TREY vaikuttaa opiskelijan toimeentuloon yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tietoa toimeentulolinjauksista löytyy linjapaperista, joka löytyy Ohjaavat dokumentit -sivulta. TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo sinua toimeentuloasioihin liittyen.

Opintotuki

Opintotuki koostuu veronalaisesta opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja opintolainavähennyksestä verotuksessa. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua ja opinnoissa edistymistä. Opintotukea voi hakea sähköisesti Kelan asiontipalvelussa täältä. Opintotuki myönnetään koko tutkinnon ajaksi kerrallaan yhdeksän kuukauden jaksoissa (1.9–31.5). Kesäajalle (1.6.–31.8.) opintotukea haetaan erikseen.

Opintotuen muutosilmoitukset, kuten opintotuen palauttamisen, perumisen tai lakkauttamisen voi tehdä sähköisesti Kelan sivuilla täällä. Opintotukea palauttamalla tai tukea etukäteen perumalla voit korottaa tulovalvonnan vuositulorajaasi tai säästää korkeakouluopintojen tukikuukausia. Palvelu näyttää, mitkä kuukaudet ovat valittavissa ja mikä on tuen suuruus.

Opintojen edistymisen seuranta ja tuloharkinta

Kela selvittää joka vuosi opintotukea saavien edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintojen edistymisen. Opiskelijoille, joiden edellisen lukuvuoden tai koko opiskeluajan keskimääräinen opintopistekertymä on alle vaatimusten (5 op / tukikk ja 20 op / lukuvuosi), lähetetään syksyllä selvityspyyntö. Muista aina vastata selvityspyyntöön! Jos siihen ei vastaa, tuki katkaistaan automaattisesti seuraavan vuoden alusta.

Mikäli opinnot ovat hidastuneet vaikkapa terveydentilasta tai muusta elämäntilanteesta johtuen, Kela voi antaa lisäaikaa opintojen saamiseksi takaisin raiteilleen. TREYn sivuilta löydät myös apua hyvinvointiin ja opiskelukykyyn.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia ei ole ollut lukuvuoden aikana ollenkaan tai olosuhteista ilmenee, ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti.

Jos olet valmistunut esim. kandidaatiksi edellisen vuoden aikana, edistymisen seurannassa tarkastellaan vain valmistumisen jälkeisiä opintosuorituksia. Tällöin voit saada selvityspyynnön, vaikka olisit suorittanut opintoja vaatimusten mukaisesti. Älä hämmenny, vaan tee selvitys normaalisti. Apua saa aina myös TREYn sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta.

Opintotuessa huomioidaan omat tulot. Tulorajat voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta täältä. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Tuloiksi katsotaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, toimeentuloon (paitsi ulkomaiseen opiskelijavaihtoon) tarkoitetut apurahat ja tulot ulkomailla. Voit tarkistaa vapaan tulosi Kelan sivuston laskurissa täällä.

Vuositulojen valvonta tapahtuu jälkikäteen, joten opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että tulot eivät ylitä vuositulorajaa. Takaisinperinnän voi välttää peruuttamalla jo haettuja tukikuukausia tai palauttamalla liiat tuet seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tuen vapaaehtoinen takaisinmaksu myös palauttaa kyseiset tukikuukaudet uudelleen käytettäviksesi.

Asumistuki

Opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen asumismenojen kattamiseksi. Asumistukea haetaan Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta, jonka löydät linkin takaa. Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opiskeluun tai opintosuorituksiin. Asumistuen määrä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Jos asunnossa asuu useampia henkilöitä, he saattavat muodostaa yhteisen ruokakunnan ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin. Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Jos tulosi vaihtelevat, päätöstä annettaessa tulot otetaan huomioon keskiarvotulona. Lisätietoja asumistukeen liittyen löydät Kelan sivuilta.

Sairauspäiväraha

Pitkään kestävän sairauden sattuessa opiskelija on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa opintorahan sijaan. Älä hukkaa opintotukikuukausia sairastamiseen! Hakemukseen liitetään lääkärintodistus, joten käy lääkärissä ajoissa. Kuntoutusajan toimeentuloturva on kuntoutusraha. 1.1.2015 alkaen sairauspäivärahaa saava opiskelija on voinut opiskella vähäisessä määrin. Lisätietoja sairauspäivärahasta löytyy Kelan sivuilta.

Vanhempainetuudet

Perheellisellä opiskelijalla on oikeus äitiysavustukseen, äitiys- tai isyysrahaan, vanhempainrahaan, kotihoidon tukeen ja lapsilisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja saa mahdolliseen opintorahaansa huoltajakorotuksen. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti päivärahan alkamista edeltävänä vuonna vahvistetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Päivärahakaudella voi myös opiskella, mutta jos äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan oikeutettu nostaa myös opintorahaa, päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Lisätietoja vanhempainetuuksista löytyy Kelan sivuilta.

Opiskelija ja toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki (opintoraha ja opintolaina), mutta myös opiskelijan välttämättömät menot voivat monessa tilanteessa olla käytettävissä olevia tuloja suuremmat. Tällöin opiskelija on oikeutettu toimeentulotukeen samoin perustein kuin muut avun tarpeessa olevat. Tukea haetaan Kelasta. Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Kelan sivuilta.

Opiskelijan toimeentulo kesäaikana

Opintotukea voi hakea myös kesäajalle. Ellei kesätöitä löydy tai kesäopintoja pysty tekemään, voit hakea myös toimeentulotukea kesäajalle. Kela kuitenkin edellyttää, että olet nostanut kaikki vuoden opintolainat, ennen kuin se myöntää toimeentulotukea kesäkuukausille. TREY järjestää kesätoimeentulosta infotilaisuuden keväisin. Voit myös aina ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan toimeentulokysymyksissä.

Apua velkojen hoitamiseen

Pirkanmaan oikeusaputoimistolta on mahdollista saada talous- ja velkaneuvontaa. Takuu-säätiö auttaa velkaongelmien kanssa painivia ja voi myöntää velkojen järjestelemiseksi takausta sekä pienlainaa pieniin hankintoihin, heidän nettisivunsa löytyvät linkkien takaa.

Lisätietoja

Kelan asiointipalvelussa voit myös tarkastaa muun muassa käytettävissä olevien opintotukikuukausiesi määrän ja omien tulojesi vaikutuksen opintotuen ja asumistuen tulorajoihin.

Sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä koskien kaikkia toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, epäselvyyksiä ja ongelmatilanteita. Asiantuntijoiden tiedot löytyvät Yhteystiedot-alasivulta.

Hyödyllisiä linkkejä

Yleistä

Kelan sivuilta löytyy pikaopas opiskelijalle opintoetuuksiin.

Kelan sivujen ajankohtaistiedotteet opiskelijoille.

Kelan sivujen opintotuen laskurit

Elämässä.fin sisällöt opiskelijoille

Kysy Kelalta verkosta

Opintotuki ja sen hakeminen

Kelan sivuilta tietoa opintotuesta.

Kelan sivujen ohjeet opintotuen hakemiselle.

Näin haet opintotukea ja yleistä asumistukea Youtube-video.

Kelan sivujen opintotuen laskurilla voit selvittää mahdollisuutesi saada opintotukea ja laskea arvion opintotukesi määrästä.

Yleinen asumistuki opiskelijalle

Yleisen asumistuen hakeminen Kelan sivuilla

Elämässä-sivuston ohjeet kimppakämppisten asumistukihakemuksiin

Elämässä.fi-sivustolta löytyy tietoa miten tulojen muutos vaikuttaa yleiseen asumistukeen.

Kelan sivuilta löytyvän yleisen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen, asumismenojen ja asumismuodon perusteella sekä mahdollisen asumistuen määrän. Perheellinen opiskelija voi saada opintotuen asumislisän sijaan yleistä asumistukea.

Opintolaina

Opintolainahakemusohjeet Kelan sivuilla

Elämässä-sivuston ohjeita opintolainan nostamiseen

Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintotukeen

Opiskelijan omat tulot -ohjeistus Kelan sivuilla Omien tulojen laskureilla voit arvioida, miten paljon sinulla voi olla muita tuloja opintotuen lisäksi, kuinka paljon tukea voit nostaa ja miten menee opintotuen takaisinperintä.

Elämässä-sivuston ohjeistukset siihen, miten tulot vaikuttavat opintorahaan ja yleiseen asumistukeen.

Opintojen riittävä edistyminen

Opintojen riittävästä edistymisestä voit lukea Kelan sivuilta.

Muutokset opintojen aikana

Jos sairastut opintojen aikana, lue Kelan sivulta nämä ohjeet.

Jos opintotukesi lakkautetaan, lue Elämässä-sivuston tärpit.

Jos opintotukikuukaudet uhkaavat loppua kesken, lue nämä Elämässä-sivuston tärpit.

Perheelliselle opiskelijalle opintorahan huoltajakorotus, josta voit lukea lisää Kelan sivuilta!

Muutosten ilmoittaminen Kelaan tapahtuu Kelan sivuillta tämän linkin takaa.

Kela sosiaalisessa mediassa

Opintotuki Facebookissa

Kysy Kelalta Instagramissa!