Vaikuttavuutta yhdessä vai yhteisöryhmien sivuuttamista? – Konsistorin valtasuhteet vinoutumassa entisestään

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on pöyristynyt päätöksestä, jonka konsistorin vaaleja valmisteleva vaalitoimikunta on tehnyt. Syksyllä käytävissä konsistorin vaaleissa on päätetty siirtää tenure track -professorit 1. valintaryhmästä 2. valintaryhmään Tampereen yliopiston vaalisäännön vastaisesti. Se, millaisia vaikutuksia tällä päätöksellä on ja miten tähän päätöksen on päädytty, on ylioppilaskunnan mielestä huolestuttavaa monestakin syystä.

Siirtämällä tenure track -urapolulla olevat apulaisprofessorit 2. valintaryhmään, heikentyy heidän mahdollisuutensa päästä konsistorin toimintaan mukaan. Konsistorin kokoonpano on jo valmiiksi epätasapainossa. Verrattuna muihin yhteisöryhmiin eli yliopiston muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön sekä muuhun henkilöstöön ja opiskelijoihin, professoreilla on huomattava määrä paikkoja konsistorissa. Konsistorin kokoonpanossa on tällä hetkellä 8 professoria, 6 muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijaa. Jotta kaikilla yhteisöryhmillä olisi aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, tulisi TREYn mielestä konsistorissa olla tasakolmikantainen edustus eli kaikista yhteisön kolmesta ryhmästä yhtä monta jäsentä.

TREYn toiminnassa ajamme sitä, että Tampereen yliopiston toiminnassa keskeistä on tukea koko yliopistoyhteisön osallistumista ja kuuluvuutta yhteisöön. Yliopiston tulisi edistää kaikenlaisista taustoista tulevien ihmisten osallistumista tiede- ja koulutusyhteisön toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän opiskelijoiden mielestä kaikilla yhteisön jäsenillä on oikeus olla mukana tekemässä ja valmistelemassa omaan yhteisöryhmäänsä vaikuttavia asioita kaikilla hallinnon tasoilla. Tenure track -professorit eivät mielestämme kuulu jo valmiiksi erittäin suureen 2. valintaryhmään, vaan heillä tulisi olla mahdollisuus olla vaikuttamassa muiden professorien tapaan 1. valintaryhmässä.

Tampereen yliopiston vaalisäännön mukaan 1. valintaryhmään kuuluvat professorit ja apulaisprofessorit. Vaalisääntö antaa näille henkilöille myös vaalikelpoisuuden ja vaalioikeuden tämän ryhmän kautta. TREY on huolissaan siitä, että kun professorin urapolulla oleva tenure track -professori kesken konsistorin kauden etenee urapolullaan professoriksi, uuden linjauksen mukaisesti hän menettäisi tällöin paikkansa konsistorissa. Tämä ei mielestämme ole oikein, sillä se joko hidastaa urakehitystä tai sitten vaaleilla valittu henkilö menettää kelpoisuutensa edustaa omaa taustaryhmäänsä. Vaikka yliopistolaki ei omalta osaltaan tunnista tenure track -professoreja, haluamme nostaa esille saman asian, kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän intrassa julkaistussa lausunnossa mainittiin: “Yleisimmässä tulkinnassa, joka on käytössä mm. Tampereen yliopiston nykyisessä vaalisäännössä sekä Jyväskylän yliopiston vaalijohtosäännössä, associate-tason professori luokitellaan samaan ryhmään full-professorien kanssa.”.

Muutos valintaryhmien kokoonpanossa vaikuttaa myös selkeästi kansainvälisen henkilöstön osallistumismahdollisuuksiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä nosti esille omassa lausunnossaan faktan, että Tampereen yliopiston professoreista 8 % on kansainvälisiä, tenure track -professoreista 21 %. Nyt suunniteltu muutos heikentäisi siis myös kansainvälisen henkilöstön mahdollisuuksia valikoitua konsistoriin. TREYn linjapaperin mukaan kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten kynnys osallistua eri hallintoelinten toimintaan pitäisi olla matala yliopistollamme. Tämä linjaus veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan.

TREY kannattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän esitystä päätöksen kumoamisesta tai asian palauttamista valmisteluun. Tämä on mielestämme ainoa oikea ratkaisu, sillä kyseisillä yhteisöryhmillä tulisi olla aidosti mahdollisuus vaikuttaa oman taustaryhmänsä asioihin. TREY vaatii, että yliopiston hallinnossa tapahtuvassa toiminnassa, niin valmistelussa kuin päätöksenteossakin, osallistetaan koko yhteisöä ja erityisesti niitä yhteisöryhmiä, joihin päätöksenteko kohdistuu. Haluamme muistuttaa yliopistoa Tampereen korkeakouluyhteisön strategiasta: Vaikuttavuutta yhdessä.

Allekirjoitukset
Emmi Juolahti, hallituksen jäsen
Tuomas Karvonen, hallituksen jäsen

Lisätietoa
Tiia Virtanen, koulutuspoliittinen asiantuntija, tiia.virtanen@trey.fi, +358 40 713 0077

Kuva/Picture: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto / Tampere University