Tampereen ylioppilaskunta kommentoi Tampereen yliopiston syvennettyä strategialuonnosta. Opiskelija, anna omat kommenttisi viimeistään ma 27.1. klo 12.00.

Kommentissaan TREY toteaa, että Tampereen yliopiston tapa ajatella ja olla rakentuu tulevan kymmenen vuoden aikana. Syvennetyn strategian tavoitteena on nyt kertoa, mikä on nimenomaan Tampereen yliopistolle erityistä vuoteen 2030 saakka. TREYlle tärkeää on panostaa koko yhteisön hyvinvointiin ja rakentaa uudenlaista säätiöyliopistoa, joka ei tingi sivistyksen periaatteista. “Läpileikkaavana arvona tulevaisuuden yliopistossa on kaikkialla huomioitu sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, niin tutkinnoissa kuin tutkimuksessa”, nostetaan esille kommentissa.

“Yhteisölle annettu kommenttiaika oli todella tiukka, ja se tuli yllättäen. Kommentointimahdollisuus on erinomainen esimerkki halusta kuulla korkeakouluyhteisöä, mutta jatkossa toivomme parempaa ennakointia ja hieman enemmän aikaa. Minusta koko yhteisön aito kuunteleminen on tärkeintä”, sanoo hallituksen koulutuspolitiikasta vastaava jäsen Ville Jäppinen.

Kommentti löytyy kokonaisuudessaan artikkelin loppuosasta.

Luonnos syvennetystä strategiasta ja sähköinen lomake kommentointia varten löytyvät korkeakouluyhteisön intrasta! Käy tsekkaamassa ne täältä ja kommentoi maanantaihin 27. tammikuuta klo 12.00 mennessä!

 

Tampereen ylioppilaskunnan kommentit Tampereen yliopiston syvennettyyn strategialuonnokseen

TREYn näkökulmasta on hienoa, että strategian syventämisessä yliopistoyhteisön toimintakulttuuri on nostettu vahvasti esiin. On tärkeää painottaa sisäistä toimintakulttuuria, koska aiemmin yliopisto on rakentunut kahdesta erillisestä organisaatiosta. Tampereen yliopiston tapa ajatella ja olla rakentuu tulevan vuosikymmenen aikana.

Toivomme TREYssä syvennetyltä strategialta selkeämpää esitystä siitä, mitä sillä tavoitellaan. Strategia on ylin yliopiston toimintaa ohjaava dokumentti ja se luo yhteisen suunnan ja tahtotilan, jota kohti yliopistoyhteisö on menossa. Strategiassa esitetyt neljä toiminnan tarkoitusta ilmaisevat vuosikymmenen painopisteet. TREY pitää nykyistä esitystapaa epäselvänä, sillä neljän painopisteen alla olevia toimintoja on vaikea osoittaa ja ne ovat ennakoimattomia. Syvennetyn strategian tavoite on toimia rullaavan prosessin mukaisesti yhteisössä, mutta on epäselvää tuottaako strategia sellaisia mittareita, jotka ennakoivat toiminnassa tehtäviä panostuksia.

TREYn kommentissa nostamme esiin kaksi isompaa teemaa, joiden näkymistä strategian syventämisessä toivomme vahvistettavan. Me opiskelijat näemme, että yliopisto tarvitsee hyvinvoivan yhteisön ympärilleen, jotta se voi tehdä työtä yhteiskunnan suurempien haasteiden ratkaisemiseksi. Uudet mahdollisuudet taas ratkaisee sivistynyt ihminen.

Yliopisto tarvitsee hyvinvoivan yhteisön

Yliopisto on yhtä suuri kuin yhteisönsä. Nyt syvennetyssä strategiassa on haluttu vastata yhteisön sisältä nousevaan tarpeeseen kuvata sen itsensä asettamia tavoitteita. Yhteisö on se, joka toteuttaa strategiaa toiminnan tasolla. TREYn huolena on, että yliopistoyhteisömme ei sitoudu nyt syvennettävän strategian toteuttamiseen, jos strategia ei riittävällä tavalla vastaa kaikkia yhteisöstä nousevia ääniä.

Esitetyssä strategialuonnoksessa keskustellaan paljon yhteisöstä sekä sen tehtävistä ja suhteesta yliopiston ulkopuolisiin toimijoihin määrittelemättä tarkemmin sitä, millainen on tamperelainen korkeakouluyhteisö. Korkeakoulun toiminnan tulee olla vuorovaikutteista, osallistavaa ja demokraattista sekä hallinnon läpinäkyvää ja avointa. Me opiskelijat toivomme, että yliopiston tavoitellut läpimurrot on saavutettu vuonna 2030, koska muutosjohtamisella ja toimintakulttuurilla on rakennettu aidosti yhtenäinen ja moninainen korkeakouluyhteisö, johon sen jäsenet haluavat kuulua.

Tieteen edistymisen kannalta tärkeää on alojen ja yhteisön jäsenten moninaisuus, joka synnyttää yliopistolle erilaisia näkökulmia. Toivomme yhteisön sisälle kuuntelevaa ja vuorovaikutukseen kannustavaa keskustelukulttuuria, joka edistää yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Yliopiston tulee edistää kaikenlaisista taustoista tulevien ihmisten osallistumista tiede- ja koulutusyhteisön toimintaan yhdenvertaisesti. Haluamme nähdä opiskelijoiden, henkilöstön ja professoreiden osallistumisen tähän toimintaan tasakolmikannan mukaisesti.

Yhteisön hyvinvointi lähtee aidoista kohtaamisista. Yliopistomme toimintaympäristössä vuorovaikutus perustuu välittämiseen ja arvostukseen. Olemme kiinnostuneita yhteisömme jäsenistä ja heidän hyvinvoinnistaan, sillä yhteisö voi hyvin, kun sen jäsenet voivat hyvin. Yhteisöön panostaminen takaa sen, että strategiassa mainittu inhimillisyys ei jää pelkäksi korulauseeksi.

Sivistynyt ihminen ratkaisee

Me opiskelijat haluamme nähdä, että Tampereen yliopisto on löytänyt vuonna 2030 roolinsa uudenlaisena säätiöyliopistona, jossa sivistyksen periaatteista ei tingitä. Yliopiston arvona ovat vapaa tiede, tutkimus ja sivistys. Läpileikkaavana arvona tulevaisuuden yliopistossa on kaikkialla huomioitu sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, niin tutkinnoissa kuin tutkimuksessa.

Aidosti yhteiskuntia ymmärtävä ja muuttava tiede vaatii moninaisen yhteisön. Strategialuonnoksessa on tuotu hyvin esille sitä, että yliopiston tavoitteena on luoda yliopistoyhteisön jäsenille areenoja ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Mitä paremmin osaamme hyödyntää erilaisia näkökulmia ja hyväksyä sen, että ei ole olemassa vain yhtä tekemisen tapaa, sitä vaikuttavampia olemme. Vuonna 2030 Tampereen yliopisto on edelleen monialayliopisto, joka tunnustaa eri alojen arvon ja erilaiset kulttuurit osaksi tiede- ja koulutusyhteisöä. Tulevaisuuden maailman muuttajat ovat moninainen joukko.

Yliopiston vapaan tieteen ja opetuksen arvo on tutkimusperustaisessa toiminnassa, joka perustuu kriittiseen oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Rohkeus yliopistoyhteisössä lähtee siitä, ettei etukäteen tiedetä vastauksia tai tuloksia. Syvennetyssä strategiassa yliopiston pärjääminen ei voi olla vain rohkeudesta riippuvien onnistumisten varassa. Tarvitaan myös tilaa epäonnistumiselle sekä oppijalähtöiselle toiminnalle.

 

Annika Nevanpää                                                                           Venla Monter

Hallituksen puheenjohtaja                                                            Pääsihteeri

 

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara (puh. 0503612847, jenny.vaara(at)trey.fi)

Tampereen ylioppilaskunta-kommentti-Tampereen-yliopisto-strategialuonnos-2020-01