TREYn Hyvä opettaja -palkinnot jaettiin lukuvuoden avajaispäivänä

Jo perinteeksi muodostunut TREYn Hyvä opettaja -palkinto jaettiin tukisäätiöiden järjestämässä palkintojenjakotilaisuudessa. Palkinto on meidän opiskelijoiden tapa kiittää opetushenkilökunnan tekemästä työstä. Tänä vuonna TREY jakaa palkintoa jo toista kertaa Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa. 

Palkinnot jaetaan vuosittain kolmelle opetushenkilökuntaan kuuluvalle suoraan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Keräsimme opiskelijoilta ja opiskelijajärjestöiltä ehdotuksia kevään 2021 aikana ja saimme yhteensä 14 ehdotusta. Näiden joukosta palkinnon jakamista koordinoiva toimikunta esitti TREYn hallitukselle kolmea palkinnon saajaa ja nämä kolme opetushenkilökunnan jäsentä palkittiin juhlallisin menoin tukisäätiöiden järjestämässä palkitsemistilaisuudessa 7.9. Hyvä opettaja -palkinnon toimikunnan puheenjohtaja Vili Sipilä jakoi palkinnon TREYn edustajana. Vilin puheen tilaisuudesta voit lukea alempaa.

Vuonna 2021 palkinnon erityiskriteerinä oli “Palautekäytännöt ja palautteen huomioiminen opetuksen kehittämisessä”. Yleisten kriteerien sekä tämän erityiskriteerin pohjalta TREYn hallitus päätti myöntää Hyvä opettaja -palkinnon seuraaville opetushenkilöstön jäsenille

Anneli Yliherva, Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta
Veli-Pekka Pyrhönen, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta
Liisa Mustanoja, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta

Palkinnon saajat tulevat saamaan tukisäätiöiden stipendit ja heistä teetetään TREYn toimesta karikatyyri Hyvä opettaja -seinille yliopiston kampuksille. 

Hyvä opettaja -palkinto on vuotuinen perinne TREYllä. Tällä perinteellä tulemme yhteistyössä tukisäätiöiden kanssa nostamaan esille opetuksen kehittämisen merkitystä sekä opetushenkilökunnan jäseniä, jotka inspiroivat meitä opiskelijoita omalla työllään.

Vilin puhe tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudesta 7.9.

Arvoisa provosti, tukisäätiöt, palkintojen saajat ja muut osallistujat

William Arthur Ward on sanonut, että ”Keskinkertainen opettaja kertoo. Hyvä opettaja selittää. Erinomainen opettaja havainnollistaa. Loistava opettaja inspiroi.” TREYn Hyvä opettaja -palkinto on jo perinteeksi muodostunut kiitos suoraan opiskelijoilta heitä inspiroiville opettajille. Palkinnon tarkoituksena on kiittämisen lisäksi nostaa esille yliopistoyhteisössämme opetustyötä tekeviä henkilöitä, jotka ovat jättäneet vaikutuksen opiskelijoihin. Palkinnon saajat ovat vuosittain aina opiskelijajärjestöjen tai yksittäisten opiskelijoiden ehdottamia henkilöitä. Näiden ehdotusten pohjalta Tampereen ylioppilaskunta yhteistyössä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa palkitsee vuosittain kolme opetushenkilökuntaan kuuluvaa. Tällä tavoin haluamme olla tukemassa opettajuuden ja opetuksen kehittymistä tamperelaisessa yliopistoyhteisössä.

Me opiskelijat olemme tottuneet täällä Tampereella opetuksen korkeaan laatuun ja päivittäin opetushenkilökunta tekeekin työtä sen eteen, että yliopistollamme panostetaan niin opetuksen laatuun kuin opiskelijaystävälliseen toimintaan. Opetuksen kehittäminen ei ole kuitenkaan yksin opetushenkilökunnan työtä vaan myös opiskelijat haluavat olla mukana auttamassa tässä prosessissa. Yksinkertaisimmillaan opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen opintojaksopalautteen kautta. Opintojaksopalautteen ohella monet opettajat astuvat askeleen pidemmälle ja kehittävät omaa opetustaan ja opetettavia opintojaksojaan eri tavoin kerättyjen palautteiden avulla. Me opiskelijat arvostamme tätä toimintaa ja haluamme nostaa sitä esille koko yliopistoyhteisöllemme. Tästä syystä tämän vuoden Hyvä opettaja -palkinnon erityiskriteeriksi otettiin palautekäytännöt ja palautteen huomioiminen opetuksen kehittämisessä.

Tämän erityiskriteerin sekä muiden yleisten kriteerien pohjalta olemme päättäneet myöntää Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle opetustehtävissä toimivalle henkilölle seuraavin perustein:

