Ylioppilaskunnalla on kaksi erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustustyypit ovat:

 • Toiminta-avustus, joka koostuu tarveharkintaisesta ja kannustavasta osasta
 • Projektiavustus

Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta löytyvät yhdistysohjesäännöstä, jonka löydät Ohjaavat dokumentit alasivulta. Avustuksista päättää ylioppilaskunnan hallitus edustajiston talousarviossa asettamien raamien puitteissa. Tarvittavat hakemuspohjat ja muut dokumentit löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus muodostuu kahdesta osasta. Tarveharkintaista osaa myönnetään taloudellisen tarpeen mukaan ja kannustavaa osaa toiminnan laadun perusteella. Kaikki  TREYn yhdistysasemassa olevat järjestöt voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista. Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain keväällä yhdistysilmoituksen jättämisen yhteydessä. Järjestöille tiedotetaan vuosittain alkukeväästä toiminta-avustusten hakuajasta ja tarkemmista ohjeista.

Toiminta-avustukset ovat haettavissa 3.4.-4.5.2023, lue hakemisesta lisää omasta uutisestaan!

Nämä kriteerit on hallitus hyväksynyt kokouksessaan 24.11.2022.

Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaisesti toiminta-avustuksen 1. tarveharkintaisen osan myöntämisen perusteena käytetään yhdistysten taloudellista tarvetta ja 2. kannustavan osan perusteena hakemuslomakkeen perusteella annettua pisteitystä toiminnan laadusta ja kehittymisestä.

Toiminta-avustuksen saajalla tulee olla Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysasema. Lisäksi yhdistyksen tulee täyttää yhdistysohjesäännössä kuvatut toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset. Kaikki Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysasemassa olevat yhdistykset voivat hakea molempia tai vain toista toiminta-avustuksen osista.

Myöhässä palautetuista hakemuksista ei rangaista sanktioin, mikäli myöhästyminen on perusteltavissa sairastapauksella, teknisillä ongelmilla tai muulla ylivoimaisella esteellä ja siitä on ilmoitettu ylioppilaskunnan järjestösektorille ennen haun umpeutumista. Myöhässä olevia hakemuksia otetaan vastaan järjestösektorin kanssa erikseen sovittavaan ajankohtaan asti. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä ilman perusteltua syytä ja ennen hakuajan päättymistä järjestösektorin kanssa tehtyä sopimusta.

Toiminta-avustusten hakuaika on 3.4.-4.5.2023

Toiminta-avustus (81 000 €)

 1. Tarvehankintainen osa (36 000 €)
 2. Kannustava osa (45 000 €)

Tarveharkintainen osa

Tarveharkintaisen osan määrään vaikuttavat hakemuksen perusteluiden ja perus- ja taloustietojen perusteella arvioitu taloudellinen tarve ja järjestön koko. Tarveharkintaisen osan maksimisumma yhdelle järjestölle on 1 000 €.

Taloudellisen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon järjestön tase, viimeisimmän tilikauden tulos, yllättävät tapahtumat tai epäonni sekä muut järjestön antamat perustelut. Järjestön tulee avata taloudellista tarvettaan sanallisesti.

Kannustava osa

Kannustavan osan tarkoituksena on tukea järjestön laadukasta toimintaa. Jokaisen eri osa-alueen vastauksen pisteittää sekä kysymyksen aihepiiriin erikoistunut ylioppilaskunnan sektori että järjestösektori. Esitys avustuksesta tehdään näiden pisteitysten perusteella.

Kannustavan osan maksimipistemäärä riippuu sekä tuutoroinnin tekemisestä että yhdistyksen yhdistysohjesäännössä määritellystä tyypistä. Järjestön pisteet suhteutetaan heidän maksimipistemääräänsä.

Yhdistyksen kannustavan osan maksettava avustus lasketaan suhteuttamalla yhdistyksen saama pistemäärä kaikkien yhdistysten yhteensä saamaan pistemäärään ja kertomalla koko avustusbudjetilla.

Kynnysehto

Jotta yhdistykselle voidaan myöntää kannustavaa osaa, tulee sen taloudesta vastaavan henkilön olla suorittanut yhden seuraavista:

 1. suorittanut Yhdistyksen hallinto ja talous –kurssin;
 2. suorittanut ylioppilaskunnan kirjanpitotekniikan kurssin;
 3. aiemmin toiminut taloudesta vastaavana henkilönä ja tehnyt tilinpäätöksen;
 4. suorittanut muun soveltuvan kurssin tai koulutuksen.

Kynnysehdon tulee täyttyä hakuaikana.

Pisteytyslomake

Tapahtumat ja toiminta (15 p)

 • Eritelkää järjestämänne tapahtumat jokainen omalle rivilleen. Listatkaa tapahtumat kuukausittain, tai kertokaa, kuinka usein tapahtuma järjestettiin (esim. kerran kuukaudessa/viikossa). Kertokaa tapahtuman nimi, lyhyt kuvaus (esim. sitsit, lautapelitapahtuma, urheilutapahtuma, uratapahtuma) ja kenen kanssa järjestitte tapahtuman, jos ette järjestäneet yksin.
  • Huomioikaa, että kansainvälisistä tapahtumista ja fuksi- sekä tuutoritapahtumista kerrotaan myöhemmissä osioissa: “Kansainvälisyys” sekä “Fuksit ja tuutorointi”.
  • Hallituksen virkistystoimintaan tähtäävistä tapahtumista kerrotaan kohdassa “Hallitustoiminta”.
 • Millä eri tavoilla järjestönne keräsi palautetta omasta toiminnastaan, miten palautetta käsiteltiin ja miten siihen reagoitiin? (5 p)
  • Luetelkaa, millaista palautetta olette keränneet. Keltä, kuinka usein, miten, missä yhteyksissä? Miten olette käsitelleet palautetta? Minkälaisia muutoksia olette tehneet palautteen pohjalta?

Yhdenvertaisuus (10 p)

 • Millä keinoilla järjestönne edisti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ennaltaehkäisi häirintää? (10 p)
  • Kertokaa, millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy huomioitiin järjestönne toiminnassa sekä millaista suunnittelua ja pohdintaa järjestössänne tehtiin näiden asioiden eteen.
  • Voitte esimerkiksi kertoa, millaisia asioita yhdenvertaisuussuunnitelmassanne on, miten viestitte yhdenvertaisuus- ja häirintäasioista, miten toimijoita on koulutettu, millaisia ohjeistuksia toimijoille tai järjestölle on tehty.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä.

Hallitustoiminta (15 p)

 • Miten järjestössänne tuettiin hallituksen, toimihenkilöiden ja muiden aktiivien osaamista sekä jaksamista ja hyvinvointia? (10 p)
  • Kertokaa, miten aktiivit perehdytettiin ja mistä asioista heille tarjottiin koulutusta, millaista tukea aktiivit saivat toisiltaan ja johtajiltaan sekä millaisin toimin aktiivien hyvinvointia tuettiin. (esimerkiksi virkistystapahtumat, kehityskeskustelut ja perehdyttämiset)
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä. Toimenpiteissä pitää näkyä sekä aktiivien osaamisen että jaksamisen ja hyvinvoinnin
 • Miten järjestönne edisti hyvää hallintoa? (5 p)
  • Hyvän hallinnon teemoja ovat esimerkiksi huolellinen dokumentointi, säntillinen taloudenpito, päätöksenteon ja toiminnan avoimuus sekä yhdenvertaisten toimijavalintojen käytänteet. Hyviin pisteisiin vaaditaan useammasta teemasta kertomista.

Kansainvälisyys (10 p)

 • Millaista kansainvälistä toimintaa järjestönne järjesti? (10 p)
  • Kertokaa monipuolisesti toimintanne kansainvälisyydestä. Esimerkiksi miten jäseniä kannustettiin kansainvälistymiseen, miten kansainväliset opiskelijat huomioitiin järjestönne tapahtumissa ja miten kansainvälisyys näkyy päivittäisessä toiminnassa ja viestinnässä. Kertokaa myös, minkälaista kv-edunvalvontaa järjestönne toteutti. Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä.
  • Huomioikaa, että kansainvälisestä fuksitoiminnasta ja tuutoroinnista kerrotaan ”Fuksit ja tuutorointi” -osiossa.

Viestintä (10 p)

 • Miten järjestönne suunnitteli ja toteutti viestintää? (10 p)
  • Kertokaa viestittävien asioiden monipuolisuudesta, eri viestinnän kanavista, viestinnän suunnitelmallisuudesta, jäsenistön moninaisuuden huomioon ottamisesta, sekä viestinnän tavoittavuudesta ja Hyviin pisteisiin vaaditaan kaikista teemoista kertomista.

Kestävä kehitys (5 p)

 • Miten järjestönne toiminnassa huomioitiin ympäristöasiat ja kestävä kehitys? (5 p)
  • Kertokaa, millaisilla toimenpiteillä kestävä kehitys huomioitiin järjestön toiminnassa sekä millaista suunnittelua ja pohdintaa järjestössä tehtiin asian eteen. Voitte kertoa esimerkiksi tapahtumista, hankinnoista, yhdistysten retkien liikkumisesta ja mahdollisista kestävän kehityksen suunnitelmista.
  • Kestävästä kehityksestä voi kertoa myös muusta kuin ympäristönäkökulmasta.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä.

Edunvalvonta (15 p) *

 • Minkälaista koulutuspoliittista edunvalvontatoimintaa järjestönne toteutti? (5 p)
  • Kertokaa, millä eri tavoilla vaikutitte tiedekuntanne ja/tai tutkinto-ohjelmanne opetukseen ja muihin koulutuspoliittisiin asioihin. Voitte kertoa esimerkiksi opintoihin liittyvistä tapahtumista, tapaamisista sekä siitä, millaista halloped-toimintaa järjestössänne on.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä.
 • Minkälaista sosiaalipoliittista toimintaa ja edunvalvontaa järjestönne toteutti? (5 p)
  • Sosiaalipolitiikka eli sopo käsittelee opiskelun reunaehtoja, opiskelukykyä ja opiskelijoiden hyvinvointia koskevia teemoja. Kertokaa, miten järjestönne edisti opiskelijoiden asemaa tai hyvinvointia, esimerkiksi järjestämällä näihin teemoihin liittyviä tapahtumia tai muilla vaikuttamisen keinoilla. Toiminta voi tapahtua ainejärjestön sisäisesti, yliopiston tasolla tai laajemmin koko yhteiskunnassa.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä
 • Miten jäsenille viestittiin edunvalvonnasta ja millaisia mahdollisuuksia heillä oli osallistua edunvalvontatoimintaan? (5 p)
  • Kertokaa, millaisista edunvalvonnallisista asioista viestittiin ja millä tavoin. Kertokaa lisäksi, miten jäsenistön ajatuksia edunvalvonnallisista asioista kerättiin ja millä eri tavoilla jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan vähintään 5 erillistä toimenpidettä. Toimenpiteissä tulee näkyä sekä edunvalvontaviestintä että jäsenistön osallistaminen.

Tekikö järjestönne kansallista tuutorointia? Kyllä/Ei

Tekikö järjestönne kansainvälistä tuutorointia? Kyllä/Ei

Fuksit ja tuutorointi (15 p) **

 • Miten varmistitte hyvän tuutoritoiminnan järjestössänne? (5 p)
  • Kertokaa esimerkiksi tuutoreiden valintaprosessista, tuutoreiden kouluttamisesta, tuutoritoiminnan palautteenkeruusta/reflektoinnista, tuutoreihin yhteydenpidosta/viestinnästä/muusta tuesta, sekä tuutoreiden ryhmäytymisestä/virkistäytymisestä.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan useammasta teemasta
  • Huomioikaa, että vastauksessa odotetaan kerrottavan sekä kansallisesta että kansainvälisestä tuutoroinnista, mikäli järjestö tekee molempia. Jos nämä eroavat toisistaan, avatkaa eroja
 • Miten fuksit ja/tai maisterifuksit vastaanotettiin? Millaista tukea ja toimintaa järjestönne tarjosi heille ensimmäisen vuoden aikana? (10 p)
  • Kertokaa esimerkiksi miten fuksit otetaan vastaan ja tutustetaan toisiinsa, miten fuksit perehdytetään opiskelijakulttuuriin, opintoihin ja tukipalveluihin, miten erilaiset fuksit otetaan huomioon tuutoroinnissa, millaisia tapahtumia fukseille järjestetään, sekä miten pidätte tuutorit ja fuksit aktiivisina läpi koko vuoden.
  • Hyviin pisteisiin vaaditaan useammasta teemasta
  • Huomioikaa, että vastauksessa odotetaan kerrottavan sekä kansallisesta että kansainvälisestä fuksitoiminnasta, mikäli järjestö tekee Jos nämä eroavat toisistaan, avatkaa eroja tarkemmin.

* Vain sisäänotollisille ainejärjestöille, muille ainejärjestöille ja edunvalvontajärjestöille

** Vain tuutorointia toiminta-avustuskaudella tehneille järjestöille

Projektituki

Vuoden 2023 projektituki on jaettu loppuun. Projektitukea voi hakea seuraavan kerran vuonna 2024.

Projektitukea voidaan myöntää yhdistykselle, jolle on myönnetty yhdistysasema tai joka on hakenut sitä. Muille yhdistyksille ja yhteisöille avustuksia myönnetään vain, jos niiden toiminnan katsotaan palvelevan ylioppilaskunnan jäseniä. Yhdistys voi anoa projektitukea kertaluonteiseen toimintaan tai hankkeeseen. Projektitukea ei myönnetä esimerkiksi vuosittain toistuviin tapahtumiin, sillä ne ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia, eivätkä projektitukeen oikeuttavia hankkeita. Ylijäämää tuottavia projekteja ei pääsääntöisesti avusteta. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista – paitsi kun kyseessä on selkeästi hyväntekeväisyysprojekti.

Tukea jaettaessa hyväksyttäviksi projekteiksi luetaan pääsääntöisesti kertaluonteiset projektit, joilla voidaan katsoa olevan selkeä aloitus- ja lopetusajankohta. Projekteiksi voidaan lukea myös tapahtumat, tilaisuudet ja hankinnat, jos niiden voidaan katsoa olevan hakijan säännöllisestä toiminnasta poikkeavaa kertaluontoista toimintaa. Projektitukea voidaan myöntää myös kertaluonteiselle hankkeelle, joka tukee opintoja kuulumatta yliopiston järjestämiin opintoihin, kuten opintomatkoihin. Projektitukea voidaan myöntää myös yhdistyksen rekisteröimiseen tai rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan uudelleenaloittamiseen.

Hakeminen

Projektitukea haetaan sähköisellä Microsoft Forms -lomakkeella. Hakemusten käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään kuukauden 15. päivään mennessä. Vuonna 2023 projektitukihakemuksia käsitellään 8.2., 9.3., 13.4., 11.5., 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.. Hankkeen toteutumisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Raportointivelvollisuus

Projektitukea saaneen yhdistyksen tulee palauttaa loppuraportti viimeistään kolme kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportin pituus on maksimissaan kaksi sivua ja sen tulee sisältää tuetun projektin toteutunut budjetti ja kertomus projektista.

Loppuraportin sisältö:

 • Projektin nimi, järjestävä taho, vastuuhenkilö ja yhteystiedot
 • Kuvaus toteutuneesta projektista, perustelut merkittäville muutoksille ja projektin lopputulos (esimerkiksi uusien jäsenten määrä, toimintaedellytysten muuttuminen…)
 • Toteutunut budjetti ja perustelut, jos toteuma eroaa merkittävästi suunnitellusta
 • Projektin voitto tai tappio

Projektituki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, mikäli projektista ei toimiteta asianmukaista selvitystä, projekti osoittautuu ylijäämäiseksi tai avustus on käytetty muuhun kuin anottuun tarkoitukseen.

Kuinka paljon projektitukea voimme saada?

Projektituen määrä riippuu täysin projektistanne. Yleisesti ottaen laajasti TREYn jäsenistöä tavoittaville ja huolellisesti valmistelluille projekteille voidaan myöntää enemmän rahaa. Edustajiston asettama kokonaisbudjetti projektituelle on 5 000 euroa vuonna 2023.

Millaisia projekteja varten projektitukea myönnetään?

Projektin tulee olla säännöllisestä toiminnasta poikkeava ja kertaluontoinen ja sillä on selkeä aloitus- ja lopetusajankohta. Projekti ei saa olla ylijäämäinen.

Esimerkkejä:

 • Yhdistyksen rekisteröiminen tai rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan aloittaminen uudestaan
 • Kokonaan uudenlaisen tapahtuman lanseeraaminen
 • Opintotapahtuma, joka ei kuulu yliopiston tarjoamiin opintoihin
 • Järjestön toimintaa tukeva poikkeuksellinen hankinta

Projektitukibudjetti on käytetty vuodelle 2023.

Myönnetyt projektituet 2023

Syyskuu 2023

 • Tukkateatteri ry:lle on myönnetty projektitukea 300 € teatterin lavan maton uusimiseen.
 • Humanisti-Intellektuellien Mansen Osakunta HIMO ry:lle on myönnetty projektitukea 400 € ensimmäisiä vuosijuhlia varten.

Elokuu 2023

 • Tampere Entrepreneurship Society ry:lle on myönnetty projektitukea 300 € excursion järjestämiseen.
 • Sähkökilta ry:lle on myönnetty projektitukea 500 € opiskelijabändifestaerien järjestämiseen.

Toukokuu 2023

 • Bioner ry:lle on myönnetty 500 € nettisivujen korjaamiseen.

Huhtikuu 2023

 • Effective Altruism Tampereelle on myönnetty 150 € projektitukea Wapputapahtumaan.
 • Interaktio ry:lle on myönnetty 462,25 € taloushallinto-ohjelmiston hankkimiseen.
 • Sekvenssi ry:lle on myönnetty 105,25 € pankkitilin luomiseen ja siihen liittyviin aloituskustannuksiin.
 • Sinni ry:lle on myönnetty 50 € pakohuonepelipäivään.
 • Sähkökilta ry:lle on myönnetty 750 € Energiamurroksen tutkinto-ohjelman tuutoroinnin aloittamiseksi yhdessä Ympäristöteekkarikillan kanssa.
 • TamAus ry:lle on myönnetty 112 € projektitukea hallituspaitaprojektiin.
 • TARAKI ry:lle on myönnetty 150 € pyöräilytempaukseen.

Maaliskuu 2023

 • Akateeminen pöytäseurue Platinelle on myönnetty 150 € Rasputin-laulukirjan läpilaulantatapahtuman järjestämiseen Kampusareenan auditoriossa.
 • Mahti Ratsastukselle on myönnetty 350 € Gaudeamus Grand Prix’n järjestämiseen.
 • Vostok ry:lle on myönnetty 225 € kunniamerkkien teettämiseksi.
 • Spatikka ry:lle on myönnetty 200 € poikkitieteellisten kaveriwappusitsien järjestämiseen.

Helmikuu 2023

 • Bioner ry:lle on myönnetty 300 € kiltahuoneen uudistamiseen.

Hylätyt projektituet 2023

Syyskuu 2023

 • Materiaali-insinöörikillalle ei ole myönnetty projektitukea ulkomaan opintomatkaa varten, sillä järjestö on järjestänyt vastaavanlaisia projekteja aiemmin.
 • Biopsi ry:lle ei ole myönnetty projektitukea ulkomaan opintomatkaa varten, sillä yhdistys on järjestänyt vastaavanlaisen tapahtuman aiemmin.

Elokuu 2023

 • Tampere University Hockeylle ei ole myönnetty projektitukea, sillä tukea hakenut taho ei ole hakenut TREYn yhdistysasemaa.

Toukokuu 2023

 • Ad Hoc ry:lle ei ole myönnetty projektitukea 10-vuotisvuosijuhlien järjestämiseen, sillä Ad Hoc ry on järjestänyt vuosijuhlia aiemminkin ja täten luetaan jatkuvaksi toiminnaksi.
 • Fiskus ry:lle ei ole myönnetty projektitukea 10-vuotisvuosijuhlien järjestämiseen, sillä Fiskus ry on järjestänyt vuosijuhlia aiemminkin ja täten luetaan jatkuvaksi toiminnaksi.
 • SOS ry:lle ei ole myönnetty projektitukea ulkomaan excursion järjestämiseen, sillä SOS ry on tehnyt ulkomaan opintomatkan aiemmin ja projekti katsotaan jatkuvaksi toiminnaksi.
 • TietoTeekkarikilta ry:lle ei ole myönnetty projektitukea ulkomaan excursion järjestämiseen, sillä TiTe on järjestänyt ulkomaan opintomatkoja aiemminkin ja täten luetaan jatkuvaksi toiminnaksi.
 • Tukkateatteriyhdistys ry:lle ei ole myönnetty projektitukea Näytät vieraalta rakas -näytelmän tekijänoikeuskustannuksiin, sillä projekti on osa yhdistyksen jatkuvaa toimintaa.
 • Venäjän maailmapoliittisen toiminnan tutkimusyhdistys ry:lle ei ole myönnetty projektitukea yhdistyksen perustamiskuluihin, sillä projektitukea ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin projekteihin.

Huhtikuu 2023

 • Herwannan rento ry:lle (Elram) ei ole myönnetty projektitukea Wappuleffan elokuvalisenssiin, sillä projekti on jatkuvaa toimintaa.
 • TaSciEn ry:lle ei ole myönnetty projektitukea ekskursioon Lappeenrantaan, koska projekti on budjettiarvioltaan tappioton.
 • Torvikopla ry:lle ei ole myönnetty projektitukea Puhallus-tapahtuman järjestämiseksi, sillä Torvikopla ry on järjestänyt tapahtuman aiemminkin ja täten luetaan jatkuvaksi toiminnaksi.

Maaliskuu 2023

 • Tampereen Akateeminen Kyykkäseura ry:lle ei ole myönnetty projektitukea ensimmäisiin vuosijuhliin, koska tapahtuma on budjettiarvioltaan ylijäämäinen.

Helmikuu 2023

 • Aatos ry:lle ei ole myönnetty projektitukea 50-vuosijuhlien tilavuokran kattamiseen, sillä kyseisen projektin katsotaan olevan osa jatkuvaa toimintaa.
 • Exergia ry:lle ei ole myönnetty projektitukea Enegiateekkaripäivien järjestämiseen Tampereella, sillä kyseisen projektin katsotaan olevan osa jatkuvaa toimintaa.
 • Hiki-Hockey ry:lle ei ole myönnetty projektitukea Göteborgin kisamatkan kulujen kattamiseksi, sillä projektin katsotaan olevan osa jatkuvaa toimintaa.