Sähköpostilistat ja uutiskirjeet

Järjestöjen keskeiset toimijat tavoitat sähköpostilistojen kautta. Ohjeet kaikille avoimille sähköpostilistoille liittymiseen sekä luettelon kaikista TREYn sähköpostilistoista ja uutiskirjeistä löydät täältä.

Tapahtumakalenteri

Järjestöt voivat ilmoittaa TREYlle tapahtumistaan, jolloin ylioppilaskunta voi kertoa niistä omista viestintäkanavistaan ja tapahtumakalenterissaan, jossa kerrotaan myös ylioppilaskunnan omista tapahtumista. Kalenteriin kannattaa toimittaa erityisesti ilmoituksia kaikille avoimista tapahtumista, konserteista, bileistä, urheilutapahtumista ja muista tempauksista, mutta toki siellä voi ilmoittaa myös esimerkiksi sääntömääräisistä kokouksista.

Kalenterissa voidaan lisäksi julkaista valikoituja TREYn ulkopuolisten tahojen ilmoituksia, kuten yliopiston tai yliopistolla järjestettävien tapahtumien ilmoituksia sekä muita sellaisia tapahtumailmoituksia, jotka palvelevat yhteisöä.

TREYn kalenteri

TREYn kalenteri jaetaan opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jaon yhteydessä jäsenille aina syyslukukauden alussa. TREYn piirissä toimivat järjestöt sekä ryhmät voivat toimittaa järjestöesittelynsä kalenteriin joka kevät.

Tälle sivulle on koostettu järjestötoiminnan sanakirja FI-EN-FI.

A

 • aineopinnot = intermediate studies
 • ainejärjestö = subject organisation
 • alustus= introductory speech, talk
 • ammattikorkeakoulu = University of Applied Sciences
 • ammattiliitto= trade union
 • arkkitehti= architect
 • arkkitehtuuri = Architecture
 • arviointi = assessment
 • arvosana = grade, mark
 • arvosteluasteikko = scale of grades
 • asia (kokous-)= matter, item, business
 • asiakohta (esityslistan kohta) = item
 • automaatiotekniikka = Automation technology

 

B

 • biotekniikka= Bioengineering

 

D

 • dekaani = dean
 • diplomi-insinööri = Master of Science in Technology

 

E

 • ehdokas= applicant
 • edunvalvonta = advocacy
 • edaattori, edustajiston jäsen= council member
 • edustajisto= Council of Representatives
 • edustajistoryhmä= council group
 • edustajistovaalit= representative elections
 • esitys (tehdä esitys, esittää)= motion, move, make/put/submit a motion to a meeting, propose
 • esityslista = agenda
 • esteellinen= disqualified

 

H

 • hallitus= Executive Board
 • hallituksen jäsen = board member
 • hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) = student representative
 • harjoittelu = practical training
 • huomautus = note, comment, warning
 • hyvinvointiviikko= wellness week
 • hyväksyä= approve (of), adopt, accept, pass, carry (a motion)

 

I

 • iltakoulu = night school / evening session (of the council)
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta = Faculty of Information Technology and Communication Sciences

 

J

 • jatkokoulutusneuvosto= Doctoral Education Council
 • jatko-opiskelija = postgraduate / doctoral student
 • Jatkotutkinto = postgraduate degree
 • johtaa puhetta= chair, preside over
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta = Faculty of Management and Business
 • johtosääntö = University Regulations
 • järjestäytymiskokous = first meeting of the board
 • järjestäytyä= organise, constitute, come to order
 • järjestö = association, organization

 

K

 • kandidaatin tutkinto = Bachelor’s degree, baccalaureat
 • kandidaatti= Bachelor
 • kannattaa= second/support someone/someone’s motion
 • kannatus= support
 • kansainvälisyys= internationality
 • kanta, kannanotto= stand, contention
 • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta = Faculty of Education and Culture
 • keskeyttää opintonsa = discontinue one’s studies, drop out
 • kilta= guild
 • kerho=club
 • kokous= meeting
 • kommentti = comment
 • kommenttipuheenvuoro = commentary address
 • konetekniikka = Mechanical Engineering
 • konsistori= Academic Board
 • kurssi(/tentti-)vaatimukset = examination requirements
 • koulutusneuvosto= Education Council
 • koulutuspolitiikka eli kopo = academic affairs educational affairs
 • kv-opiskelija= international student
 • kv-vastaava= international officer
 • kyykkä= kyykkä

 

L

 • laboratorio = laboratory
 • laitos = Department
 • laitoksen esimies = Head of Department
 • lisensiaatintutkinto = Licentiate (Degree)
 • luento= lecture
 • luennoitsija = lecturer
 • lukukausi = term, semester
 • liite = appendix
 • linjapaperi = policy paper
 • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta = Faculty of Medicine and Health Technology

 

M

 • maisteri= Master
 • materiaalitekniikka = materials science
 • monitieteinen = multi-disciplinary

 

O

 • opetuksen kehittäminen = development of studies
 • opetus = teaching
 • opetusmenetelmä = teaching method
 • opetussuunnitelma = curriculum
 • opintojakso = course
 • opintojaksopalaute = course feedback
 • opintojen eteneminen = progress in studies, study progress
 • opintojen ohjaus = guidance of studies
 • opintojen viivästyminen = delay of studies
 • opintokokonaisuus = study module
 • opintoneuvoja = study advisor
 • opinto-oikeus= right to study
 • opintopiste = credit
 • opintosuunnittelija = Academic Officer
 • opintotuki = financial aid
 • opintovastaava = study officer, educational officer
 • opiskelija = student, undergraduate
 • opiskelutaito = study skill

 

P

 • palaute = feedback
 • perustutkinto = first degree
 • puheenjohtaja = chair, chairperson, president
 • puheenvuoro = address
 • pääaine = major
 • pääsihteeri = secretary general
 • päätös = decision
 • pöytäkirja = minutes

 

R

 • rahastonhoitaja = treasurer, fund manager
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta = Faculty of Built Environment
 • rakennustekniikka = Civil Engineering
 • rehtori = president

 

S

 • sihteeri = secretary
 • sitsit = sitsi(s)
 • sivuaine = minor
 • sosiaalipolitiikka eli sopo= social affairs, social welfare affairs
 • syventävät opinnot = advanced(-level) studies
 • sähkötekniikka = Electrical Engineering
 • sääntö, säännöt = rule, rules, regulations
 • säätiöyliopisto = foundation university

 

T

 • talousarvio = budget
 • tapahtuma = event
 • tapahtumavastaava = events responsible
 • teekkari = teekkari
 • teekkarikaste = teekkari dipping
 • teekkarilakki = teekkari cap
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta = Faculty of Engineering and Natural Sciences
 • teknis-luonnontieteellinen = science and engineering
 • tiedekunta = faculty
 • tiedekuntaneuvosto = Faculty Council
 • tiedeneuvosto = Science Council
 • tietojohtaminen = Information and knowledge management
 • tietotekniikka = Information technology
 • tilinpäätös = financial statement
 • tilintarkastus = auditing
 • tohtori = Doctor
 • toimihenkilö = officer
 • toiminnantarkastaja = auditor
 • toiminnantarkastus = auditing
 • toiminnantarkastuskertomus = auditing report
 • toimintakertomus = annual report
 • toimintasuunnitelma = action plan
 • tuotantotalous = Industrial Engineering and Management
 • tutkielma = thesis
 • tutkinto= degree
 • tutkinto-ohjelma = degree program
 • tutkinto-opiskelija= degree student
 • tutkintorakenne = degree structure
 • tutkintouudistus = reform of the degree structure
 • tutkintovaatimus = degree requirement
 • tutkintosääntö = Degree Regulations
 • tutkimus = research
 • tutkimusmenetelmä = research method
 • työjärjestys = procedure
 • työjärjestyspuheenvuoro = point of order

 

V

 • vaihto-opiskelija = exchange student
 • valintakoe = entrance examination
 • varajäsen=substitute member
 • varapuheenjohtaja = vice-chairperson, vice-president
 • vararehtori = vice president
 • vastuuvapaus= freedom of responsibility
 • väitöskirja = doctoral dissertation

 

Y

 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta = Faculty of Social Sciences
 • yleiskokous = general meeting
 • yliopisto = university
 • yliopisto-opiskelija = university student
 • ylioppilaskunta = student union