Sähköpostilistat ja uutiskirjeet

Järjestöjen keskeiset toimijat tavoitat sähköpostilistojen kautta. Ohjeet kaikille avoimille sähköpostilistoille liittymiseen sekä luettelon kaikista TREYn sähköpostilistoista ja uutiskirjeistä löydät täältä.

Tapahtumakalenteri

Järjestöt voivat ilmoittaa TREYlle tapahtumistaan, jolloin ylioppilaskunta voi kertoa niistä omista viestintäkanavistaan ja tapahtumakalenterissaan, jossa kerrotaan myös ylioppilaskunnan omista tapahtumista. Kalenteriin kannattaa toimittaa erityisesti ilmoituksia kaikille avoimista tapahtumista, konserteista, bileistä, urheilutapahtumista ja muista tempauksista, mutta toki siellä voi ilmoittaa myös esimerkiksi sääntömääräisistä kokouksista. Ilmoita tapahtumista osoitteeseen viestinta@trey.fi. Kerro ilmoituksessa tapahtumapaikka, tapahtuman alkamis- ja päättymisaika sekä tapahtuman kuvaus suomeksi ja englanniksi.

Kalenterissa voidaan lisäksi julkaista valikoituja TREYn ulkopuolisten tahojen ilmoituksia, kuten yliopiston tai yliopistolla järjestettävien tapahtumien ilmoituksia sekä muita sellaisia tapahtumailmoituksia, jotka palvelevat yhteisöä.

TREYn kalenteri

TREYn kalenteri jaetaan opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jaon yhteydessä jäsenille aina syyslukukauden alussa. TREYn piirissä toimivat järjestöt sekä ryhmät voivat toimittaa järjestöesittelynsä kalenteriin joka kevät.

Tälle sivulle on koostettu ylioppilaskuntatoiminnan suomi-englanti-sanakirja.

Jos huomaat puutteita, kerro meille niin lisäämme puuttuvan vastineen!

A

 • aineopinnot = intermediate studies
 • ainejärjestö = subject organisation
 • alustus = introduction, talk
 • ammattikorkeakoulu = university of applied sciences
 • ammattiliitto = trade union
 • arkkitehti = architect
 • arkkitehtuuri = architecture
 • arviointi = assessment
 • arvosana = grade, mark
 • arvosteluasteikko = scale of grades
 • asia (kokouksessa) = matter, item, business (in a meeting)
 • asiakohta (esityslistan kohta) = item (on the agenda)
 • automaatiotekniikka = automation engineering

 

B

 • biotekniikka = bioengineering
 • biolääketiede = biomedical science

 

D

 • dekaani = dean
 • diplomi-insinööri = Master of Science in Technology

 

E

 • ehdokas = applicant
 • edunvalvonta = advocacy
 • edaattori, edustajiston jäsen = council member
 • edustajisto = Council of Representatives
 • edustajistoryhmä = council group
 • edustajistovaalit = representative elections
 • elinikäinen oppiminen = life-long learning
 • esitys (tehdä esitys, esittää) = motion, make/put/submit a motion to a meeting, propose
 • esityslista = agenda
 • esteellinen = disqualified

F

 • fuksi = first year student, fresher

H

 • hallintotiede = administrative science
 • hallitus = Executive Board
 • hallituksen jäsen = board member
 • hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) = student representative (halloped)
 • harjoittelu = practical training, internship
 • huomautus = note, comment, warning
 • hyvinvointiviikko = Wellness Week
 • hyväksyä = approve, adopt, accept, pass, carry (a motion)

 

I

 • iltakoulu = night school, evening session (of the council)
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta = Faculty of Information Technology and Communication Sciences

 

J

 • jatkokoulutusneuvosto = Doctoral Education Council
 • jatko-opiskelija = postgraduate, doctoral student
 • jatkotutkinto = postgraduate degree
 • johtaa puhetta = chair
 • johtamisen ja talouden tiedekunta = Faculty of Management and Business
 • johtosääntö = university regulations
 • journalistiikka = journalistic
 • julkisoikeus = public choice
 • järjestäytymiskokous = first meeting
 • järjestäytyä= organize, constitute, come to order
 • järjestö = association, organization

 

K

 • kandidaatin tutkinto = Bachelor’s degree
 • kandidaatti = Bachelor
 • kannattaa = support someone/someone’s motion
 • kannatus = support
 • kansainvälisyys = internationality, international affairs
 • kanta, kannanotto = stand, statement
 • kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta = Faculty of Education and Culture
 • kauppatieteet = economics
 • keskeyttää opintonsa = discontinue one’s studies, drop out
 • kilta = guild
 • kerho = club
 • kokous = meeting
 • kommentti = comment
 • konetekniikka = mechanical engineering
 • konsistori = Academic Board
 • korkeakoulu = higher education
 • kurssivaatimukset = course requirements
 • koulutusneuvosto = Education Council
 • koulutuspolitiikka (kopo) = academic affairs, educational affairs
 • kv-opiskelija = international student
 • kv-vastaava = international officer, focal point for international affairs
 • kyykkä = kyykkä (Finnish team sport)

 

L

 • laboratorio = laboratory
 • laitos = department
 • lisensiaatintutkinto = Licentiate (Degree)
 • luento = lecture
 • luennoitsija = lecturer
 • lukukausi = term, semester
 • liite = appendix, attachment
 • linjapaperi = policy paper
 • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta = Faculty of Medicine and Health Technology

 

M

 • maisteri = Master
 • materiaalitekniikka = materials science
 • monitieteinen = multi-disciplinary

 

O

 • opettajankoulutus = teacher education
 • opetuksen kehittäminen = development of studies
 • opetus = teaching
 • opetusmenetelmä = teaching method
 • opetussuunnitelma = curriculum
 • opintojakso = course
 • opintojaksopalaute = course feedback
 • opintojen eteneminen = progress in studies, study progress
 • opintojen ohjaus = guidance of studies
 • opintojen viivästyminen = delay of studies
 • opintokokonaisuus = study module
 • opintolaina = student loan
 • opintoneuvoja = study advisor
 • opinto-oikeus = right to study
 • opintopiste = credit
 • opintosuunnittelija = Academic Officer
 • opintotuki = financial aid, study grant
 • opintovastaava = study officer, educational officer
 • opiskelija = student, undergraduate
 • opiskelijakortti = student card
 • opiskelutaito = study skills

 

P

 • palaute = feedback
 • pelisuunnittelu, pelitutkimus = game studies
 • perustutkinto = first degree
 • politiikan tutkimus = political science
 • puheenjohtaja = chair, chairperson, president
 • puheenvuoro = address
 • pääaine = major
 • pääsihteeri = secretary general
 • päätös = decision
 • pöytäkirja = minutes

 

R

 • rahastonhoitaja = treasurer, fund manager
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta = Faculty of Built Environment
 • rakennustekniikka = civil engineering
 • rehtori = president

 

S

 • sihteeri = secretary
 • sitsit = sitsi(s) (an academic table party)
 • sivuaine = minor
 • sosiaalipolitiikka (oppiaine) = social policy
 • sosiaalipolitiikka (sopo) = social affairs, social welfare affairs
 • sosiaalityö = social work
 • sukupuolen tutkimus = gender studies
 • syventävät opinnot = advanced studies
 • sähkötekniikka = electrical engineering
 • sääntö, säännöt = rule, rules, regulations
 • säätiöyliopisto = foundation university

 

T

 • talousarvio = budget
 • tapahtuma = event
 • tapahtumavastaava = events responsible
 • teatterityö = theatre arts
 • terveystiede = health science
 • teekkari = teekkari (a tech student)
 • teekkarikaste = teekkari dipping
 • teekkarilakki = teekkari cap
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta = Faculty of Engineering and Natural Sciences
 • teknis-luonnontieteellinen = science and engineering
 • tiedekunta = faculty
 • tiedekuntaneuvosto = Faculty Council
 • tiedeneuvosto = Science Council
 • tietojohtaminen = information and knowledge management
 • tietojenkäsittelytiede = information technology (IT)
 • tietotekniikka = information technology (IT)
 • tilastotiede = statistics
 • tilinpäätös = financial statement
 • tilintarkastus = auditing
 • tohtori = Doctor
 • toimihenkilö = officer
 • toiminnantarkastaja = auditor
 • toiminnantarkastus = auditing
 • toiminnantarkastuskertomus = auditing report
 • toimintakertomus = annual report
 • toimintasuunnitelma = action plan
 • tuotantotalous = industrial engineering and management
 • tutkielma = thesis
 • tutkinto = degree
 • tutkinto-ohjelma = degree program
 • tutkinto-opiskelija= degree student
 • tutkintorakenne = degree structure
 • tutkintouudistus = reform of the degree structure
 • tutkintovaatimus = degree requirement
 • tutkintosääntö = degree regulations
 • tutkimus = research
 • tutkimusmenetelmä = research method
 • työjärjestys = procedure
 • työjärjestyspuheenvuoro = point of order

 

V

 • vaihto-opiskelija = exchange student
 • valintakoe = entrance examination
 • varadekaani = vice dean
 • varajäsen = substitute member
 • varapuheenjohtaja = vice-chairperson, vice-president
 • vararehtori = vice president
 • varhaiskasvatus = early childhood education
 • vastuuvapaus = freedom of responsibility
 • vuosijuhla = anniversary party, anniversary dinner
 • väitöskirja = doctoral dissertation

 

Y

 • yhteiskuntatieteiden tiedekunta = Faculty of Social Sciences
 • yksikön päällikkö = Head of Unit
 • yleiskokous = general meeting
 • yliopisto = university
 • yliopisto-opiskelija = university student
 • ylioppilaskunta = student union
 • ylioppilaslakki = student cap