Sähköpostilistat ja uutiskirjeet

Järjestöjen keskeiset toimijat tavoitat sähköpostilistojen kautta. Ohjeet kaikille avoimille sähköpostilistoille liittymiseen sekä luettelon kaikista TREYn sähköpostilistoista löydät Viestintä-alasivun alta.

Oppaat ja muut materiaalit

TREYn erilaiset oppaat ja uutiskirjeet löytyvät ylioppilaskunnan materiaalipankista Google Drivesta.

Lukuvuosikalenteri ja yhteisön tapahtumakalenteri

Ylioppilaskunnan lukuvuosikalenteri on saatavissa syksyisin palvelupisteiltämme. Järjestöt voivat ilmoittaa tapahtumiaan seuraavaan kalenteriin keväisin. Vuoden mittaan järjestöjen tapahtumia voi ilmoittaa sähköiseen yhteisön tapahtumakalenteriin, josta voi lukea lisää omalta alasivultaan.

TREYn nakkikuulutuskanava

TREYn nakkikuulutuskanava on sen alaisten järjestöjen tapahtumavapaaehtoiskuulutuksia yhteenkeräävä Telegram-kanava. Järjestöt voivat jättää nakki-ilmoituksiaan Microsoft Forms lomakkeella. Innokkaat nakkilaiset voivat puolestaan liittyä Telegram-kanavalle.

Yliopiston tarjoamat verkkosivut

Opiskelijajärjestöjen on mahdollista tilata oma kotisivu yliopiston ylläpitämään webpages.tuni.fi-ympäristöön. Lisää tietoa nettisivuista löydät yliopiston Intrasta.

Sanakirjat

Tästä löydät sekä opiskelijakulttuurille ominaisten ilmausten sanakirjan ja suomi-englanti-sanakirjan yliopistomaailmaan liittyvästä sanastosta. Mahdollisia lisäyksiä ja korjauksia voi ehdottaa viestinta@trey.fi.

Tälle sivulle on koostettu ylioppilaskuntatoiminnan suomi–englanti-sanakirja.

Jos huomaat puutteita, kerro meille niin lisäämme puuttuvan vastineen!

A

 • aineopinnot = intermediate studies
 • ainejärjestö = subject organisation
 • alustus = introduction, talk
 • ammattiainekerho = vocational club
 • ammattikorkeakoulu = university of applied sciences
 • ammattiliitto = trade union
 • arkkitehti = architect
 • arkkitehtuuri = architecture
 • arviointi = assessment
 • arvosana = grade, mark
 • arvosteluasteikko = scale of grades
 • asia (kokouksessa) = matter, item, business (in a meeting)
 • asiakohta (esityslistan kohta) = item (on the agenda)
 • automaatiotekniikka = automation engineering

B

 • biotekniikka = bioengineering
 • biolääketiede = biomedical science

D

 • dekaani = dean
 • diplomi-insinööri = Master of Science in Technology

E

 • ehdokas = applicant
 • edunvalvonta = advocacy
 • edaattori, edustajiston jäsen = council member
 • edustajisto = Council of Representatives
 • edustajistoryhmä = council group
 • edustajistovaalit = representative elections
 • elinikäinen oppiminen = life-long learning
 • esitys (tehdä esitys, esittää) = motion, make/put/submit a motion to a meeting, propose
 • esityslista = agenda
 • esteellinen = disqualified

F

 • fuksi = first-year student, fresher

H

 • hallintotiede = administrative sciences
 • hallitus = Executive Board
 • hallituksen jäsen = board member
 • hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) = student representative (halloped)
 • harjoittelu = practical training, internship
 • harrastejärjestö = hobby association
 • huomautus = note, comment, warning
 • hyvinvointiviikko = Wellness Week
 • hyväksyä = approve, adopt, accept, pass, carry (a motion)

I

 • iltakoulu = night school, evening session (of the council)
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta = Faculty of Information Technology and Communication Sciences

J

 • jatkokoulutusneuvosto = Doctoral Education Council
 • jatko-opiskelija = postgraduate, doctoral student
 • jatkotutkinto = postgraduate degree
 • johtaa puhetta = chair
 • johtamisen ja talouden tiedekunta = Faculty of Management and Business
 • johtosääntö = university regulations
 • journalistiikka = journalistic
 • julkisoikeus = public choice
 • järjestäytymiskokous = first meeting
 • järjestäytyä= get organised, constitute, come to order
 • järjestö = association

