Tämän oppaan tavoite on tarjota tietoa TREYn hallitukseen hakemisesta.  Tässä tiiviissä oppaassa on kerrottu, mitä Tampereen ylioppilaskunta (TREY) tekee, millaisia luottamustehtäviä ylioppilaskunnan hallituksessa on tarjolla ja kuinka voit hakea niihin

Tampereen ylioppilaskunta pähkinänkuoressa

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on kaikkien 18 000 Tampereen yliopiston opiskelijan yhteinen edunvalvoja, järjestötoiminnan mahdollistaja, palveluntarjoaja ja yhteisöllisyyden rakentaja. Kaikki me 18 000 opiskelijaa olemme ylioppilaskunta. Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 49-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää TREYn suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Kaikilla TREYn jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Vaaleissa jokaisella läsnä olevaksi kirjautuneella opiskelijalla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle.

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Ylioppilaskunnassa työskentelee 16 työntekijää, joihin voit tutustua TREYn verkkosivuilla Työntekijät-sivulla. Ylioppilaskunnan työntekijät työskentelevät hallituksen päätöksenteon tukena ja tekevät muun muassa aktiivista vaikuttamistyötä yliopisto- ja kaupunkitasolla sekä valtakunnallisesti.

Toiminta TREYn hallituksessa

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen koosta päättää edustajisto vuosittain hallituksen valinnan yhteydessä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Hallituksen päätöksenteon tukena järjestetään viikoittaiset aamukoulut, joissa hallitus käy päätettävät asiat yhdessä läpi keskustelujen ja esittelyjen kautta.

Tehtävät hallituksessa

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa hallituksen ja sitä kautta ylioppilaskunnan toimintaa tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vastaa hallituksen työnjaosta, sisäisestä johtamisesta, hallituksen toiminnasta ja laatii yhdessä pääsihteerin kanssa hallituksen kokousten esityslistat. Näiden lisäksi puheenjohtaja toimii ylioppilaskunnan edustajana ulospäin.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa sekä tämän varahenkilönä puheenjohtajan vastuulle kuuluvissa asioissa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Varapuheenjohtajalla on varapuheenjohtajan vastuiden lisäksi myös omat hallituksen sisäiseen tehtävänjakoon perustuvat tehtävät ja vastuualueet.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenet, joihin lukeutuvat myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat kollektiivina ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava toimielin.  Hallitus johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa.

Kullakin hallituksen jäsenellä on omat vastuualueet eli sektorit, joiden puitteissa heidän kulloisetkin tehtävänsä määräytyvät. Sektorijaosta huolimatta hallituksen jäsenet vastaavat koko ylioppilaskunnan toiminnasta ja erityisesti sen edunvalvonnasta ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen liittyvistä kysymyksistä. Oman sektorisi lisäksi pääset siis työskentelemään monipuolisesti muunlaisissakin tehtävissä! Hallitus toimii myös kollektiivisena esihenkilönä ylioppilaskunnan työntekijöille eli tekee esimerkiksi rekrytointipäätöksiä ja käsittelee työntekijöiden työnkuvien muutoksia ja muita työsuhteisiin liittyviä teemoja.

Hallituksen jäsenten vastuualueita voivat olla esimerkiksi koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, järjestötoiminnan kehittäminen, kansainväliset asiat, tapahtumat, viestintä, yritysyhteistyö, talous, jäsenpalvelut, kaupunkivaikuttaminen, ympäristöasiat ja tuutorointi. Hallitus päättää keskinäisestä työnjaostaan omassa järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus voi tarvittaessa uudelleenjärjestellä työnjakoaan vuoden aikana.

Osa hallituksen jäsenistä vastaa myös oman toimielimen toiminnasta. Toimielimet ovat joko tehtävään valittujen opiskelijoiden tai tietyssä tehtävässä aine- tai harrastejärjestössä tai harrastekerhossa toimivien opiskelijoiden ryhmiä. Toimielimiä ovat esimerkiksi sisäänotollisten ainejärjestöjen ja kiltojen puheenjohtajista koostuva Syndikaatti, tuutorivastaavien Hovi ja järjestöjen viestintävastaavien Viestintäfoorumi.

Mitä hallituksessa toimiminen edellyttää?

TREYn hallituspesti on täysipäiväinen luottamustehtävä (”työhallitus”) ja siitä maksetaan palkkio. Hakiessa kannattaa huomioida, että opintojen suorittaminen hallituspestin kanssa samanaikaisesti on aikataulujen ja kuormituksen kannalta haastavaa.

Hallituksen jäseniltä odotetaan seuraavia valmiuksia:

 • kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontajärjestössä toimimiseen
 • kiinnostusta edistää tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä
 • halua ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kykyä omaksua niitä koskevaa tietoa
 • valmiutta verkostoitumiseen
 • sitoutumista toimintaan: luottamustehtävä hallituksessa on ympärivuotinen ja kokoaikainen (tehtävästä maksetaan kuukausipalkkio)
 • yhteistyökykyä: olemme pieni työyhteisö ja hallituksen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä niin toistensa, työparinsa kuin muiden työntekijöiden kanssa
 • iltatöiden tekemistä sekä matkustamista (määrä riippuu tehtävästä ja omasta priorisoinnista)

Miksi kannattaa hakea TREYn hallitukseen?

TREYn hallituksessa pääset tekemään seuraavia asioita:

 • edistämään tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden asioita paikallisella ja valtakunnallisella tasolla
 • pääset tamperelaisen opiskelijakulttuurin ytimeen kehittämään yhteisömme monipuolista järjestötoimintaa ja tapahtumakulttuuria
 • oppimaan uutta edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta ja syventämään aiemmin oppimaasi

Lisäksi:

 • saat itsellesi kattavan työelämäverkoston ja hyödyllisiä työelämätaitoja
 • saat tueksesi oman työntekijäparin, jonka kanssa hommia tehdään

”TREYn hallitukseen hakeminen oli opiskeluaikojeni paras päätös. Vuodessa opin valtavan paljon uutta itsestäni, omasta sektoristani ja vaikka mistä muusta. Ennen kaikkea hallituksesta sai ystäviä, joiden kanssa on koettu kaikenlaista, vuoden mittainen yhteinen kokemus hitsaa porukan yhteen ainutlaatuisella tavalla.” – TREYn alumni 2019

”TREYn hallituksessa pääsin rakentamaan opiskelijayhteisöä ammattimaisessa ilmapiirissä. Hallitustoiminta oli samaan aikaan sekä hauskaa ja yhteisöllistä, että haastavaa ja merkityksellistä työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Oman kädenjäljen pääsi näkemään hyvin konkreettisesti!” – TREYn alumni 2019

Kaikki Tampereen ylioppilaskunnat jäsenet voivat asettua ehdolle TREYn hallitukseen. Kannustamme eri sukupuolia ja taustoja edustavia henkilöitä asettumaan ehdolle. TREYn hallituksen valintaa ohjaa ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan hyväksymät toimintamallit. Toimintamalleihin voit tutustua TREYn nettisivuilla Ohjaavat dokumentit -osiossa.

Miten hallitukseen haetaan?

Jos olet kiinnostunut toimimaan TREYn hallituksessa, kannattaa ensimmäisenä täyttää hakukuulutuksesta löytyvä lomake, jonka kautta hakemuksesi saa näkyvyyttä TREYn viestintäkanavissa. Hakemukset toimitetaan myös kokonaisuudessaan edustajistolle tutustuttavaksi ja päätöksenteon tueksi.

Hallituksenvalintaprosessiin kuuluu kirjallisen hakijamateriaalin laatiminen ja osallistuminen TREYn järjestämään hallitushakijoiden esittäytymistapahtumaan sekä edustajiston järjestämään haastatteluiltaan.

Edustajisto valitsee hallituksen kullekin vuodelle järjestäytymiskokouksessaan marraskuun lopussa. Puheenjohtajan vaali ja hallituksen valintatapa eroavat toisistaan.

Hallituksen puheenjohtajan vaali

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vaalein. Ehdolle voi asettua aina järjestäytymiskokouksen alkuun saakka. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaehdokasta on esitettävä kokoukselle, jotta hän on mukana hallituksen puheenjohtajan vaalissa. Jos haluat siis asettua ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi, kannattaa pitää huoli, että joku edustajiston jäsen esittää sinua ehdokkaaksi vaalissa. Edustajiston jäsenet äänestävät ehdokkaiden välillä, ja äänet lasketaan siirtoääniperiaatteella. Hallituksen puheenjohtajan vaali käydään ennen muun hallituksen valintaa ja valitsematta jääneillä puheenjohtajaehdokkailla on myös mahdollisuus asettua ehdolle hallitusvaaliin myöhemmin kokouksessa.

Hallituksen valinta

Hallituksen valinta suoritetaan listavaalina. Listavaali tarkoittaa, että edustajiston jäsenet esittävät listaa, joka pitää sisällään kaikkien niiden ehdokkaiden nimet, jotka listaa esittävä haluaisi hallitukseen valita. Äänestys käydään listojen välillä, ja äänet lasketaan siirtoääniperiaatteella.

Miten TREY tukee hakijoita?

Ennen edustajiston järjestäytymiskokousta ehdolle asettautuneet hallitusehdokkaat pääsevät hyödyntämään TREYn ehdokkaille tarjoamia palveluita.

Ehdokkaille tarjotaan näkyvyyttä TREYn viestintäkanavissa muun muassa hallitushakijoille tarkoitetulla omalla infosivullaan. Lisäksi ehdokkaille järjestetään ennen edustajiston järjestäytymiskokousta erilaisia tapahtumia, joissa hakijat voivat esittää näkemyksiään ja teemojaan edustajistolle ja ylioppilaskunnan jäsenille. Osa tapahtumista on avoimia ja osa edustajiston ja hakijoiden kesken.

Mikäli sinulla on kysymyksiä TREYn toiminnasta, hallituksessa työskentelystä tai ehdolle asettumisesta, TREYn toimiston hallituksenvalintaprosessista vastaava tiimi, puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaavat mielellään kysymyksiin edellä mainituista tai mistä tahansa muustakin ehdokkuuteen liittyvästä aiheesta. Myös hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin hallitustyöskentelystä sekä siihen liittyvistä päivittäisistä rutiineista. TREYn asiantuntijat kertovat mielellään lisää sisältökysymyksistä.

Kaikki TREYn henkilöstön ja hallituksen yhteystiedot löydät nettisivuiltamme kohdasta Yhteystiedot.

Huippua, että harkitset hallitukseen hakemista!