Huolipuheesta toimenpiteiksi opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi!

Koronapandemia on jatkunut nyt vuoden ajan ja sen vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ovat raskaat. Alkuvuonna Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV Uutisten toteuttaman koronakyselyn mukaan 87 % kyselyyn vastanneista kertoi koronatilanteen aiheuttaneen nuorissa kielteisiä tunteita, kuten ahdistusta, huolestuneisuutta ja yksinäisyyttä. Jopa 75 % vastaajista kertoi koronarajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointiaan. Opiskelijoiden ja nuorten jaksamista korona-aikana tutkineet kyselyt ja selvitykset päätyvät samaan johtopäätökseen: opiskelijoiden hyvinvointi on vakavassa laskussa, ja koronakriisin lisäksi käsillä on alati paheneva opiskelijoiden mielenterveyskriisi.

Suomen hallitus järjesti viime viikolla 2. maaliskuuta opiskelijoille koronainfon, josta valitettavasti jäivät puuttumaan konkreettiset toimenpiteet opiskelijoiden ahdingon helpottamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) ja Allianssi vaativat koronainfon jälkeen hallitukselta panostamista mielenterveyspalveluihin ja korkeakoulujen tukipalveluihin, opintotuen tukikuukausien lisäämistä ja lukuvuosittaisen 20 opintopisteen suoritusvaatimuksen lieventämistä ensimmäisinä toimina opiskelijoiden tilanteen parantamiseksi. Me Tampereen ylioppilaskunnassa yhdymme näihin vaatimuksiin, sillä opiskelijoiden hyvinvointia voidaan parantaa vain konkreettisilla poliittisilla toimenpiteillä.

Myös Tampereen yliopisto on merkittävässä roolissa siinä, miten opiskelijamme voivat ja suoriutuvat opinnoistaan pandemia-aikana. Viime vuoden syksyllä toteuttamassamme koronakyselyssä ilmeni, että yliopiston tilarajoitukset ovat aiheuttaneet yksinäisyyttä jopa 62 % kyselyyn vastanneissa opiskelijoissa. Opiskelutiloilla on valtava merkitys opintojen sujuvalle etenemiselle, ja yhteensä 58 % vastaajista uskoi opintojensa kärsivän etäopiskeluajasta. Pääsyllä järjestötiloihin ja liikuntatilojen turvallisilla käyttömahdollisuuksilla on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Me Tampereen ylioppilaskunnassa vaadimme, että yliopiston tilat avataan hallitusti opiskelijoiden käyttöön heti koronatilanteen salliessa. Yliopiston tilojen rajoitettu aukiolo sekä vaikeuttaa opiskelua että vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn. Olemme vaikuttaneet yliopiston tilojen avaamiseen muun muassa korkeakouluyhteisön pandemiaryhmässä. Tämä vaikuttamistyö jatkuu edelleen.

Koronakyselymme mukaan kotona opiskelu tuotti haasteita ainakin 61 % vastaajista, ja kotona opiskelun suurimmiksi haasteiksi koettiin kodin häiriötekijöiden lisäksi puutteelliset työskentelyvälineet. Kaksi kolmasosaa suomenkielisistä vastaajista katsoi etäopiskelun heikentäneen heidän opiskelukykyään. Peräänkuulutammekin yliopistolta tuen tarjoamista opiskelijoille pitkittyneen etäopetuksen aikana. Opintojen vaatimustaso tulisi suhteuttaa vallitsevaan tilanteeseen, sillä lähiopetusta ja etäopetusta ei voida nähdä samanlaisena opetuksen ja opiskelun kannalta. Opiskelijoita ei kuitenkaan voida tukea etäopetuksessa ilman, että myös opetushenkilöstö saa yliopistolta tukea työhönsä. Toivomme yliopiston jatkavan hyvää kehitystyötä digipedagogiikan ja etäopetuksen osalta.

Kevään opiskelijavalintojen ja valintakokeiden lähestyessä me Tampereen ylioppilaskunnassa vaadimme, että opiskelijavalinnat ja valintakoejärjestelyt toteutetaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti Tampereen yliopistossa. Viime keväästä oppineena hakijoiden oikeusturva opiskelijavalinnoissa pitää taata eikä opiskelijavalinnan perusteita saa muuttaa kesken hakuprosessin. Opiskelijavalintoihin liittyvän viestinnän tulee olla oikea-aikaista ja johdonmukaista, ja vallitsevasta tilanteesta huolimatta hakuprosessi ei saa olla hakijoille liian raskas ja kuormittava.

Pandemian vaikutukset eivät poistu sen päättyessä, ja vaadimme sekä päättäjiltä että yliopistolta tukea opiskelijoille myös vallitsevan tilanteen päätyttyä. Pysyvä rahoitusvaje yliopistojen toimintaan on paikattava, ja pandemian vaikutuksia on korjattava yliopistojen pysyvää perusrahoitusta kasvattamalla hankemuotoisten avustusten lisäksi. Opiskelijat tarvitsevat apua yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien purkamisessa, ja esimerkiksi mielenterveyspalveluihin sekä korkeakoulujen tukipalveluiden resursointiin panostaminen kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Etäopetukseen siirtyminen on tuonut myös hyviä toimintatapoja, joiden toivomme yliopistoyhteisömme ottavan omakseen palatessamme uuteen arkeen.

Tampereen ylioppilaskunta jatkaa aktiivista vaikuttamista opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi tänä vaikeana aikana. Meiltä on myös toivottu vinkkejä siihen, miten yksittäinen opiskelija voisi halutessaan vaikuttaa vallitsevaan tilanteeseen liittyvään päätöksentekoon. Rohkaisemmekin tuomaan opiskelijoiden ääntä kuuluviin muun muassa opetukseen liittyvän palautteen, oman ainejärjestön tekemän edunvalvonnan, päättäjiin kohdistuvien yhteydenottojen ja aktiivisen sosiaalisen median keskustelujen kautta oman jaksamisen mukaan. Kannustamme myös opiskelijoita toimimaan toistensa vertaistukena, sillä vain meillä opiskelijoilla on aito ymmärrys siitä, miltä meistä tuntuu. Yhteiset opiskeluhetket, yhteydenpito kanssaopiskelijoihin ja yhteisöllisyyttä lisäävät keskustelukanavat ovat tärkeitä keinoja tästä tilanteesta selviämiseen. Myös Tampereen ylioppilaskunta tarjoaa opiskelijoille tukea ja neuvontaa, joten olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Koronapandemia on jättänyt opiskelijoihin jäljen, jonka korjaamiseen pitää nähdä aitoa vaivaa. Vaadimme, että opiskelijoiden mielenterveyskriisi otetaan tosissaan ja sen purkamiseksi esitetään konkreettisia toimenpiteitä huolipuheiden sijaan niin Tampereen yliopistossa kuin kansallisella tasolla!

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert (, 050 361 2845)