TREY pysyy strategisesti neutraalina konsistorin puheenjohtajuuteen liittyen

Apulaisoikeusasiamies on antanut maaliskuussa päätöksensä (1327/2018) kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan yliopiston johtosäännön lainmukaisuus mm. konsistorin puheenjohtajuuteen liittyen. Ylioppilaskunnan linjapaperin (hyväksytty edustajiston kokouksessa 20.11.2018) mukaan konsistorin puheenjohtajana voi toimia konsistorin jäsen tai yliopiston provosti. 

TREYn hallitus on kokouksessaan (18/2019 8.5.) päättänyt esittää edustajistolle konsistorin puheenjohtajuuteen liittyvään linjaan tehtävää vaikuttamiskärkivalintaa, jossa puheenjohtajana voi toimia konsistorin jäsen.  

Hallituksen esityksen taustalla on apulaisoikeusasiamiehen opetus- ja kulttuuriministeriölle antama pyyntö, jossa ministeriötä on pyydetty arvioimaan, tulisiko yliopistolakia täsmentää itsehallinnon osalta. Hallitus katsoo tarvitsevansa puheenjohtajuuteen liittyvää vaikuttamiskärkeä vaikuttaakseen opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiin. 

Edustajisto käsitteli kokouksessaan (5/2019 15.5.) hallituksen esityksen ja päätti jättää valitsematta linjaan painopistettä. Edustajiston päätöksen mukaisesti ylioppilaskunta pysyy asiassa strategisesti neutraalina ja on tyytyväinen kumpaan tahansa malliin. 

“Aihe on monisyinen ja TREY näkee niin konsistorin sisäisessä puheenjohtajassa kuin myös provostin puheenjohtajuudessa etuja sekä haittoja. Edustajisto ei sen takia katsonut tarpeelliseksi valita vaikuttamiskärkeä asiassa, sillä kumpikin vaihtoehto saa kannatusta opiskelijoilta ja yliopistoyhteisöltä laajemminkin.”, toteaa edustajiston puheenjohtaja Veli-Matti Korpelainen. 

Mikä konsistori? 

Konsistori on yliopiston ylin akateemisen johdon monijäseninen elin. Konsistori koostuu kahdeksasta professorista, kuudesta muun henkilökunnan edustajasta sekä viidestä opiskelijaedustajasta. Konsistorin puheenjohtajana toimii provosti. Konsistorista määrätään yliopiston johtosäännössä. 

Mikä kantelu? 

Professorien ja henkilökunnan järjestöjen sekä Tamyn yhteisessä kantelussa pyydettiin tutkimaan siirtymäkauden hallituksen menettelyn lainmukaisuus sen hyväksyessä 10.2.2018 johtosäännön. Kantelijat pitivät yliopistolain ja perustuslain vastaisina mm. johtosäännön kohtaa konsistorin puheenjohtajuudesta. 

Mitä OKM arvioi? 

Yliopistolaissa ei yksiselitteisesti määritellä säätiöyliopistojen itsehallintoon liittyviä asioita, joten konsistorin puheenjohtajuuteen liittyen päätäntävalta jää yliopiston johtosäännössä täsmennettäväksi. Apulaisoikeusasiamies ei puutteellisen lainsäädännön vuoksi voinut katsoa johtosäännön olevan ristiriidassa lain kanssa, joten hän on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriötä arvioimaan, tulisiko lakia täsmentää näiltä osin. OKM:n on määrä antaa lausuntonsa 28.6. mennessä. 

Lisätietoja eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteessa

Ylioppilaskunnan linjapaperi täällä

Hallituksen ja edustajiston kokousten päätösluettelot täällä