K

 • kandidaatin tutkinto = Bachelor’s degree
 • kandidaatti = Bachelor
 • kannattaa = support someone/someone’s motion
 • kannatus = support
 • kansainvälisyys = internationality, international affairs
 • kanta, kannanotto = stand, statement
 • kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta = Faculty of Education and Culture
 • kauppatieteet = economics
 • keskeyttää opintonsa = discontinue one’s studies, drop out
 • kilta = guild
 • kerho = club
 • kokous = meeting
 • kommentti = comment
 • konetekniikka = mechanical engineering
 • konsistori = Academic Board
 • korkeakoulu = higher education
 • kurssivaatimukset = course requirements
 • koulutusneuvosto = Education Council
 • koulutuspolitiikka (kopo) = educational affairs
 • kv-opiskelija = international student
 • kv-vastaava = international organiser
 • kyykkä = kyykkä (Finnish team sport)

L

 • laboratorio = laboratory
 • laitos = department
 • lisensiaatintutkinto = Licentiate (Degree)
 • luento = lecture
 • luennoitsija = lecturer
 • lukukausi = term, semester
 • liite = appendix, attachment
 • linjapaperi = policy paper
 • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta = Faculty of Medicine and Health Technology

M

 • maisteri = Master
 • materiaalitekniikka = materials science
 • monitieteinen = multi-disciplinary

O

 • opettajankoulutus = teacher education
 • opetuksen kehittäminen = development of studies
 • opetus = teaching
 • opetusmenetelmä = teaching method
 • opetussuunnitelma = curriculum
 • opintojakso = course
 • opintojaksopalaute = course feedback
 • opintojen eteneminen = progress in studies, study progress
 • opintojen ohjaus = guidance of studies
 • opintojen viivästyminen = delay of studies
 • opintokokonaisuus = study module
 • opintolaina = student loan
 • opintoneuvoja = study advisor
 • opinto-oikeus = right to study
 • opintopiste = credit
 • opintosuunnittelija = Academic Officer
 • opintotuki = financial aid, study grant
 • opintovastaava = study organiser
 • opiskelija = student, undergraduate
 • opiskelijakortti = student card
 • opiskelutaito = study skills

P

 • palaute = feedback
 • pelisuunnittelu, pelitutkimus = game studies
 • perustutkinto = first degree
 • politiikan tutkimus = political science
 • puheenjohtaja = chair, chairperson, president
 • puheenvuoro = address
 • pääaine = major
 • pääsihteeri = secretary general
 • päätös = decision
 • pöytäkirja = minutes

R

 • rahastonhoitaja = treasurer, fund manager
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta = Faculty of Built Environment
 • rakennustekniikka = civil engineering
 • rehtori = president

S

 • sihteeri = secretary
 • sitsit = sitsi(s) (an academic table party)
 • sivuaine = minor
 • sosiaalipolitiikka (oppiaine) = social policy
 • sosiaalipolitiikka (sopo) = social affairs, social welfare affairs
 • sosiaalityö = social work
 • sukupuolen tutkimus = gender studies
 • syventävät opinnot = advanced studies
 • sähkötekniikka = electrical engineering
 • sääntö, säännöt = rule, rules, regulations
 • säätiöyliopisto = foundation university

T

 • talousarvio = budget
 • tapahtuma = event
 • tapahtumavastaava = event organiser
 • teatterityö = theatre arts
 • terveystiede = health science
 • teekkari = teekkari (an engineering student)
 • teekkarikaste = teekkari dipping
 • teekkarilakki = teekkari cap
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta = Faculty of Engineering and Natural Sciences
 • teknis-luonnontieteellinen = science and engineering
 • tiedekunta = faculty
 • tiedekuntaneuvosto = Faculty Council
 • tiedeneuvosto = Science Council
 • tietojohtaminen = information and knowledge management
 • tietojenkäsittelytiede = information technology (IT)
 • tietotekniikka = information technology (IT)
 • tilastotiede = statistics
 • tilinpäätös = financial statement
 • tilintarkastus = auditing
 • tohtori = Doctor
 • toimihenkilö = officer
 • toiminnantarkastaja = auditor
 • toiminnantarkastus = auditing
 • toiminnantarkastuskertomus = auditing report
 • toimintakertomus = annual report
 • toimintasuunnitelma = action plan
 • tuotantotalous = industrial engineering and management
 • tutkielma = thesis
 • tutkinto = degree
 • tutkinto-ohjelma = degree programme
 • tutkinto-opiskelija= degree student
 • tutkintorakenne = degree structure
 • tutkintouudistus = reform of the degree structure
 • tutkintovaatimus = degree requirement
 • tutkintosääntö = degree regulations
 • tutkimus = research
 • tutkimusmenetelmä = research method
 • työjärjestys = procedure
 • työjärjestyspuheenvuoro = point of order

V

 • vaihto-opiskelija = exchange student
 • valintakoe = entrance examination
 • varadekaani = vice dean
 • varajäsen = substitute member
 • varapuheenjohtaja = vice-chairperson, vice-president
 • vararehtori = vice president
 • varhaiskasvatus = early childhood education
 • vastaava = organiser
 • vastuuvapaus = freedom of responsibility
 • vuosijuhla = anniversary party, anniversary dinner
 • väitöskirja = doctoral dissertation

