Tietopaketti ehdokkuudesta Tampereen yliopiston hallitukseen

Tampereen yliopiston hallituksen neljän jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2023 lopussa, minkä vuoksi konsistori on käynnistänyt hallituksen nimitysprosessin. Konsistori on päättänyt hallituksen valinnan kriteereistä ja päättänyt avata kesäkuussa yliopistoyhteisölle ehdotuslomakkeen. Kaksi yliopiston hallituksen jäsenistä tulee perustajien ehdotuksesta. 

Kenen ykköstyypin pitäisi olla Tampereen yliopiston hallituksessa? Tee oma ehdotuksesi TREYlle, jotta voimme edistää meille opiskelijoille tärkeitä teemoja vaikuttamistyössämme! Voit ehdottaa oman alasi ykköstyyppiä tai miettiä laajemmin myös muilta aloilta sopivaa ehdotusta. Ehdotuksen voi jättää yksittäinen opiskelija, järjestö tai aktiivien porukka.

Keräämme opiskelijoiden ja järjestöjen ehdotuksia 3.7.-6.8.2023. Tämän jälkeen käsittelemme ehdotuksia, ja ylioppilaskunnan hallitus päättää meidän opiskelijoiden yhteisestä ehdotuksesta alustavasti 24.8.2023. Tulemme julkaisemaan tiedon ehdotetuista henkilöistä hallituksen päätöksen jälkeen. Opiskelijat ja järjestöt voivat tehdä omia ehdotuksia TREYlle tai suoraan yliopistolle.

Tampereen ylioppilaskunnalle ehdotukset yliopiston hallituksen jäseniksi voi jättää Microsoft Forms -lomakkeella. Ylioppilaskunnalle jätettävät ehdotukset tulee jättää lomakkeella 6.8.2023 mennessä.

Jos haluat jättää ehdotuksen suoraan yliopistolle, kyseisen lomakkeen löydät Intrasta. Yliopistoyhteisön jäsenehdotukset tulee jättää viimeistään 31.8.2023. 

Lisätietoja yliopiston hallituksen nimitysprossista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen (tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077). Tiia on kesälomalla 22.6.-23.7.2023.

Mikä on yliopiston hallitus?

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yliopiston hallitus on samalla Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, ja sen tehtävänä on asettaa yliopiston suuret suuntalinjat, kuten päättää yliopiston strategiasta, johtosäännöstä, yksikkörakenteesta ja omistajapolitiikasta. Hallitus päättää myös yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen. Lisäksi yliopiston hallitus valitsee rehtorin, provostin, vararehtorit ja dekaanit.

Vaikka yliopiston hallitus vaikuttaa kaukaiselta toimielimeltä opiskelijan näkökulmasta, on sillä laaja-alainen päätäntävalta moniin Tampereen yliopistoa koskeviin asioihin. 

Keitä hallitukseen voi ehdottaa?

Säätiöyliopiston hallituksen toimijoilta vaaditaan korkeatasoista näkemystä yliopiston asioihin. Hallituksen jäsenten taustoista on määritelty, niin yliopistolaissa, säätiön omissa säännöstöissä kuin konsistorin päättämissä täydentävissä kriteereissä. Hallituksen jäsenten ehdotuksen konsistorille tekee konsistorin nimittämä nimityskomitea, jossa on yliopistoyhteisön ja säätiönperustajien edustus.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Yliopiston toimialaa ovat ne alat, joita yliopistolla koulutetaan. Korkein alan asiantuntemus voidaan arvioida olevan merkittävää osaamista esimerkiksi se, että on väitellyt yliopistosta omalta alaltaan tai on kehittänyt osaamistaan menestyksekkäästi yhteiskunnan eri areenoilla tai yritysmaailmassa.

Tampereen korkeakoulusäätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsenyys voi jatkua enintään kahdeksan vuotta eli kaksi kautta. Hallituksen jäsenet voivat siis jatkaa useamman toimikauden hallituksessa. Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirjan ja yliopiston johtosäännön mukaan hallituksen tulee olla strateginen ja riippumaton.

