TREYn hallitus allekirjoitti järjestöjen kannanottoja liittyen opintojaksopalautteeseen ja opiskelijoille kohdistettuun viestintään

Tampereen yliopistolla tehtävä järjestelmäkehitys on ollut toteutuksessa niin yliopistolla, ylioppilaskunnassa kuin järjestöillä jo pitkään. Yhteiseen koulutuksen tietojärjestelmään siirtyminen ja vanhojen järjestelmien poistaminen käytöstä on tuonut paljon lisätyötä ja epätietoisuutta opiskelijoille. Koska uudet järjestelmät eivät ole välttämättä vielä täysin toimivia ja kehitystä vaaditaan vielä paljon, tuo se lisää rasitetta opiskelijoille tiedon saamiseen ja esimerkiksi opintojakson palautteeseen liittyen. 

Tiedekuntajärjestö Johto ry on julkaissut 12.5. kannanoton liittyen opiskelijoille kohdistuvaan viestintään. Kannanotossaan Johto ry sekä muut kannanoton allekirjoittaneet tahot vaativat opiskelijaviestinnän kehittämistä yliopistollamme. Kannanotossa nostetaan esille Intran roolia opiskelijoille kohdistuvassa viestinnässä ja se, että uusien viestintäkanavien kehittämisen ei pitäisi olla prioriteettina nyt, kun käytössä olevat järjestelmät eivät vastaa opiskelijoiden tarpeita. Tampereen ylioppilaskunta tukee Johto ry:n vaatimuksia opiskelijoille kohdistetun viestinnän kehittämiseksi ja on myös allekirjoittanut kyseisen kannanoton. Haluamme  myös korostaa Johto ry:n esille nostamaa sanomaa: “On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat ovat yliopistonsa viestinnän piirissä ja pystyvät löytämään tietoa itsenäisesti.”. Johto ry:n kannanottoon otsikolla “Viestinnän täytyy tavoittaa kaikki opiskelijat” ja sen allekirjoittaneisiin tahoihin pääset tutustumaan Johto ry:n sivuilla.

Johto ry on ottanut kantaa myös opintojaksopalautejärjestelmään. Koulutuksen tietojärjestelmien päivittämisen yhteydessä Tampereen yliopistolla on otettu uutena järjestelmänä käyttöön OJP eli Opintojaksopalaute -järjestelmä. Kannanotossaan Johto ry tuo esille järjestelmässä ja sen käytössä havaittuja ongelmia. Näitä ongelmia ovat muun muassa epäselvyys palautteenantamisen tavoista, opintojaksopalautelomakkeen puuttuminen osasta opintojaksoista ja palautteeseen vastaamiseen sekä sen hyödyntämiseen liittyvät epäselvyydet. TREY on myös allekirjoittanut tämän kannanoton ja tukee Johto ry:n kantaa siinä, että “Toimiva palautejärjestelmä on opiskelijoiden ja laajemmin koko yliopiston etu -askel kohti laadukkaampaa koulutusta.”. Kannanotoon “Toimiva opintojaksopalautejärjestlemä on koko yliopiston etu”  ja sen allekirjoittaisiin tahoihin pääset tutustumaan Johto ry:n sivuilla. 

Tampereen TietoTeekkarikilta ry ottaa kantaa opiskelijapalautteen pakollisuuteen. Kannanotossa TietoTeekkarikilta yhdessä muiden allekirjoittaneiden kanssa kannattavat sitä, että uudessa opintojaksopalautejärjestelmässä käyminen ja joko palautteen antaminen tai ilmoittaminen palautteen jättämättä antamisesta tulisi olla pakollista. Kannanotossa otetaan kantaa siihen, että nykyisellään opintojaksopalautejärjestelmä ei palvele opetusta tarkoituksenmukaisesti, ja annetun palautteen määrän vähenemisellä on negatiivinen vaikutus opetuksen laatuun ja opintojaksojen kehittämiseen. TREY on yksi kyseisen kannanoton allekirjoittaneista tahoista ja tukee kannanotossa nostettua toteamusta: “Mahdolliset järjestelmän tekniset rajoitukset eivät saa olla rajoittava tekijä näin tärkeän asian ajamisessa.”. TietoTeekkarikillan kannanoton opintojaksopalautteen pakollisuudesta pääset lukemaan heidän sivuiltaan. 

“Koemme TREYssä opetukseen, opiskelijaviestintään ja yhteisiin järjestelmiin liittyvän kehitystyön tärkeänä osana yliopistoyhteisön jokapäiväistä toimintaa ja haluamme olla kannustamassa järjestöjä myös näihin asioihin liittyvässä edunvalvontatyössä. Opiskelijoihin kohdistuvan viestinnän, intran ja opintojaksopalautejärjestelmän toimivuus on puhuttanut paljon opiskelijoita ja tästäkin syystä haluamme olla mukana tukemassa järjestöjämme näissä kannaotoissa.”, kertoo TREYn puheenjohtaja Iiris Taubert järjestöjen kannanottojen allekirjoittamisesta. 

Lisätietoa kannanotoista saat kannanottoja valmistelleilta tahoilta tai TREYn koulutuspoliittiselta asiantuntijalta Tiia Virtaselta. Tiian yhteystiedot löydät TREYn sivuilta yhteystiedot osiosta.