Y

 • yhteiskuntatieteiden tiedekunta = Faculty of Social Sciences
 • yksikön päällikkö = Head of Unit
 • yleiskokous = general meeting
 • yliopisto = university
 • yliopisto-opiskelija = university student
 • ylioppilaskunta = student union
 • ylioppilaslakki = student cap
 • Ainejärjestö = Järjestö, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen tietyn alan opiskelijat.
 • Bommari = Hervannan kampuksen pommisuoja, josta löytyy paljon harrastetiloja.
 • Edari = Edustajisto, ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, joka koostuu 49 äänivaltaisesta vaaleilla valittavasta edaattorista.
 • Edaattori = Edustajiston jäsen
 • Edunvalvontajärjestö = Tietyssä tiedekunnassa toimivat ainejärjestöt yhteen kokoava järjestö, joka koordinoi edunvalvontaa tiedekunnan suuntaan.
 • Ekskursio = Ainejärjestöt, killat ja kerhot järjestävät lähelle ja kauas opintomatkoja ja yritysvierailuita eli ekskursioita, joiden pituus vaihtelee puolesta päivästä viikkoon.
 • Fuksisuunnistus = Ylioppilaskunnan kaikille fukseille syksyllä järjestämä kaupunkisuunnistustapahtuma.
 • Haalarit = Opiskelijoiden arjessa ja juhlassa käyttämä vaate, joiden väri kertoo opintoalasta.
 • Halloped = hallinnon opiskelijaedustaja
 • Harrastejärjestö = harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimiva kerho tai muu järjestö.
 • Juvenes = Tamperelaisten opiskelijoiden omistama ravintola-alan yritys.
 • Kilta = Tekniikan alan sisäänotollinen ainejärjestö.
 • Kollektiivi = TREYn tapahtumajaosto
 • Kopo = koulutuspolitiikka
 • Kyykkä = Yksi opiskelijahenkisimmistä urheilulajeista on karjalainen perinnepeli kyykkä, joka vaatii voimaa, taitoa, tarkkuutta ja ennen kaikkea huumorintajua. Tuomarin lahjontakin on kuulopuheiden mukaan auttanut kaventamaan piste-eroa johtavaan joukkueeseen. Kyykkäkauden kovinta kärkeä ovat talven mittainen Kyykkäliiga ja TEA-clubin järjestämät Akateemisen kyykän MM-kilpailut helmikuussa. Molemmat kisat kilpaillaan Hervannan kampuksen alueella.
 • Nakki = vapaaehtoinen tehtävä jossakin tapahtumassa.
 • Nakkilainen/ vapaaehtoinen = Nakin suorittava henkilö.
 • Noppa = opintopiste
 • POAS = Pirkan opiskelija-asuntosäätiö, opiskelija-asuntojen tarjoaja Tampereella.
 • Sitsit = Akateemiset pöytäjuhlat
 • Sopo = sosiaalipolitiikka
 • Speksi = interaktiivinen musiikkinäytelmä. Käsikirjoitus pohjautuu usein johonkin historialliseen tapahtumaan tai teokseen sekä parodioi ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Lisäksi speksille ominaista ovat runsaslukuiset laulut ja tanssit. Omanlaisensa spektaakkelin speksistä tekee se, että yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin: omstart-huudot ja toivomukset kohtauksen tyylistä saavat näyttelijät improvisoimaan parhaan kykynsä mukaan.
 • SYL = Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
 • Tamy = Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, toinen TREYn edeltäjistä.
 • Teekkari = Tekniikan alan koskessa kastettu opiskelija.
 • Teekkarilakki = Tupsullinen lakki, joka toimii teekkarin tunnuksena.
 • Teekkarikaste = Tekniikan alan fukseista tulee teekkareita Wappuna järjestettävässä teekkarikasteessa, jossa fuksit kastetaan Tammerkoskeen.
 • Teekkariyhdistys = Tampereen Teekkarit ry, ylläpitää teekkarikulttuuria Tampereella.
 • Telegram = Pikaviestintäsovellus, joka on erityisesti järjestöaktiivien suosiossa.
 • TOAS = Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, opiskelija-asuntojen tarjoaja Tampereella.
 • TREY = Tampereen ylioppilaskunta
 • TTYY = Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, toinen TREYn edeltäjistä.
 • Tupsula = Teekkareille ja teekkarimielisille suunnattu yhteisöllistä asumista tarjoava opiskelijatalo.
 • Tuutori = Opiskelija, joka tutustuttaa uudet opiskelijat yliopiston arkeen ja opiskelijaelämään.
 • Vujut = Vuosijuhlat, sitsejä hienommat akateemiset pöytäjuhlat, joissa juhlistetaan järjestön ”syntymäpäiviä”.
 • YTHS = Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö