TREYn Hyvä opettaja -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa

TREYn Hyvä opettaja -palkinto on meidän opiskelijoiden tapa kiittää opetushenkilökuntaa tekemästään työstä. Vuonna 2020 pilotoimme kyseistä palkintoa ja tukisäätiöiden kanssa yhteistyössä palkitsemme kolme opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Palkinnot jaetaan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Olemme keränneet niin yksittäisiltä opiskelijoilta kuin opiskelijajärjestöiltä ehdotuksia palkinnonsaajiksi ja vuonna 2020 saimme hieman vajaa 20 ehdotusta. Hyvä opettaja -palkinnon saajat palkitaan tukisäätiöiden stipendeillä ja heistä teetetään TREYn toimesta karikatyyrit yliopistolla oleville Hyvä opettaja -seinille. 

Vuonna 2020 TREY on päättänyt palkita Hyvä opettaja -palkinnolla seuraavat opetushenkilökunnan jäsenet: 

Hasse Nylund, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Maiju Paananen, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Kirsi Granberg, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 

Palkinnot julkistettiin tänään 23.9. Tampereen yliopiston tukisäätiön, Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan palkitsemisemistilaisuudessa. Tilaisuudessa TREYn  puheenjohtaja Annika Nevanpää pääsi jakamaan kyseiset palkinnot ja pitämään puheen liittyen opetuksen kehittämiseen ja miksi se on niin tärkeää meille opiskelijoille. Annikan puheen voit lukea alempaa.

Hyvä opettaja -palkinto tulee olemaan tapa, jolla me opiskelijat osoitamme kiitosta opetushenkilökuntaa ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Palkinto tullaan jakamaan vuosittain yhteistyössä tukisäätiöiden kanssa.

Annikan puhe palkitsemistilaisuudesta 23.9.

Arvoisa provosti, tukisäätiöt, palkintojen saajat ja muut osallistujat

Yliopistoon saapuessaan opiskelijat joutuvat usein pieneen kulttuurishokkiin opintojensa alkaessa. Opiskelu yliopistossa eroaa monelta osin aiemmin totutusta opiskelusta. Opintojaksojen toteutustavat, monipuoliset suoritusmenetelmät ja kehityshaluinen opetushenkilökunta on se, mikä mahdollistaa erilaisten oppijoiden opintojen etenemisen.

Me opiskelijat arvostamme yliopistomme opetuksen korkeaa laatua ja sitä, että yliopistolla opetustehtävissä toimivat työntekijät tekevät jatkuvasti töitä opetuksen kehittämisen ja opiskelijoiden huomioimisen eteen. Me, TREY, Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö, haluamme olla jatkossakin mukana tukemassa opettajuutta yliopistoyhteisössämme. Haluamme myös olla osoittamassa kiitollisuuttamme opetushenkilökunnan edustajille, jotka käyttävät aikaansa kehittääkseen itseään, opetustaan ja yliopistomme opetuksen tasoa.

Näistä syistä TREY haluaa jatkaa vanhoissa yliopistoissa ja ylioppilaskunnissa ollutta hienoa perinnettä palkita erityisen hyvin opetuksessaan suoriutuneita opetushenkilökunnan jäseniä. TREY palkitsee ensimmäistä kertaa historiassaan tänä vuonna kolme opettajaa, jotka ovat omalla panoksellaan onnistuneet opetuksessaan erinomaisesti. Nämä kolme henkilöä ovat valikoituneet suoraan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen esityksistä.

Tänä vuonna moni asia on muuttunut, myös opetus yliopistollamme. Koronan tuomien muutosten vuoksi tämän vuoden palkintojen erityiskriteerinä oli ”Etäopetuksen toteuttaminen opiskelijoita tukevalla, kannustavalla ja huomioonottavalla asenteella”. Vuoden 2020 Hyvä opettaja -palkinnon saajat ovat kaikki onnistuneet opetuksessaan erinomaisesti ja osanneet siinä huomioida opiskelijoiden tarpeita, erilaisia oppimistapoja sekä poikkeustilanteen tuomaa huolta.  

