Ylioppilaskunnalla on kaksi erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustustyypit ovat:

  • Toiminta-avustus, joka koostuu tarveharkintaisesta ja kannustavasta osasta
  • Projektiavustus

Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta löytyvät yhdistysohjesäännöstä, jonka löydät Ohjaavat dokumentit alasivulta. Avustuksista päättää ylioppilaskunnan hallitus edustajiston talousarviossa asettamien raamien puitteissa. Tarvittavat hakemuspohjat ja muut dokumentit löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus muodostuu kahdesta osasta. Tarveharkintaista osaa myönnetään taloudellisen tarpeen mukaan ja kannustavaa osaa toiminnan laadun perusteella. Kaikki  TREYn yhdistysasemassa olevat järjestöt voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista. Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain keväällä yhdistysilmoituksen jättämisen yhteydessä Tahlo-järjestelmässä. Toiminta-avustuksen tarkemmat kriteerit ja lomakkeen kysymykset löytyvät sivulta Lomakkeet. Järjestöille tiedotetaan vuosittain alkukeväästä toiminta-avustusten hakuajasta ja tarkemmista ohjeista. 

Projektiavustus

Projekti voi olla pieni tai suuri ja luonteeltaan tilaisuus, hankinta tai jokin muu. Projektitukea voidaan myöntää piirissä toimivalle tai piiriin hakeneelle yhdistykselle tai erityisin perusteluin muille yhteisöille. Projektitukea ei myönnetä esimerkiksi vuosittain toistuviin tapahtumiin, sillä ne ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista – paitsi kun kyseessä on hyväntekeväisyysprojekti.

Hakeminen

Hakemuksessa tai sen liitteessä pitää esittää hankkeen toteuttamissuunnitelma, hankkeen talousarvio ja avustuksen hakijan taloudellinen tilanne. Projektitukihakemus pitää jättää ylioppilaskunnalle hakemuksen käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Hakemuksen voi palauttaa palvelupisteille, postittaa tai lähettää osoitteeseen jarjesto@trey.fi. Hakemusten käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään kuukauden 15. päivään mennessä. Hankkeen toteutumisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Raportointivelvollisuus

Projektiavustusta saaneen yhdistyksen tulee palauttaa loppuraportti viimeistään kolme kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Mikäli projekti jatkuu vuoden vaihteen yli, on palautettava väliraportti vuoden loppuun mennessä. Loppuraportin pituus on maksimissaan kaksi sivua ja sen tulee sisältää tuetun projektin toteutunut budjetti ja kertomus projektista. Mahdollisesta väliraportista tulee selvitä toteutuneet tulot ja menot, mahdolliset muutokset budjettiin sekä projektin vastuuhenkilöt vuodenvaihteen jälkeen.

Projektiavustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, mikäli projektista ei toimiteta asianmukaista selvitystä, projekti osoittautuu ylijäämäiseksi tai avustus on käytetty muuhun kuin anottuun tarkoitukseen.

Kuinka paljon projektitukea voimme saada?

Projektituen määrä riippuu täysin projektistanne. Yleisesti ottaen laajasti TREYn jäsenistöä tavoittaville ja huolellisesti valmistelluille projekteille voidaan myöntää enemmän rahaa. Edustajiston asettama kokonaisbudjetti projektituelle on 4 000 euroa vuonna 2020.

Millaisia projekteja varten projektitukea myönnetään?

Projektin tulee olla säännöllisestä toiminnasta poikkeava ja kertaluontoinen ja sillä on selkeä aloitus- ja lopetusajankohta. Projekti ei saa olla ylijäämäinen.

Esimerkkejä:

  • yhdistyksen rekisteröiminen tai rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan aloittaminen uudestaan
  • kokonaan uudenlaisen tapahtuman lanseeraaminen
  • opintotapahtuma, joka ei kuulu yliopiston tarjoamiin opintoihin
  • järjestön toimintaa tukeva poikkeuksellinen hankinta

Mitä projektin raportin tulee sisältää?

Projektin loppuraportin tulee olla korkeintaan kaksi sivua pitkä ja se tulee palauttaa kolmen kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Jos projekti jatkuu vuodenvaihteen yli, tulee vuoden loppuun mennessä palauttaa väliraportti, joka sisältää uudet vastuuhenkilöt, toteutuneet tulot ja menot sekä mahdolliset muutokset budjettiin.

Loppuraportin sisältö:

  • Projektin nimi, ”Loppuraportti”, järjestävä taho, vastuuhenkilö ja yhteystiedot
  • Kuvaus toteutuneesta projektista, perustelut merkittäville muutoksille ja projektin lopputulos (esimerkiksi uusien jäsenten määrä, toimintaedellytysten muuttuminen…)
  • Toteutunut budjetti ja perustelut, jos toteuma eroaa merkittävästi suunnitellusta
  • Projektin voitto tai tappio