineeseen liittyvät erityispiirteen mahdollisimman tasapuolisesti. TREY toivoo, että lukiodiplomien oikeudenmukaista arviointia varten perustetaan kansallinen arviointiverkosto. Pidämme hyvänä, että korkeakoulut olisivat tiiviisti mukana arvioinnin kehittämisessä, koska se edistäisi lukiodiplomien hyödyntämistä myös opiskelijavalinnoissa.

TREY on huolissaan siitä, että lukiodiplomi voi olla opiskelijalle kuormittava työnäyte osaamisestaan. Jo nyt lukiolaiset kokevat kovia paineita opintojensa aikana. Lukiolaisbarometrissä 2019 lukiolaisista 40 prosenttia koki omat opintonsa henkisesti raskaiksi. Jaksaminen oli myös yli kolmasosalla syynä opintojen hidastumiseen. TREY pelkääkin, että lukiolaisten paineet lisääntyvät.

TREY pitää hyvänä, että selvityksessä ehdotetaan uusia lukiodiplomeja teknologian, talousosaamisen ja yrittäjyyden aloille. Uudet lukiodiplomit voisivat hyvin vastata korkeakoulujen koulutusaloihin ja tukea ylioppilaskokeita laajemmin siirtymää korkeakoulutukseen. TREY kannattaa, että kyseiset uudet lukiodiplomit olisivat vapaaehtoisia. Saavutettavuuden näkökulmasta olisi hyvä, että alueellinen kattavuus olisi riittävä, jotta mahdollisimman moni lukiolainen voisi tehdä myös uudenlaisen lukiodiplomin.

 

G) Luvussa 8 esitettiin selvitysryhmän johtopäätökset ja suositukset. Seuraavissa kohdissa pyydämmekin teitä ottamaan kantaa selvitysryhmän esittämiin johtopäätöksiin ja

1.1. Lukiodiplomijärjestelmää tulisi edelleen kehittää ja syventää sekä se tulee liittää entistä vahvemmaksi osaksi lukio-opetusta. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

2) Olen jokseenkin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

1.2. Sopiva viranomainen tätä työtä johtamaan ja koordinoimaan olisi Opetushallitus, jonka vastuulla lukiodiplomien kehittäminen on ollut koko niiden olemassaolon ajan. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

2. Lukion opetussuunnitelman perusteet (OPH Määräykset ja ohjeet 2019:2a) -asiakirjassa määritellyissä taito- ja taideaineissa lukiodiplomien suorittaminen asetettaisiin kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi. Tämä muutos kohdistuisi siis kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomeihin. Tämä luo muutostarpeen lukiolakiin. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

TREY pitää esitystä hyvänä, jotta lukiodiplomin suorittaminen on mahdollisimman saavutettavaa lukion opiskelijoille. TREY kannattaa, että muut kuin kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit ovat vapaaehtoisia.

 

3. Muissa kuin kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomeissa lukiodiplomien järjestäminen säilyisi vapaaehtoisena. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

kts. edellinen.

4. Tätä edellä kuvattua muutosta tuettaisiin muodostamalla kansallinen rakenne lukioasetuksessa määritellyn kehittäjälukioverkoston varaan. Nykyisistä kehittäjälukioista kaksi keskittyy kuvataiteeseen, kaksi liikuntaan ja kolme musiikkiin. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

3) En ole samaa, enkä eri mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

5. Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomeissa kehittäjälukioverkosto erityistehtävälukioverkoston tuella laatisi Opetushallituksen kanssa yhteistyössä pedagogiset ratkaisut, joiden myötä lukiodiplomien suorittaminen mahdollistuisi aidosti maan jokaisessa lukiossa. Tämä pedagoginen ratkaisu sisältäisi ns. pohjakurssien ja lukiodiplomikurssien toteuttamisen. Tämä rakenne luotaisiin etä- ja/tai verkko-/virtuaaliopetuksen avulla. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

3) En ole samaa, enkä eri mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

6. Suoritetulla lukiodiplominäytöllä voisi korvata yhden ylioppilastutkinnon viidestä kokeesta. Ylioppilastutkintoa suorittava kokelas tekisi siinä tapauksessa äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluu matematiikan-, toisen kotimaisen kielen-, vieraan kielen- ja reaaliaineen koe sekä lukiodiplomin. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

TREY pitää ehdotusta hyvänä, koska lukiodiplomi on opiskelijalle vaativa työnäyte osaamisestaan. Ehdotus asettaisi lukiodiplomin tuottaman osaamisen samalle tasolle ylioppilaskokeiden kanssa. Jos opiskelijat pystyisivät korvaamaan lukiodiplomilla yhden ylioppilastutkinnon kokeen, niin opiskelijoiden työmäärä säilyisi kohtuullisena.

 

7. Ylioppilastutkintotodistukseen tulisi kirjaus siitä, että kokelas on korvannut yhden edellytettävistä ylioppilasaineista lukiodiplomilla. Lukiodiplomista annetaan erillinen todistus. Todistuksen antaa kokelaan oma lukio. Jatkossa siis lukiodiplomin suoritus olisi ylioppilastutkintotodistuksen liite, eikä päättötodistuksen liite. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

8. Lukiodiplomien tuominen osaksi ylioppilastutkintoa edellyttää voimakasta lukiodiplomien arvioinnin kehittämistä. Esitetyt muutokset edellyttävät kansallisen mallin luomista lukiodiplomien arviointiin. Tämä arvioinnin kehitystyö tulee toteuttaa Opetushallituksen johtamana yhteistyössä ylioppilastutkintolautakunnan, korkeakoulujen sekä kehittäjälukioiden kanssa. Esitämme, että lukiodiplomien oppilaitoksen ulkopuolinen arvioija määräytyy perustettavan kansallisen arviointiverkoston kautta. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

9. Korkeakouluille tulee tarjota nykyistä enemmän tietoa koko lukiodiplomijärjestelmästä. Lukiodiplomien kehittämisessä tulisi jatkossa kuulla korkeakoulujen näkemyksiä ja tarpeita nykyistä enemmän, jotta korkeakoulut voivat tulevaisuudessa hyödyntää lukiodiplomeita nykyistä paremmin. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

10. Tässä selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset luovat edellytyksiä lukiodiplomien paremmalle hyödyntämiselle korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

11. Kotitalouden lukiodiplomi korvataan yrittäjyyden ja työelämäosaamisen lukiodiplomilla. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

2) Olen jokseenkin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

12. Käsityön lukiodiplomi muuntuu ja uudistuu teknologian lukiodiplomiksi. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

2) Olen jokseenkin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

13. Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen sekä teknologian lukiodiplomin kehittämistyö annetaan Opetushallitukselle ja kehittäjälukioille, joiden tehtävänä on kyseisen alan kehittäminen. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

2) Olen jokseenkin samaa mieltä

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

14. Lukiodiplomit pysytetään niissä oppiaineissa/oppiaineryhmissä, joissa osaamisen näyttönä ei voi toimia nykyisen muotoinen ylioppilaskoe. Lukiodiplominäyttö ei siis laajene aineisiin, joissa nykyisen muotoisia ylioppilaskokeita järjestetään. Mitä mieltä olette toimenpide-esityksestä?

1) Olen täysin samaa mieltä

 

Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne:

 

Allekirjoitukset

 

Iiris Taubert                                                                                        Venla Monter

Puheenjohtaja                                                                                    Pääsihteeri

 

Lisätietoja: Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara, jenny.vaara@trey.fi, puh. 0503612847