Ylioppilaskunnalla on kaksi erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustustyypit ovat:

 • Toiminta-avustus, joka koostuu tarveharkintaisesta ja kannustavasta osasta
 • Projektiavustus

Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta löytyvät yhdistysohjesäännöstä, jonka löydät Ohjaavat dokumentit alasivulta. Avustuksista päättää ylioppilaskunnan hallitus edustajiston talousarviossa asettamien raamien puitteissa. Tarvittavat hakemuspohjat ja muut dokumentit löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus muodostuu kahdesta osasta. Tarveharkintaista osaa myönnetään taloudellisen tarpeen mukaan ja kannustavaa osaa toiminnan laadun perusteella. Kaikki  TREYn yhdistysasemassa olevat järjestöt voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista. Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain keväällä yhdistysilmoituksen jättämisen yhteydessä Tahlo-järjestelmässä. Toiminta-avustuksen tarkemmat kriteerit ja lomakkeen kysymykset löytyvät sivulta Lomakkeet. Järjestöille tiedotetaan vuosittain alkukeväästä toiminta-avustusten hakuajasta ja tarkemmista ohjeista. 

Toiminta-avustuskriteerit 2021

Nämä kriteerit on hallitus hyväksynyt kokouksessaan 5.11.2020.

Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaisesti toiminta-avustuksen 1. tarveharkintaisen osan myöntämisen perusteena käytetään yhdistysten taloudellista tarvetta ja 2. kannustavan osan perusteena hakemuslomakkeen perusteella annettua pisteitystä toiminnan laadusta ja kehittymisestä tai kehittämisestä.

Toiminta-avustuksen saajalla tulee olla Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysasema. Yhdistyksellä tulee olla oma pankkitili ja jäseniä tulee olla vähintään kymmenen, paitsi jos yhdistyksellä ei ole henkilöjäseniä ollenkaan. Kaikki Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysasemassa olevat yhdistykset voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista.

Hakemukset täytetään Tahlo-järjestelmässä (tahlo.trey.fi). Myöhässä palautetuista hakemuksista ei rangaista sanktioin, mikäli myöhästyminen on perusteltavissa sairastapauksella, teknisillä ongelmilla tai muulla ylivoimaisella esteellä ja siitä on ilmoitettu ylioppilaskunnan järjestösektorille ennen haun umpeutumista. Myöhässä olevia hakemuksia otetaan vastaan järjestösektorin kanssa erikseen sovittavaan ajankohtaan asti. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä ilman perusteltua syytä ja ennen hakuajan päättymistä järjestösektorin kanssa tehtyä sopimusta.

Toiminta-avustusten hakuaika on 5.4.-7.5.2021.

Toiminta-avustus (80 000 €)

 1. Tarveharkintainen osa (30 000 €)
 2. Kannustava osa (50000 €)

1. Tarveharkintainen osa

Tarveharkintaisen osan määrään vaikuttavat hakemuksen perusteluiden ja perus- ja taloustietojen perusteella arvioitu taloudellinen tarve ja järjestön koko. Tarveharkintaisen osan maksimisumma yhdelle järjestölle on 1 000 €.

Taloudellisen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon järjestön tase, viimeisimmän tilikauden tulos, yllättävät tapahtumat tai epäonni sekä muut järjestön antamat perustelut. Järjestön tulee avata taloudellista tarvettaan sanallisesti.

2. Kannustava osa

Kannustavan osan tarkoituksena on tukea järjestön laadukasta toimintaa. Jokaisen kysymyksen pisteittää sekä kysymyksen aihepiiriin erikoistunut ylioppilaskunnan sektori että järjestösektori. Esitys avustuksesta tehdään näiden pisteitysten perusteella.

Maksimipistemäärä riippuu yhdistyksen yhdistysohjesäännössä määritellystä tyypistä eli siitä, millaisia toimintoja yhdistykseltä voidaan edellyttää. Sisäänotollisten ainejärjestöjen maksimipistemäärä on 95 pistettä. Edunvalvontajärjestöjen sekä muiden ainejärjestöjen maksimipistemäärä on 80 pistettä ja harrastejärjestöjen 65 pistettä, ja näiden pisteet skaalataan suhteessa sisäänotollisten ainejärjestöjen maksimipistemäärään.

Yhdistyksen kannustavan osan pisteet ovat yhdistyksen saama pistemäärä suhteutettuna kaikkien yhdistysten yhteensä saamaan pistemäärään ja kerrottuna koko avustusbudjetilla.

Kynnysehto

Jotta yhdistykselle voidaan myöntää kannustavaa osaa, tulee sen taloudesta vastaavan henkilön olla

 1. suorittanut Yhdistyksen hallinto ja talous –kurssin;
 2. suorittanut ylioppilaskunnan kirjanpitotekniikan kurssin;
 3. aiemmin toiminut taloudesta vastaavana henkilönä ja tehnyt tilinpäätöksen tai
 4. suorittanut muun soveltuvan kurssin tai koulutuksen.

Kynnysehdon tulee täyttyä hakuaikana.

Pisteityslomake

Tapahtumat ja toiminta (15 p)

  • Millaisia tapahtumia järjestönne järjesti? (10 p)
   • Kertokaa, millaisia tapahtumia järjestettiin alkuvuonna (tammikuu – maaliskuun puoliväli). Kertokaa sen lisäksi, millaisia tapahtumia järjestitte ja millaisin toimin tuitte jäsenistönne yhteisöllisyyttä koronasulun aikana (maaliskuun puoliväli – toukokuu) sekä syksyllä (kesäkuu-joulukuu). Kertokaa tapahtumatoiminnasta monipuolisesti huomioiden kuitenkin, että kansainvälisistä tapahtumista ja fuksitapahtumista kerrotaan myöhemmissä osioissa.
  • Millä eri tavoilla järjestönne keräsi palautetta toiminnastaan, miten palautetta käsiteltiin ja miten siihen reagoitiin? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, kuinka usein palautetta kerättiin, mistä eri toiminnoista sekä miten palautteen keruu ja käsittely organisoitiin.

Yhdenvertaisuus (10 p)

  • Millä keinoilla järjestönne edisti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ennaltaehkäisi häirintää? (10 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy huomioitiin järjestönne toiminnassa sekä millaista systemaattista suunnittelua ja pohdintaa järjestössänne tehtiin näiden asioiden eteen.

Hallitustoiminta (15 p)

  • Miten järjestössänne tuettiin hallituksen, toimihenkilöiden ja muiden aktiivien osaamista sekä jaksamista ja hyvinvointia? (10 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, miten aktiivit perehdytettiin ja mistä asioista heille tarjottiin koulutusta, millaista tukea aktiivit saivat toisiltaan ja johtajiltaan sekä millaisin toimin aktiivien hyvinvointia tuettiin.
  •  Miten järjestönne edisti hyvää hallintoa ja toiminnan avoimuutta?
   • Kertokaa tärkeistä hyvän hallinnon teemoista, joita ovat esimerkiksi huolellinen dokumentointi, säntillinen taloudenpito, päätöksenteon ja toiminnan avoimuus sekä yhdenvertaisten toimijavalintojen käytänteet.

Kansainvälisyys (10 p)

  • Millaista kansainvälistä toimintaa järjestönne järjesti? (10 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, miten jäseniä kannustettiin kansainvälistymiseen ja miten kansainväliset opiskelijat huomioitiin järjestönne tapahtumissa, päivittäisessä toiminnassa ja viestinnässä.

Viestintä (10 p)

  • Miten järjestönne suunnitteli ja toteutti viestintää? (10 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisista asioista viestittiin, mitä kanavia viestinnässä käytettiin, miten viestintää suunniteltiin, miten jäsenistön moninaisuus otettiin huomioon sekä miten viestinnän tavoittavuus ja saavutettavuus huomioitiin.

Kestävä kehitys (5 p)

  • Miten järjestönne toiminnassa huomioitiin ympäristöasiat ja kestävä kehitys? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisilla toimenpiteillä kestävä kehitys huomioitiin järjestön toiminnassa (esimerkiksi tapahtumat tai hankinnat) sekä millaista systemaattista suunnittelua ja pohdintaa järjestössä tehtiin asian eteen.

Edunvalvonta (15 p) *

  • Miten teitte yhteistyötä ja vaikutitte oman tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman henkilöstön suuntaan? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi sekä virallisempiin työryhmiin osallistumisesta ja niissä vaikuttamisesta että vapaamuotoisemmista tapaamisista tiedekunnan ja/tai tutkinto-ohjelman henkilöstön kanssa. Kertokaa myös esimerkiksi yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa.
  • Millaista yhteistyötä teitte hallinnon opiskelijaedustajien kanssa? Millaista opintoja ja opiskelua tukevaa toimintaa järjestönne toteutti? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, miten hallopedien kanssa vuorovaikutettiin ja miten heidän keskinäistä yhteistyötään tuettiin.
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisia opintoihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia järjestitte.
  • Miten jäsenille viestittiin edunvalvonnasta ja millaisia mahdollisuuksia heillä oli osallistua edunvalvontatoimintaan? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisista edunvalvonnallisista asioista viestittiin ja millä tavoin. Kertokaa myös esimerkiksi, miten jäsenistön ajatuksia edunvalvonnallisista asioista kerättiin ja millä eri tavoilla jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa edunvalvontatoimintaan?

Uudet opiskelijat (15 p) **

  • Miten varmistitte hyvän tuutoritoiminnan järjestössänne? (5 p)
   • Kertokaa esimerkiksi tuutoreiden valintaprosessista, kouluttamisesta ja muusta heille tarjotusta tuesta.
  • Miten fuksit ja/tai maisterifuksit vastaanotettiin? Millaista tukea ja toimintaa järjestönne tarjosi heille ensimmäisen vuoden aikana? (10 p)
   • Kertokaa esimerkiksi, miten fuksien opintojen aloitusta sekä kiinnittymistä osaksi opiskelija- ja yliopistoyhteisöä tuettiin.
   • Kertokaa esimerkiksi, millaisia tapahtumia ja muuta toimintaa fukseille tarjottiin.

* Vain sisäänotollisille ainejärjestöille, muille ainejärjestöille ja edunvalvontajärjestöille

** Vain sisäänotollisille ainejärjestöille

Projektiavustus

Projekti voi olla pieni tai suuri ja luonteeltaan tilaisuus, hankinta tai jokin muu. Projektitukea voidaan myöntää piirissä toimivalle tai piiriin hakeneelle yhdistykselle tai erityisin perusteluin muille yhteisöille. Projektitukea ei myönnetä esimerkiksi vuosittain toistuviin tapahtumiin, sillä ne ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista – paitsi kun kyseessä on hyväntekeväisyysprojekti.

Hakeminen

Hakemuksessa tai sen liitteessä pitää esittää hankkeen toteuttamissuunnitelma, hankkeen talousarvio ja avustuksen hakijan taloudellinen tilanne. Projektitukihakemus pitää jättää ylioppilaskunnalle hakemuksen käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Hakemuksen voi palauttaa palvelupisteille, postittaa tai lähettää osoitteeseen jarjesto@trey.fi. Hakemusten käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään kuukauden 15. päivään mennessä. Hankkeen toteutumisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Raportointivelvollisuus

Projektiavustusta saaneen yhdistyksen tulee palauttaa loppuraportti viimeistään kolme kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Mikäli projekti jatkuu vuoden vaihteen yli, on palautettava väliraportti vuoden loppuun mennessä. Loppuraportin pituus on maksimissaan kaksi sivua ja sen tulee sisältää tuetun projektin toteutunut budjetti ja kertomus projektista. Mahdollisesta väliraportista tulee selvitä toteutuneet tulot ja menot, mahdolliset muutokset budjettiin sekä projektin vastuuhenkilöt vuodenvaihteen jälkeen.

Projektiavustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, mikäli projektista ei toimiteta asianmukaista selvitystä, projekti osoittautuu ylijäämäiseksi tai avustus on käytetty muuhun kuin anottuun tarkoitukseen.

Kuinka paljon projektitukea voimme saada?

Projektituen määrä riippuu täysin projektistanne. Yleisesti ottaen laajasti TREYn jäsenistöä tavoittaville ja huolellisesti valmistelluille projekteille voidaan myöntää enemmän rahaa. Edustajiston asettama kokonaisbudjetti projektituelle on 4 000 euroa vuonna 2020.

Millaisia projekteja varten projektitukea myönnetään?

Projektin tulee olla säännöllisestä toiminnasta poikkeava ja kertaluontoinen ja sillä on selkeä aloitus- ja lopetusajankohta. Projekti ei saa olla ylijäämäinen.

Esimerkkejä:

 • yhdistyksen rekisteröiminen tai rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan aloittaminen uudestaan
 • kokonaan uudenlaisen tapahtuman lanseeraaminen
 • opintotapahtuma, joka ei kuulu yliopiston tarjoamiin opintoihin
 • järjestön toimintaa tukeva poikkeuksellinen hankinta

Mitä projektin raportin tulee sisältää?

Projektin loppuraportin tulee olla korkeintaan kaksi sivua pitkä ja se tulee palauttaa kolmen kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Jos projekti jatkuu vuodenvaihteen yli, tulee vuoden loppuun mennessä palauttaa väliraportti, joka sisältää uudet vastuuhenkilöt, toteutuneet tulot ja menot sekä mahdolliset muutokset budjettiin.

Loppuraportin sisältö:

 • Projektin nimi, ”Loppuraportti”, järjestävä taho, vastuuhenkilö ja yhteystiedot
 • Kuvaus toteutuneesta projektista, perustelut merkittäville muutoksille ja projektin lopputulos (esimerkiksi uusien jäsenten määrä, toimintaedellytysten muuttuminen…)
 • Toteutunut budjetti ja perustelut, jos toteuma eroaa merkittävästi suunnitellusta
 • Projektin voitto tai tappio