Rentoa fiilistä ja arvokkaita kehitysehdotuksia – viestinnän kehittämiskyselyn tulokset julkaistu!

TREYn viestinnän kehittämiskysely toteutettiin 22.4.-19.5.2024 osana toimintasuunnitelmaprojektia Ylioppilaskunta tutummaksi opiskelijoille. Kyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä koskien TREYn some-viestintää, nettisivuja, kampusnäkyvyyttä ja yritysyhteistyötä. Lisäksi kyselyn lopussa oli lyhyt osio järjestöviestinnästä, johon toivottiin vastauksia ylioppilaskunnan yhdistysasemassa olevien järjestöjen toimijoilta. Kyselyn tavoitteena oli saada opiskelijoilta ideoita TREYn viestinnän kehittämiseksi sekä saada dataa opiskelijoiden käyttämistä viestintäkanavista, jotta käytössä olevia viestintäkanavia ja -formaatteja voitaisiin arvioida kriittisesti ja opiskelijoiden tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Kyselyyn saatiin yhteensä 183 vastausta, joiden tiivistelmän esittelemme tässä uutisessa. TREYn viestintäsektori purkaa ajatuksiaan tuloksista samaan aikaan julkaistussa blogitekstissä, jonka voit lukea blogien puolelta! Alkusyksystä julkaistaan toinen blogiteksti, jossa viestintäsektori kertoo toimenpiteistä, joihin kyselyn tulosten pohjalta ryhdytään! Stay tuned siis!

Viestinnän kehittämiskyselyn tulosten tiivistelmä, joka avataan tekstissä myöhemmin.

Taustakysymykset vastaajista

Viestinnän kehittämiskyselyssä kerättiin taustatietoa vastaajista, jotta voisimme varmistaa, että kyselystä vedettävät johtopäätökset olisivat laajaa ja moninaista opiskelijajoukkoamme edustavia. Vastauksissa ovat laajasti edustettuina etenkin eri opiskelualat ja eri opintojen vaiheessa olevien opiskelijoiden mielipiteet, kun taas 18–24 -vuotiaiden ikäryhmä sekä Hervannassa ja keskustakampuksella opiskelevat ovat korostuneempia vastauksissa muihin ryhmiin verrattuna.

Suurimmat ikäryhmät vastaajien keskuudessa olivat 18–24 -vuotiaat (72% vastaajista) ja 25–29 -vuotiaat (20% vastaajista). Kyselyyn saatiin todella monipuolisesti vastauksia eri alojen opiskelijoilta. Eniten vastauksia saatiin tietotekniikan, viestinnän ja vieraiden kielten aloilta. Vastauksia saatiin paljon myös hallintotieteiden opiskelijoilta ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilta. Kyselyyn saatiin vastauksia suhteellisen monipuolisesti myös eri kampuksilta: keskustakampukselta saatiin 95 vastausta, Hervannasta 79 vastausta ja Kaupista 10 vastausta. Porista saatiin 3 vastausta, kun taas Seinäjoelta ei yhtään.

Käynnissä oleva opiskeluvuosi -kysymyksen vastaukset jakautuivat kaikista tasaisimmin taustakysymyksissä, joten tulokset kuvaavat hyvin eri vaiheessa opintoja olevien opiskelijoiden mielipiteitä. Eniten vastasivat kolmannen vuoden opiskelijat (reilu 24% vastaajista), toiseksi eniten toisen vuoden opiskelijat (reilu 20% vastaajista) ja kolmanneksi eniten ensimmäisen vuoden opiskelijat (reilu 17% vastaajista). Myös opiskeluvuosista 4-7+ saatiin hyvin vastauksia.

Sosiaalinen media ja pikaviestintä

Kyselyn tässä osiossa kartoitettiin vastaajien omaa some-käyttäytymistä ja heidän käyttämiään kanavia, sekä kuinka aktiivisesti he seuraavat TREYn viestintää eri kanavissa. Toimintasuunnitelman mukaisesti kyselyn tuloksia tullaan käyttämään etenkin TREYllä käytössä olevien viestintäkanavien tarkasteluun, ja saimme hyvää dataa opiskelijoiden suosimista kanavista sekä siitä, millaista viestintää opiskelijat haluaisivat missäkin kanavassa.

TREYn ylivoimaisesti seuratuimmat viestintäkanavat ovat Instagram, jota seuraa reilu 66% vastaajista, sekä reilun 67% seuraama tiedotus-Telegram, joka otettiin käyttöön toimeenpiteenä vuoden 2020 viestinnän kehittämiskyselyn tulosten pohjalta. Olemme siirtäneet viestintämme painopisteen Facebookista Instagramiin jo muutama vuosi sitten, sillä analytiikka on samoilla linjoilla opiskelijoiden vastausten kanssa siinä, että harvempi käyttää enää Facebookia arjessaan ja varsinkaan TREYn seuraamiseen; lähes 55% kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei käytä Facebookia ollenkaan, ja Facebookia käyttävistä vain reilu 17% kertoo seuraavansa TREYn viestintää Facebookissa.

Kartoitimme kyselyllä myös sosiaalisen median sisältöihin liittyviä toiveita. Pääkanavamme eli Instagramin osalta TREYltä toivottiin etenkin opiskelijoille ajankohtaisten asioiden jakamista, tapahtumia ja kannanottoja. Viestintään toivottiin yleisesti rentoa fiilistä, etenkin Instagram-tarinoiden puolelle. Tiedotus-Telegramiin toivottiin nykysisältöjen lisäksi viestintää TREYn yhdistysasemassa olevien järjestöjen tapahtumista sekä lisää viestintää TREYn tekemästä edunvalvontatyöstä. Saimme myös arvokasta palautetta viestien muotoilusta opiskelijalähtöisemmäksi.

Uutiskirje ja nettisivut

TREY julkaisee viikoittain uutiskirjeen tilaajille Mailchimp-palvelun kautta. 83% vastaajista kertoi, ettei tilaa tätä uutiskirjettä, eli meillä on selkeästi kehitettävää niin uutiskirjeen sisältöihin ja formaattiin kuin siitä viestimiseen liittyen! Saimme kuitenkin uutiskirjeen tilaavilta vastaajilta arvokasta ja konkreettista palautetta uutiskirjeen kehittämiseksi, joten uusi ehompi uutiskirje on kesälomien jälkeen työn alla!

Reilu 60% vastaajista kertoo käyttävänsä TREYn nettisivuja tiedonhakuun tai on muuten vieraillut sivustolla. Näistä vastaajista reilu 29% kokee, että sivuilta on helppoa löytää tietoa, ja reilun 62% mielestä tietoa on helppo löytää suurimman osan ajasta. Olemme viime vuosina saaneet palautetta etenkin nettisivujen rakenteeseen ja tiedon löydettävyyteen liittyen, ja vastaavia arvokkaita kehitysideoita saatiin myös kyselyn vastaajilta. Nettisivuja ja etenkin niiden rakennetta tullaan toivottavasti uudistamaan isommin lähivuosina palautteen pohjalta.

TREYn näkvyys kampuksilla

75% vastaajista kokee, että TREY näkyy heille riittävästi sillä kampuksella, jolla he itse opiskelevat. TREYn tulisi näkyä enemmän Kaupissa ja Porissa, sillä näillä kampuksilla opiskelevista vastaajista valtaosa kertoi, ettei TREY näy heille riittävästi. Mietimme tämän pohjalta toimenpiteitä! Kyselyn tulosten perusteella julisteet, pöytäkolmiot, tapahtumat ja ständeilyt ovat TREYlle paras tapa näkyä kampuksilla.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyössä sopivimmiksi yhteistyökumppaneiksi koettiin opiskelijaetuja tarjoavat tahot ja opiskelijoiden asiaa ajavat toimijat, kuten mielenterveyspalvelut, opiskelijaruokailu ja -asuminen. Yritysyhteistyötä toivottiin etenkin Instagramiin, pöytäkolmioihin ja WC-mainoksiin. Nykyisen yritysyhteistyön määrä koettiin sopivaksi, ja useammassa vastauksessa kannustettiin TREYtä suhtautumaan myönteisesti yritysyhteistyöhön ja mahdollisesti kasvattamaan sitä.

Järjestötoimijalle

Aika tarkalleen kolmasosa vastaajista oli järjestötoimijoita, joilta kysyttiin palautetta järjestöille kohdennetusta viestinnästä. Järjestö- ja tiedotuslistat osoittautuivat suosituimmiksi sähköpostilistoiksi, jotka järjestötoimijat kokivat myös hyödyllisiksi ja pestiään tukeviksi. Muutama vastaaja nosti esiin järjestöille suunnatuille sähköpostilistoille tulevan viestinnän päällekkäisyyden.

70% kyselyyn vastanneista järjestötoimijoista kertoo seuraavansa järjestöille suunnattua järjestöjen tiedotus-Telegramia. 40% vastaajista toivoisi järjestöille kohdennetun viestinnän tulevan sekä sähköpostiin että järjestöjen tiedotus-Telegramiin, kun taas reilu 28% preferoisi Telegramia ja reilu 26% sähköpostia. Sisällöllisesti järjestötoimijat toivovat viestintää etenkin järjestöpalveluista, kampuskehityksestä ja järjestötila-asioista sekä kaupungin yhdistysuutisista.