Ensimmäinen palkinnon saaja on Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta. Palkittavan opettajan opetus on korkeatasoista ja hän käyttää opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä ja huomioi opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita. Opiskelijat kertoivat ehdotuksessaan, että kyseinen opettaja huomioi opetuksessaan opiskelijoilta saatua palautetta ja kehittää sen pohjalta opetustaan ja opintojaksojen järjestelyjä. Hänen helposti lähestyttävä luonteensa ja halu tehdä yhteistyötä alan killan kanssa ovat varmasti syitä sille, miksi opiskelijat pitävät hänestä niin paljon. Tämä opettaja huolehtii omalta osaltaa ohjaustyöstä ja pitää opiskelijat ajan tasalla niin oman alan asioista kuin yliopistossamme opiskeluun vaikuttavista muutoksista. Ehdotus päätettiinkin sanoihin, joissa opiskelijat kertoivat kyseisen opettajan omistautuvan kursseilleen, konetekniikan opetuksen kehittämiselle ja opiskelijoiden edun ajamiselle. Näistä ja monista muista syistä luovutamme ensimmäisen Hyvä opettaja 2020 -palkinnon Hasse Nylundille.

Toinen palkinnon saaja on Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnasta. Tämän opettajan ehdotuksessa nostettiin erityisesti esille opetuksen saavutettavuus, opiskelijoiden motivointi sekä etäopetukseen panostaminen. Kyseinen opettaja on onnistunut etäopetukseen siirtymisessä vaivatta ja erilaisilla opetusmenetelmillä pystynyt pitämään opetuksensa keskustelevana. Tämä opettaja osallistuu myös opiskelijoiden opinnäyteprosessin ohjaukseen ja työskentelee myös kandiseminaarin ohjaajana. Ohjaustehtävissä hän on onnistunut kannustamaan ja tukemaan opiskelijoita koko prosessien ajan. Etäopetusaikojen keskelläkin tämä opettaja muistaa huomioida opiskelijat. Hän motivoi opiskelijoita, luo keskustelevaa ilmapiiriä ja lisäksi on mahdollistanut saavutettavamman sekä opiskelijaystävällisemmän opetuksen. Kyseinen opettaja ei kerää palautetta pelkästään siksi, että se on pakollista vaan siksi, että hän haluaa aidosti kehittää opetustaan. Ilolla annamme toisen Hyvä opettaja 2020 -palkinnon Maiju Paanaselle.

Kolmas palkinto menee Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan. Kyseisen tiedekunnan opiskelijoilta saimme ehdotuksen opettajasta, jonka opetuksessa käyttämät menetelmät ja kurssitehtävät tukevat opiskelua ja ovat opiskelijoita innostavia. Hänen kannustava luonteensa ja hyvä asenne opetusta kohtaa sopivat monenlaisille opiskelijoille. Tämän opettajan otteesta näkee sen, kuinka kiinnostunut hän on omasta alastaan. Tällä innostuksella ja omalla esimerkillään hän motivoi myös opiskelijoita kiinnostumaan opiskelualoistaan ja niiden tutkimuksesta. Kyseinen opettaja kehittää myös aktiivisesti omaa opetustaan. Koronapandemian aiheuttama etäopetukseen siirtyminen ei vaikuttanut hänen opetuksensa laatuun. Siirryttäessä etäopetukseen hän oli valmis kuuntelemaan opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita siitä, miten opetusta tulisi toteuttaa. Hän kehittää omaa opetustaan aktiivisesti ja on opetustyössään pyrkinyt aina pitämään opiskelijat mielessä. Häntä ehdottanut taho kertoi tästä opettajasta seuraavalla tavalla: ”Hän on omalla toiminnallaan osoittanut, kuinka tärkeää vuorovaikutus opiskelijoiden ja luennoitsijan välillä on, ja kuinka opetuksen laadusta välittäminen vaikuttaa opiskelijoiden opiskelumotivaatioon.” Näillä puheilla kolmas Hyvä opettaja 2020 -palkinto myönnetään Kirsi Granbergille.

TREYn puolesta haluan kiittää teitä kaikkia kolmea erinomaisesta opetustyöstä ja opiskelijalähtöisyydestä. Me TREYssä haluamme jatkaa hyvää työtä meidän yliopistomme kanssa opetuksen arvostamisen, sen kehittämisen ja opiskelijoiden huomioimisen parissa. Tänä vuonna TREYn Hyvä opettaja -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa ja me toivommekin, että tästä muodostuu pitkä ja pidetty perinne. Haluamme jatkossakin olla mukana nostamassa esiin hyvän opettajuuden sanomaa. Teille, vuoden 2020 Hyvät opettajat, me opiskelijat haluamme sanoa vielä kerran kiitos, ja onneksi olkoon.