Ylioppilaskunnalla on kaksi erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustustyypit ovat:

 • toiminta-avustus
   • tarveharkintainen osa
   • kannustava osa
 • projektiavustus

Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta löytyvät Yhdistysohjesäännöstä. Avustuksista päättää ylioppilaskunnan hallitus edustajiston talousarviossa asettamien raamien puitteissa. Tarvittavat hakemuspohjat ja muut dokumentit löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Toiminta-avustus

Vuonna 2019 haku on poikkeuksellisen myöhään toiminta-avustusjärjestelmän uudistuksesta johtuen. Haku pyritään avamaan järjestöille toukokuun aikana. Prosessista tiedotetaan nettisivuilla ja järjestölistalla. 

Toiminta-avustus muodostuu kahdesta osasta. Tarveharkintaista osaa myönnetään taloudellisen tarpeen mukaan ja kannustavaa osaa toiminnan laadun perusteella. Kaikki piirissä toimivat järjestöt voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista. Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain keväällä yhdistysilmoituksen jättämisen yhteydessä Tahlo-järjestelmässä. Toiminta-avustuksen tarkemmat kriteerit ja lomakkeen kysymykset löytyvät täältä.

Projektiavustus

Projekti voi olla pieni tai suuri ja luonteeltaan tilaisuus, hankinta tai jokin muu. Projektitukea voidaan myöntää piirissä toimivalle tai tai piiriin hakeneelle yhdistykselle, tai erityisin perusteluin muille yhteisöille. Projektitukea ei myönnetä esimerkiksi vuosittain toistuviin tapahtumiin, sillä ne ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista – paitsi kun kyseessä on hyväntekeväisyysprojekti.

Hakeminen
Hakemuksessa tai sen liitteessä pitää esittää hankkeen toteuttamissuunnitelma, hankkeen talousarvio sekä avustuksen hakijan taloudellinen tilanne. Projektitukihakemus pitää jättää ylioppilaskunnalle hakemuksen käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Hakemuksen voi palauttaa palvelupisteille, postittaa tai lähettää osoitteeseen jarjesto(at)trey.fi Hakemusten käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään kuukauden 15. päivään mennessä. Hankkeen toteutumisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Raportointivelvollisuus
Projektiavustusta saaneen yhdistyksen tulee palauttaa loppuraportti viimeistään kolme kuukautta projektin päättymisen jälkeen. Mikäli projekti jatkuu vuoden vaihteen yli, on palautettava väliraportti vuoden loppuun mennessä. Loppuraportin pituus on maksimissaan 2 sivua ja sen tulee sisältää tuetun projektin toteutunut budjetti sekä kertomus projektista. Mahdollisesta väliraportista tulee selvitä toteutuneet tulot ja menot, mahdolliset muutokset budjettiin sekä projektin vastuuhenkilöt vuodenvaihteen jälkeen.

Projektiavustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, mikäli projektista ei toimiteta asianmukaista selvitystä, projekti osoittautuu ylijäämäiseksi tai avustus on käytetty muuhun kuin anottuun tarkoitukseen.

Projektin tulee olla säännöllisestä toiminnasta poikkeava ja kertaluontoinen ja sillä on selkeä aloitus- ja lopetusajankohta. Projekti ei saa olla ylijäämäinen.

Esimerkkejä:

 • yhdistyksen rekisteröiminen tai rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan aloittaminen uudestaan
 • kokonaan uudenlaisen tapahtuman lanseeraaminen
 • opintotapahtuma, joka ei kuulu yliopiston tarjoamiin opintoihin
 • järjestön toimintaa tukeva poikkeuksellinen hankinta

Projektituen määrä riippuu täysin projektistanne. Yleisesti ottaen suurempaa osaa jäsenistöstä koskeville ja huolellisesti valmistelluille projekteille voidaan myöntää enemmän rahaa. Edustajiston asettama budjetti projektituelle on 4 000 euroa vuonna 2019.