Konsistorin asettamat yliopistolakia ja Tampereen yliopiston johtosääntöä täydentävät kriteerit hallituksen valinnassa 

Hyväksytty konsistorissa 16.5.2023

Jokaisen jäsenen osalta

 • ymmärrys tiede- ja yliopistomaailmasta
 • vuorovaikutustaidot
 • yhteistyöverkostot
 • sitoutuminen
  • aktiiviseen hallitustyöskentelyyn
  • yhteistyöhön yliopistoyhteisön kanssa
  • yliopiston puolesta puhumiseen ja toimimiseen

Hallitus kokonaisuutena (kriteerit aakkosjärjestyksessä)

 • ajantasainen osaaminen ja kokemus suomalaisesta yliopistokentästä
 • akateeminen johtamiskokemus
 • akateeminen korkeatasoisuus
 • kansainvälisyys ja kansainvälisen tiedeyhteisön tuntemus
 • koulutusosaaminen
 • laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta, tieteistä, taiteista, elinkeinoelämästä ja kansalaisyhteiskunnasta
 • monimuotoisuus iän, osaamisen, kokemuksen ja tasa-arvolain mukaisen sukupuolijakauman osalta
 • monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys
 • talous- ja sijoitusosaaminen
 • yliopiston alojen monipuolinen tuntemus sekä vahva akateeminen osaaminen yliopiston kärkialoilla (tekniikka, terveys ja yhteiskunta)

Erityisesti huomioitavaa vuonna 2023

Hallituksen tulee edustaa kokonaisuutena korkeaa asiantuntemusta niin, että jokainen jäsen täyttää omassa viiteryhmässään tämän vaatimuksen.

Monimuotoisuus vahvistaa strategista päätöksentekoa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tampereen yliopiston hallintokieli on yliopistolain (558/2009) mukaisesti suomi.

Vuonna 2023 painotamme valinnassa:

 • akateemisesti korkeatasoista osaamista ja vahvaa kokemusta yliopistossa toimimisesta
 • tasapuolista edustusta tekniikan, terveyden (tällä kierroksella lääketieteen) ja yhteiskunnan alalta
 • perustutkimukseen liittyvää osaamista
 • asiantuntemusta korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta sekä muuttuvasta TKI-toimintaympäristöstä
 • monipuolista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mukaan lukien kokemusta kansalaisjärjestöistä
 • eri-ikäisiä jäseniä, myös opiskelijoiden näkökulman tuntemusta
 • Tampereen yliopiston ulkopuolisia ja sisäisiä jäseniä
 • tasa-arvolaki ja tulevat valintakierrokset huomioiden nyt tulisi valita kolme naista ja yksi mies

Vastuu kriteeristön ja lain noudattamisessa on lopulta konsistorilla, joka päättää hallituksen jäsenistä. 

Miten TREY tekee esityksensä?

Tampereen ylioppilaskunta tekee oman esityksensä yliopiston hallitukseen esitettävistä henkilöistä. Esityksellä haluamme edistää opiskelijoille tärkeitä asioita Tampereen yliopistossa.

Tampereen ylioppilaskunnan ehdotus tehdään huomioiden yliopistolain ja konsistorin määrittelemien pätevyys- ja soveltuvuusvaatimukset. Lisäksi ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt sisäisistä kriteereistään hallituksen kokouksessaan seuraavasti:

Ensisijaiset kriteerit

 • opiskelijuuden asiantuntemus,
 • koulutusosaaminen,
 • ymmärrys tiede- ja korkeakoulukentästä,
 • erilaiset taustat,
 • monitieteisyys ja laaja-alaisuus

Täydentävät kriteerit

 • hallinnossa toteutuva läheisyysperiaatteen ja vuorovaikutteisuuden arvostus,
 • henkilö edistää yliopiston autonomiaa, yliopistodemokratiaa ja maksutonta tutkintokoulutusta sekä yliopiston yhdenvertaista kielipolitiikkaa
 • tuntemus Tamperelaisesta korkeakouluyhteisöstä ja sen tilanteesta
 • valmiudet toimia yliopiston hallituksen työskentelyssä

Ehdotusta tehtäessä huomioidaan muun muassa myös mitä hallituksen jäsenistä on määrätty Tampereen yliopiston säännöissä sekä Suomen laeissa ja asetuksissa.

Päätöksen valmistelun tueksi avataan kuuleminen opiskelijoille ja järjestöille ykköstyypeistä yliopiston hallitukseen, jotta opiskelijayhteisön ääni kuuluu ylioppilaskunnan valmistelutyössä, päätöksenteossa ja edunvalvonnassa. Opiskelijoiden ja järjestöjen ääntä kuunnellaan ja arvostetaan päätöksen valmistelussa.

TREYn toimijoista koottu tiimi valmistelee hallitukselle esityksen, joka käsitellään hallituksen kokouksessa ennen yliopistoyhteisön kuulemisen päättymistä. TREYn ehdotettavilta henkilöiltä pyydetään mahdollisuuksien mukaan suostumus ennen päätöskokousta.