Email lists and newsletters

You can reach the key players of associations through the email lists. You can find instructions on how to subscribe to open email lists and a list of all TREY’s email lists on the Communications-page here.

Guides and other materials

The Student Union has many guides and materials, which helps students and associations alike. The materials can be found in the Student Union’s material data bank on Google Drive.

TREY’s calendars

TREY’s calendar is distributed at the same time as the student cards and annual registration stickers at the beginning of each fall term. Associations operating within TREY can submit their events to the calendar every spring.

During the year, the events of the associations can be submitted in the electronic community event calendar, which you can read more about on its own subpage.

TREY’s Volunteering Call Channel

TREY’s Volunteering Call Channel is a Telegram channel that collects all of volunteering announcements of its organization to one place. Associations can leave their volunteering announcements through Microsoft Forms form. Active or eager volunteers can join the the Telegram channel Volunteering Call Channel.

Website provided by the University

It is possible for student associations to order a website on webpages.tuni.fi service hosted by the University. For more information on the website, please consult Intra.

Here you can find a dictionary about association activity FI-EN-FI

A

 • aineopinnot = intermediate studies
 • ainejärjestö = subject organisation
 • alustus= introductory speech, talk
 • ammattikorkeakoulu = University of Applied Sciences
 • ammattiliitto= trade union
 • arkkitehti= architect
 • arkkitehtuuri = Architecture
 • arviointi = assessment
 • arvosana = grade, mark
 • arvosteluasteikko = scale of grades
 • asia (kokous-)= matter, item, business
 • asiakohta (esityslistan kohta) = item
 • automaatiotekniikka = Automation technology

 

B

 • biotekniikka= Bioengineering

 

D

 • dekaani = dean
 • diplomi-insinööri = Master of Science in Technology

 

E

 • ehdokas= applicant
 • edunvalvonta = advocacy
 • edaattori, edustajiston jäsen= council member
 • edustajisto= Council of Representatives
 • edustajistoryhmä= council group
 • edustajistovaalit= representative elections
 • esitys (tehdä esitys, esittää)= motion, move, make/put/submit a motion to a meeting, propose
 • esityslista = agenda
 • esteellinen= disqualified

 

H

 • hallitus= Executive Board
 • hallituksen jäsen = board member
 • hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) = student representative
 • harjoittelu = practical training
 • huomautus = note, comment, warning
 • hyvinvointiviikko= wellness week
 • hyväksyä= approve (of), adopt, accept, pass, carry (a motion)

 

I

 • iltakoulu = night school / evening session (of the council)
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta = Faculty of Information Technology and Communication Sciences

 

J

 • jatkokoulutusneuvosto= Doctoral Education Council
 • jatko-opiskelija = postgraduate / doctoral student
 • Jatkotutkinto = postgraduate degree
 • johtaa puhetta= chair, preside over
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta = Faculty of Management and Business
 • johtosääntö = University Regulations
 • järjestäytymiskokous = first meeting of the board
 • järjestäytyä= organise, constitute, come to order
 • järjestö = association, organization

 

K

 • kandidaatin tutkinto = Bachelor’s degree, baccalaureat
 • kandidaatti = Bachelor
 • kannattaa = second/support someone/someone’s motion
 • kannatus = support
 • kansainvälisyys = internationality
 • kanta, kannanotto = stand, contention
 • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta = Faculty of Education and Culture
 • keskeyttää opintonsa = discontinue one’s studies, drop out
 • kilta = guild
 • kerho =club
 • kokous = meeting
 • Kollektiivi = TREY’s event section
 • kommentti = comment
 • kommenttipuheenvuoro = commentary address
 • konetekniikka = Mechanical Engineering
 • konsistori= Academic Board
 • kurssi(/tentti-)vaatimukset = examination requirements
 • koulutusneuvosto= Education Council
 • koulutuspolitiikka eli kopo = academic affairs educational affairs
 • kv-opiskelija= international student
 • kv-vastaava= international officer
 • kyykkä= kyykkä

 

L

 • laboratorio = laboratory
 • laitos = Department
 • laitoksen esimies = Head of Department
 • lisensiaatintutkinto = Licentiate (Degree)
 • luento= lecture
 • luennoitsija = lecturer
 • lukukausi = term, semester
 • liite = appendix
 • linjapaperi = policy paper
 • Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta = Faculty of Medicine and Health Technology

 

M

 • maisteri= Master
 • materiaalitekniikka = materials science
 • monitieteinen = multi-disciplinary

 

O

 • opetuksen kehittäminen = development of studies
 • opetus = teaching
 • opetusmenetelmä = teaching method
 • opetussuunnitelma = curriculum
 • opintojakso = course
 • opintojaksopalaute = course feedback
 • opintojen eteneminen = progress in studies, study progress
 • opintojen ohjaus = guidance of studies
 • opintojen viivästyminen = delay of studies
 • opintokokonaisuus = study module
 • opintoneuvoja = study advisor
 • opinto-oikeus= right to study
 • opintopiste = credit
 • opintosuunnittelija = Academic Officer
 • opintotuki = financial aid
 • opintovastaava = study officer, educational officer
 • opiskelija = student, undergraduate
 • opiskelutaito = study skill

 

P

 • palaute = feedback
 • perustutkinto = first degree
 • puheenjohtaja = chair, chairperson, president
 • puheenvuoro = address
 • pääaine = major
 • pääsihteeri = secretary general
 • päätös = decision
 • pöytäkirja = minutes

 

R

 • rahastonhoitaja = treasurer, fund manager
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta = Faculty of Built Environment
 • rakennustekniikka = Civil Engineering
 • rehtori = president

 

S

 • sihteeri = secretary
 • sitsit = sitsi(s)
 • sivuaine = minor
 • sosiaalipolitiikka eli sopo= social affairs, social welfare affairs
 • syventävät opinnot = advanced(-level) studies
 • sähkötekniikka = Electrical Engineering
 • sääntö, säännöt = rule, rules, regulations
 • säätiöyliopisto = foundation university

 

T

 • talousarvio = budget
 • tapahtuma = event
 • tapahtumavastaava = events responsible
 • teekkari = teekkari
 • teekkarikaste = teekkari dipping
 • teekkarilakki = teekkari cap
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta = Faculty of Engineering and Natural Sciences
 • teknis-luonnontieteellinen = science and engineering
 • tiedekunta = faculty
 • tiedekuntaneuvosto = Faculty Council
 • tiedeneuvosto = Science Council
 • tietojohtaminen = Information and knowledge management
 • tietotekniikka = Information technology
 • tilinpäätös = financial statement
 • tilintarkastus = auditing
 • tohtori = Doctor
 • toimihenkilö = officer
 • toiminnantarkastaja = auditor
 • toiminnantarkastus = auditing
 • toiminnantarkastuskertomus = auditing report
 • toimintakertomus = annual report
 • toimintasuunnitelma = action plan
 • tuotantotalous = Industrial Engineering and Management
 • tutkielma = thesis
 • tutkinto= degree
 • tutkinto-ohjelma = degree program
 • tutkinto-opiskelija= degree student
 • tutkintorakenne = degree structure
 • tutkintouudistus = reform of the degree structure
 • tutkintovaatimus = degree requirement
 • tutkintosääntö = Degree Regulations
 • tutkimus = research
 • tutkimusmenetelmä = research method
 • työjärjestys = procedure
 • työjärjestyspuheenvuoro = point of order

 

V

 • vaihto-opiskelija = exchange student
 • valintakoe = entrance examination
 • varajäsen=substitute member
 • varapuheenjohtaja = vice-chairperson, vice-president
 • vararehtori = vice president
 • vastuuvapaus= freedom of responsibility
 • väitöskirja = doctoral dissertation

 

Y

 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta = Faculty of Social Sciences
 • yleiskokous = general meeting
 • yliopisto = university
 • yliopisto-opiskelija = university student
 • ylioppilaskunta = student union