Yliopistojen autonomiaselvitys kannustaa yliopistodemokratian vahvistamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvittäjäryhmä on luovuttanut 1.3.2021 selvityksensä, jossa arvioidaan yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa. Autonomia tarkoittaa yliopistojen itsehallintoa ja itsenäisyyttä valtiosta. Selvittäjäryhmän tehtävänä oli arvioida autonomian tilaa eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhdetta perustuslain vaatimuksiin. Selvittäjäryhmä antaa selvityksen pohjalta tehtyjen johtopäätösten lisäksi suosituksia yliopistojen toiminnan kehittämiseksi.

Esitetyt suositukset on hyviä ja samansuuntaisia, joita Tampereen ylioppilaskunta on myös aktiivisesti nostanut esiin. Nostamme seuraavaksi muutaman näkökulman, joihin kiinnitimme huomiota:

TREY haluaa korostaa, että keskeistä yliopiston toiminnassa on tukea yliopistoyhteisön osallistumista ja kuuluvuutta yhteisöön. Yliopistojen tulee vaalia kolmikantaista yliopistodemokratiaa, koska siten varmistetaan opiskelijoiden, professorien, opetus-, tutkimus- ja muun henkilöstön osallistuminen valmisteluun ja päätöksentekoon kaikissa heitä koskevissa asioissa.

Minusta on merkittävää, että selvitys nostaa yliopistojen sisäistä toimintakulttuuria ja yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista voimakkaasti esiin. On tärkeää, että toiminta on avointa, järjestetään kuulemistilaisuuksia ja tuetaan läheisyysperiaatteen toteutumista”, kommentoi TREYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Tuomas Karvonen.

Selvityksessä korostetaan, että kehittämissuositukset liittyvät yliopiston sisällä eli autonomian piirissä tapahtuviin teemoihin, kuten johtosäännön päivittämiseen ja johtamiseen. TREY pitää tärkeänä, että yliopiston johtaminen on avointa ja selkeää, esimerkiksi vararehtoreiden ja provostin roolit ja vastuut tulisi kuvata selkeästi yliopiston johtosäännössä.

Tampereen yliopiston tulee tehdä töitä sen eteen, että yliopistoyhteisö pystyy seuraamaan päätöksentekoa niin, että prosessit ovat läpinäkyviä ja asiakirjat julkisia. Työ avoimuuden eteen edistää myös päätöksenteon hyväksyttävyyttä ja tässä työssä rehtori on avainasemassa”, kertoo TREYn hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert.

Näiden teemojen lisäksi selvittäjäryhmä arvioi, onko ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydelle hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta. Selvittäjäryhmä katsoo, että ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden poistamiselle ei löydy välittömiä perusteita.

Lue lisää yliopistojen autonomiaselvityksestä Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta.