TREY vaikuttaa opiskelijan toimeentuloon yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tietoa toimeentulolinjauksista löytyy linjapaperista. TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo sinua toimeentuloasioihin liittyen. Yhteystiedot löydät TREYn sivuilta täältä.

Opintotuki koostuu veronalaisesta opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja opintolainavähennyksestä verotuksessa. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua ja opinnoissa edistymistä. Opintotukea voi hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa täältä. Opintotuki myönnetään koko tutkinnon ajaksi kerrallaan yhdeksän kuukauden jaksoissa (1.9–31.5). Kesäajalle (1.6.–31.8.) opintotukea haetaan erikseen.

Opintotuen muutosilmoitukset, kuten opintotuen palauttamisen, perumisen tai lakkauttamisen voi tehdä sähköisesti Kelan internetsivuilla täällä. Opintotukea palauttamalla tai tukea etukäteen perumalla voit korottaa tulovalvonnan vuositulorajaasi tai säästää korkeakouluopintojen tukikuukausia. Palvelu näyttää, mitkä kuukaudet ovat valittavissa ja mikä on tuen suuruus.

Kela selvittää joka vuosi opintotukea saavien edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintojen edistymisen. Opiskelijoille, joiden edellisen lukuvuoden tai koko opiskeluajan keskimääräinen opintopistekertymä on alle vaatimusten (5 op / tukikk ja 20 op / lukuvuosi), lähetetään syksyllä selvityspyyntö. Muista aina vastata selvityspyyntöön! Jos siihen ei vastaa, tuki katkaistaan automaattisesti seuraavan vuoden alusta.

Mikäli opinnot ovat hidastuneet vaikkapa terveydentilasta tai muusta elämäntilanteesta johtuen, Kela voi antaa lisäaikaa opintojen saamiseksi takaisin raiteilleen. TREYn sivuilta löydät myös apua hyvinvointiin ja opiskelukykyyn.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia ei ole ollut lukuvuoden aikana ollenkaan tai olosuhteista ilmenee, ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti.

Jos olet valmistunut esim. kandidaatiksi edellisen vuoden aikana, edistymisen seurannassa tarkastellaan vain valmistumisen jälkeisiä opintosuorituksia. Tällöin voit saada selvityspyynnön, vaikka olisit suorittanut opintoja vaatimusten mukaisesti. Älä hämmenny, vaan tee selvitys normaalisti. Apua saa aina myös TREYn sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta.

Opintotuessa huomioidaan omat tulot. Tulorajat voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta täältä. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Tuloiksi katsotaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, toimeentuloon (paitsi ulkomaiseen opiskelijavaihtoon) tarkoitetut apurahat ja tulot ulkomailla. Voit tarkistaa vapaan tulosi Kelan laskurissa täällä.

Vuositulojen valvonta tapahtuu jälkikäteen, joten opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että tulot eivät ylitä vuositulorajaa. Takaisinperinnän voi välttää peruuttamalla jo haettuja tukikuukausia tai palauttamalla liiat tuet seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tuen vapaaehtoinen takaisinmaksu myös palauttaa kyseiset tukikuukaudet uudelleen käytettäviksesi.

Opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen asumismenojen kattamiseksi. Tukea haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opiskeluun tai opintosuorituksiin. Asumistuen määrä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Jos asunnossa asuu useampia henkilöitä, he saattavat muodostaa yhteisen ruokakunnan ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin. Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Jos tulosi vaihtelevat, päätöstä annettaessa tulot otetaan huomioon keskiarvotulona. Lisätietoja löydät Kelan sivuilta.

Pitkään kestävän sairauden sattuessa opiskelija on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa opintorahan sijaan. Älä hukkaa opintotukikuukausia sairastamiseen! Hakemukseen liitetään lääkärintodistus, joten käy lääkärissä ajoissa.Kuntoutusajan toimeentuloturva on kuntoutusraha. 1.1.2015 alkaen sairauspäivärahaa saava opiskelija on voinut opiskella vähäisessä määrin. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Perheellisellä opiskelijalla on oikeus äitiysavustukseen, äitiys- tai isyysrahaan, vanhempainrahaan, kotihoidon tukeen ja lapsilisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja saa mahdolliseen opintorahaansa huoltajakorotuksen. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti päivärahan alkamista edeltävänä vuonna vahvistetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Päivärahakaudella voi myös opiskella, mutta jos äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan oikeutettu nostaa myös opintorahaa, päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki (opintoraha ja opintolaina), mutta myös opiskelijan välttämättömät menot voivat monessa tilanteessa olla käytettävissä olevia tuloja suuremmat. Tällöin opiskelija on oikeutettu toimeentulotukeen samoin perustein kuin muut avun tarpeessa olevat. Tukea haetaan Kelasta. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Opintotukea voi hakea myös kesäajalle. Ellei kesätöitä löydy tai kesäopintoja pysty tekemään, voit hakea myös toimeentulotukea kesäajalle. Kela kuitenkin edellyttää, että olet nostanut kaikki vuoden opintolainat, ennen kuin se myöntää toimeentulotukea kesäkuukausille.

TREY järjestää kesätoimeentulosta infotilaisuuden loppukeväästä. Voit myös aina ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan toimeentulokysymyksissä.

Pirkanmaan oikeusaputoimistolta on mahdollista saada talous- ja velkaneuvontaa.

Takuu-säätiö auttaa velkaongelmien kanssa painivia ja voi myöntää velkojen järjestelemiseksi takausta sekä pienlainaa pieniin hankintoihin.

Kelan asiointipalvelussa voit myös tarkastaa muun muassa käytettävissä olevien opintotukikuukausiesi määrän ja omien tulojesi vaikutuksen opintotuen ja asumistuen tulorajoihin.

Sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä koskien kaikkia toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, epäselvyyksiä ja ongelmatilanteita.

Yleistä:

Pikaopas opiskelijalle: https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas

Ajankohtaistiedotteet opiskelijoille: https://www.kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat

Kaikki opintotuen laskurit: https://www.kela.fi/laskurit#opiskelij-1

Elämässä.fin sisällöt opiskelijoille: https://elamassa.fi/kategoria/opiskelu/

Kysy verkossa: https://kysykelasta.kela.fi/viewforum.php?f=9&sid=ba412dbebeffb4ac2351f5e698e8287e

Opintotuki ja sen hakeminen

Tietoa opintotuesta: https://www.kela.fi/opintotuki

Näin haet opintotukea: https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

Näin haet opintotukea ja yleistä asumistukea (video): https://www.youtube.com/watch?v=QgC7UaoiBW0

Opintotuen laskurilla voit selvittää mahdollisuutesi saada opintotukea ja laskea arvion opintotukesi määrästä: https://asiointi.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?lang=fi

Yleinen asumistuki opiskelijalle

Näin haet yleistä asumistukea: https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-nain-haet

Muuttamassa kimppakämppään? Tee asumistukihakemus näin: https://elamassa.fi/koti-ja-perhe/kimppakamppaan-asumistukea-tee-hakemus-nain/

Näin tulojen muutos vaikuttaa yleiseen asumistukeen: https://elamassa.fi/opiskelu/miten-tulojen-muutos-vaikuttaa-asumistuen-maaraan/

Yleisen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen, asumismenojen ja asumismuodon perusteella sekä mahdollisen asumistuen määrän. Perheellinen opiskelija voi saada opintotuen asumislisän sijaan yleistä asumistukea. https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication

Opintolaina

Näin haet opintolainaa: https://www.kela.fi/opintolaina-nain-haet

Pohditko, kannattaako opintolainaa nostaa? https://elamassa.fi/opiskelu/pohditko-kannattaako-opintolainaa-nostaa/

Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintotukeen

Opiskelijan omat tulot: https://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Omien tulojen laskureilla voit arvioida, miten paljon sinulla voi olla muita tuloja opintotuen lisäksi, kuinka paljon tukea voit nostaa ja miten menee opintotuen takaisinperintä. https://www.kela.fi/asioi-verkossa_opiskelijat_omat-tulot

Näin tulot vaikuttavat opintorahaan ja yleiseen asumistukeen: https://elamassa.fi/tarpit/tulot-vaikuttavat-opintorahaan-ja-yleiseen-asumistukeen/

Opintojen riittävä edistyminen

Opintojen edistyminen: https://www.kela.fi/opintotuki-opintojen-edistyminen

Korkeakouluopintojen riittävä edistyminen: https://www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot

Muutokset opintojen aikana

Jos sairastut opintojen aikana: https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut

Jos opintotukesi lakkautetaan: https://elamassa.fi/tarpit/opintotuki-lakkautettiin-mita-ma-nyt-teen/

Jos opintotukikuukaudet uhkaavat loppua kesken: https://elamassa.fi/opiskelu/uhkaavatko-opintotukikuukaudet-loppua-kesken-toimi-nain/

Perheelliselle opiskelijalle opintorahan huoltajakorotus: https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha#huoltajakorotus

Muutosten ilmoittaminen Kelaan: https://www.kela.fi/opintotuki-ilmoita-muutoksista

Kela sosiaalisessa mediassa

Opintotuki Facebookissa: https://www.facebook.com/opintotuki/

Kysy Kelalta Instagramissa: https://www.instagram.com/kela_fpa/?hl=fi