Ensimmäinen palkinnon saaja on yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Tätä opettajaa kuvataan innostavaksi, lämminhenkiseksi ja ammattitaitoiseksi opettajaksi. Hänen käyttämänsä käytännönläheiset opetusmenetelmät on koettu erittäin hyödyllisiksi ja opiskelijoiden omaa ajattelua tukeviksi. Viime lukuvuoden aikana hänen opintojaksojensa toteutus on ollut ainoastaan etänä. Etäopetuksessa on huomioitu kaikki opiskelijat ja erilaisia vuorovaikutuskäytäntöjä on käytetty opetuksessa. Opettajana hänen kerrotaan olevan joustava ja ymmärtäväinen, mikä on osaltaan parantanut opetuksen saavutettavuutta. Harjoitteluiden ohjaajana palkittava opettaja on kannustava ja palautetta antava. Palautekäytäntöjen huomioiminen opetuksessa tapahtuu niin opintojakson aikana kuin sen jälkeen. Palkittava opettaja kysyy aktiivisesti opiskelijoiden toiveita opintojaksojen suorittamisesta ja toteutuksesta. Esimerkiksi suoritustavat ja aikataulut ovat asioita, joita on kysytty opintojaksoa suorittavilta opiskelijoilta, ja näitä toiveita on myös pyritty toteuttamaan. Opiskelijoiden palautetta on huomioitu myös opetuksen toteuttamisessa. Konkreettisena esimerkkinä on opiskelijoiden palautteen pohjalta esitetty toive tenttiä edeltävästä kyselytunnista. Oman opetuksen ja opintojaksojen toteutuksen kehittämisen lisäksi palkittava vie aktiivisesti opiskelijoiden antamia palautteita myös muille opettajille tietoon, jotta opetusta voidaan kehittää alan sisällä laajemmin. Näiden lukuisten ansioiden takia myönnämme ensimmäisen Hyvä opettaja 2021 -palkinnon logopedian tutkinto-ohjelmassa opettavalle Anneli Ylihervalle.

Toinen palkinnon saaja on tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta. Ehdotuksessa tämän opettajan kerrotaan olevan valmis venymään opetuksessa, jotta opiskelijoilla olisi käytössään laadukkaita opiskelumetodeja monipuolisesti. Etäopetusaikana hän on esimerkiksi julkaissut ylimääräisiä videoita ja -materiaaleja. Hänen opetuksessa käytetään laajasti erilaisia suoritusmahdollisuuksia. Opintojaksoilla on hajautettu pisteytys, joka tarkoittaa, että erilaisia opetusmenetelmiä pystytään hyödyntämään. Tämä opettaja on kehittänyt erilaisia keinoja saada opetukseen lisää vuorovaikutusta, ja hänen opettamillaan opintojaksoilla kerrotaankin olevan aktiivinen keskustelukulttuuri. Hän myös kannustaa ja positiivisessa hengessä kirittää opiskelijoita kehittymään. Hänen kerrotaan olevan ymmärtäväinen, joustava ja tukeva opettaja. Palkittava opettaja tekee työtä opetuksen ja koulutuksen kehittämisen osalta toimien useissa eri tehtävissä automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Opintojaksojen aikana hän kerää palautetta aktiivisesti. Käytössä on esimerkiksi Padlet-alusta, johon voi antaa palautetta opintojakson aikana anonyymisti. Mikäli hän ei pysty opintojakson aikana toteuttamaan kehitysehdotuksia, hän huolehtii, että palautteisiin vastataan ja niitä hyödynnetään seuraavilla toteutuskerroilla. Palkittava myös pitää arvossa opintojaksojen jälkeen annettua palautetta ja hän tarttuu aktiivisesti opintojaksojen epäkohtiin palautteen perusteella. TREYllä on ilo myöntää toinen Hyvä opettaja 2021 -palkinto automaatiotekniikan opettaja Veli-Pekka Pyrhöselle.

Kolmas palkinnon saaja toimii informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Tämä palkinnon saaja käyttää opintojaksoillaan monipuolisia opetusmenetelmiä, ja muun muassa arvosanat määräytyvät erilaisten kokonaisuuksien kautta. Opiskelijoille annetaan esimerkiksi tehtäväksi erilaisia opetusvideoita ja portfolioita. Oppiminen tämän opettajan opintojaksoilla on monipuolisten opetusmenetelmien ja aktiivisen osallistumisen vuoksi tehokasta. Tämä pedagogisesti taitava opettaja panostaa opiskelijoiden motivointiin ja huomioimiseen opintojaksoillaan riippumatta siitä, kuinka korkeat tavoitteet opiskelijalla on opintojakson suorituksen suhteen. Mikäli opettaja kokee, että kaikki ei suju niin hyvin kuin voisi, hän ottaa yhteyttä opiskelijaan. Palautekäytäntöjä käytetään aktiivisesti hänen opetuksessa. Kerättyä palautetta myös käytetään opetuksen kehittämisessä. Opiskelijoiden esille tuoman palautteen vuoksi on myös muutettu opetusta ja opintojakson suorittamista, sillä työmäärä oli koettu liian kuormittavaksi. Palkittava varmistaa myös, että opintojaksojen aikana hän antaa itse opiskelijoille palautetta heidän oppimisestaan ja kehityksestä, mikä on koettu erityisen tärkeäksi. TREY myöntää ilolla kolmannen Hyvä opettaja 2021 -palkinnon suomen kielen opettaja Liisa Mustanojalle.

TREYn puolesta haluan kiittää teitä kaikkia kolmea arvokkaasta työstänne opetuksen ja opetuksen kehittämisen saralla. Me TREYssä aiomme jatkossakin nostaa esille opetuksen, sen kehittämisen ja opiskelijaystävällisen toiminnan arvostamista. Jo toista kertaa jaettava palkinto tulee olemaan jatkossakin pysyvä perinne TREYn ja opiskelijayhteisömme toimintaa. Toivomme, että tämä perinne kannustaa ja inspiroi opetushenkilöstöä kehittämään itseään opettajana ja opiskelijoita osallistumaan opetuksen kehittämiseen yhteisössämme. Tämän vuoden palkinnon saajille haluan sanoa meidän opiskelijoiden puolesta vielä kerran kiitos ja onneksi olkoon!

 

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto