Tämän oppaan tavoite on tarjota tietoa TREYn hallitukseen hakemisesta.  Tässä tiiviissä oppaassa on kerrottu, mitä Tampereen ylioppilaskunta (TREY) tekee, millaisia luottamustehtäviä ylioppilaskunnan hallituksessa on tarjolla ja kuinka voit hakea niihin

Tampereen ylioppilaskunta pähkinänkuoressa

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) on kaikkien 18 000 Tampereen yliopiston opiskelijan yhteinen edunvalvoja, järjestötoiminnan mahdollistaja, palveluntarjoaja ja yhteisöllisyyden rakentaja. Kaikki me 18 000 opiskelijaa olemme ylioppilaskunta. Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 49-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää TREYn suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Kaikilla TREYn jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Vaaleissa jokaisella läsnä olevaksi kirjautuneella opiskelijalla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle.

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Ylioppilaskunnassa työskentelee 16 työntekijää, joihin voit tutustua TREYn verkkosivuilla Työntekijät-sivulla. Ylioppilaskunnan työntekijät työskentelevät hallituksen päätöksenteon tukena ja tekevät muun muassa aktiivista vaikuttamistyötä yliopisto- ja kaupunkitasolla sekä valtakunnallisesti.

Toiminta TREYn hallituksessa

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen koosta päättää edustajisto vuosittain hallituksen valinnan yhteydessä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Hallituksen päätöksenteon tukena järjestetään viikoittaiset aamukoulut, joissa hallitus käy päätettävät asiat yhdessä läpi keskustelujen ja esittelyjen kautta.

Tehtävät hallituksessa

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan työpöydälle kuuluu edustaminen, päätöksenteko, sekä toimiston (erityisesti hallituksen) johtaminen yhdessä pääsihteerin kanssa. Viikoittain puheenjohtaja valmistelee yhdessä varapuheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa hallituksen kokouksen esityslistan, sekä johtaa aamukoulun ja kokouksen. Arkeen kuuluu mm. keskusteluja hallituslaisten kanssa, edustamistapaamisia ja niiden valmistelua, sekä toimintasuunnitelman seurantaa ja suunnittelua. Puheenjohtaja myös viestii todella paljon!

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii osana pääsektoria ja tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa. Viikottaiseen työskentelyyn kuuluu esimerkiksi kokousten ja päätöksenteon valmistelu, hallituksen työn johtaminen ja edustaminen erilaisissa tapaamisissa. Työn painopisteet riippuvat pitkälti sovitusta työnjaosta, mutta työnkuvaan voi kuulua vahvemmin esim. yhteisö tai edunvalvontatyö.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenet, joihin lukeutuvat myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat kollektiivina ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava toimielin.  Hallitus johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa.

Kullakin hallituksen jäsenellä on omat vastuualueet eli sektorit, joiden puitteissa heidän kulloisetkin tehtävänsä määräytyvät. Sektorijaosta huolimatta hallituksen jäsenet vastaavat koko ylioppilaskunnan toiminnasta ja erityisesti sen edunvalvonnasta ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen liittyvistä kysymyksistä. Oman sektorisi lisäksi pääset siis työskentelemään monipuolisesti muunlaisissakin tehtävissä! Hallitus toimii myös kollektiivisena esihenkilönä ylioppilaskunnan työntekijöille eli tekee esimerkiksi rekrytointipäätöksiä ja käsittelee työntekijöiden työnkuvien muutoksia ja muita työsuhteisiin liittyviä teemoja.

Hallituksen jäsenten vastuualueita voivat olla esimerkiksi koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, järjestötoiminnan kehittäminen, kansainväliset asiat, tapahtumat, viestintä, yritysyhteistyö, talous, jäsenpalvelut, kaupunkivaikuttaminen, ympäristöasiat ja tuutorointi. Hallitus päättää keskinäisestä työnjaostaan omassa järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus voi tarvittaessa uudelleenjärjestellä työnjakoaan vuoden aikana.

Osa hallituksen jäsenistä vastaa myös oman toimielimen toiminnasta. Toimielimet ovat joko tehtävään valittujen opiskelijoiden tai tietyssä tehtävässä aine- tai harrastejärjestössä tai harrastekerhossa toimivien opiskelijoiden ryhmiä. Toimielimiä ovat esimerkiksi sisäänotollisten ainejärjestöjen ja kiltojen puheenjohtajista koostuva Syndikaatti, tuutorivastaavien Hovi ja järjestöjen viestintävastaavien Viestintäfoorumi.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikasta vastaavat hallituslaiset toteuttavat ylioppilaskunnan koulutuspoliittista edunvalvontatyötä. Sektorin arki koostuu pitkälti erilaisista tapaamisista, edunvalvontatyön valmistelusta, viestinnästä ja erilaisiin sektorin teemoihin syventymisestä. Sektorin alla on esimerkiksi ylioppilaskunnan halloped-toiminta, koulutuksen ja opetuksen kehittäminen, yliopistohallinto ja kansallinen koulutuspoliittinen edunvalvonta.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan edunvalvontaa, jolla varmistetaan, että opiskelun reunaehdot täyttyvät. Sosiaalipolitiikan alla onkin pienempiä sektoreita, joilla tehdään edunvalvontatyötä: asuminen, kaupunkivaikuttaminen, liikunta, toimeentulo, yhdenvertaisuus, hyvinvointi, terveys sekä kestävä kehitys. Erityisesti työskentelyssä korostuu sidosryhmäyhteistyö, erilaiset työryhmät, edunvalvonnan suunnittelu, viestintä sekä sektorin teemoihin perehtyminen.

Järjestöt

Tämä yhteisökeskeinen sektori on lähes yhtä monipuolinen kuin TREYn piirissä toimiva yli 170-lukuinen järjestökenttä. Sektori pyörittää kaikenlaisia toimintoja ja prosesseja niin jatkuvalla, viikottaisella, kuukausittaisella kuin vuosittaisellakin tasolla. Koska tekemistä on paljon, on sektorilla usein 2-3 hallituslaista.

Sektorilla pääsee järjestämään useita tapahtumia:  vuoteen mahtuu ainakin ainejärjestöjen puheenjohtajista koostuvan Syndikaatin tapaamiset, ajankohtaisia aiheita käsittelevät järjestökahvit, yhteisön palkitsemistilaisuus TREYHEM-gaala, uusia järjestötoimijoita kouluttava Järjestöstartti-seminaaripäivä, sekä muut koulutukset.

Järjestösektorin läpi kulkee vuoden aikana yli 150 000€:n edestä avustuksia. Summa koostuu TREYn omista toiminta-avustuksista ja projektituista, sekä esityksistä yliopiston KV- ja kulttuuritukien sekä ylioppilastalosäätiötuen jakamisesta. Sektori tekee hakukuulutukset, käsittelee hakemukset ja valmistelee esitykset hallituksen kokoukseen.

Muita sektorin pyörittämiä järjestöpalveluita ovat järjestötilat, varastot ja muut fasiliteetit, tilavarausoikeudet, sekä monialainen yhdistystoiminnan neuvonta ja konsultointi. Edunvalvontaa pääsee tekemään myös tällä sektorilla, liittyen esimerkiksi yliopiston jakamiin avustuksiin, järjestöjen omiin ja yhteisiin tiloihin, sekä tilakäyttösopimukseen.

Mainittakoon vielä, että sektori tukee myös uusien järjestöjen perustamisessa, valmistelee esitykset uusista yhdistysasemista, sekä fasilitoi ainejärjestökummitoimintaa.

Jäsenpalvelut

Lukuvuosikalenteri, opiskelijakortit, vuokrapakut, lautapelit, lista jatkuu; Jäsenpalvelut vastaa nimensä mukaisesti yli 18 000:lle opiskelijajäsenelle tarjottavista palveluista. Sektorin arki pyörii palvelutiskien ympärillä, ja hallituslaisen tehtävä on kehittää olemassa olevia palveluita, sekä ideoida uusia. Sektorilla tavataan myös yhteistyötahoja, kuten pakuja fasilitoivan TTMK:n sekä tänäkin vuonna kalenteria tuottaneen Perinneseuran kanssa. Tämä hallituslaisen näkökulmasta itsenäinen ja kevyt sektori tarjoaa tilaa oma-aloitteisille projekteille; esimerkiksi tänä vuonna hallituslainen on työstänyt tuutorointia tukevaa pulmapelisalkkua.

Viestintä ja brändi

Viestintäsektori vastaa ylioppilaskunnan viestinnästä ja brändistä sekä niiden koordinoinnista. Toteutamme arkipäiväistä viestintää ja tuemme sektoreita viestintätarpeissa. Sektori osallistuu myös suurempien kokonaisuuksien kuten kampanjoiden ja suurtapahtumien viestintään. Viestintä koordinoi viestintävastaavien toimielintä, Viestintäfoorumia. Tänä vuonna sektorin hallituslaisena on mm. päässyt kehittämään malleja arkiviestintään, panostamaan edustajistoviestintään, kuvaamaan Ajankohtaisia TREYkkösiä, tapaamaan sidosryhmiä, sekä sihteröimään Visiirin toimitusneuvostoa.

Vapaaehtoiset

Ylioppilaskunta tarvitsee vapaaehtoisia. Sektorin tarkoituksena on tehdä vapaaehtoisena toimimisesta mahdollista ja kivaa kaikille. Sektori vastaa toiminnan kehittämisestä sekä ideoinnista yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Hallituslaisen työ sisältää toimielimiä vetävien hallituslaisten tukemista esim. vertaistukihetkissä ja sektorien tukemista vapaaehtoisiin liittyvissä asioissa. Vapaaehtoisprosessien sujuvoittaminen ja palkitsemiskulttuurin kehittäminen ovat sektorin arkipullaa! 2023 hallituslainen on mm. päässyt ohjaamaan toimielinten tulevaisuuden suuntaviivoja, lanseeraamaan nakkihaalarimerkit, järjestämään toimielinten yhteistapahtumaa, rekrytoimaan vapaaehtoisia, työstämään nakkilaisille palkkioita ja kehittämään TREYHEM-gaalaa.

Kampuskehitys

Kampuskehityssektori vastaa Tampereen yliopiston kampusten kehittämiseen liittyvistä asioista. Sektorin tehtävänä on varmistaa, että opiskelijoiden eri intressit huomioidaan kampusta muutettaessa. Sektorilla tavataan säännöllisesti yliopiston suurista kampuslinjoista päättäviä toimijoita ja osallistutaan yliopiston kampuskehitystyöpajoihin. Kampuskehitys osallistuu myös yliopiston turvallisuuteen liittyviin prosesseihin tapaamalla turvallisuustiimiä ja osallistumalla kampuksen turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisääviin prosesseihin. Sektorilla tehdään tiivistä yhteistyötä järjestösektorin kanssa tila-asioissa.

Tapahtumat

Tapahtumasektori pyörittää nimensä mukaisesti ylioppilaskunnan tapahtumakoneistoa! Kyseinen sektori toteuttaa edunvalvontaa yhteisöllisestä näkökulmasta ja toiminta keskittyy ylläpitämään ja kehittämään yliopistoyhteisön opiskelijakulttuuria. Yleensä sektori koostuu 1-2 hallituslaisesta sekä TREYn tapahtumatuottajasta.

Työmäärä on suuri ja se kattaa tiheän vuosikellon myötä muun muassa Suomen Suurimman Wapun, vuosijuhlat sekä Fuksisuunnistuksen ja Tuutorien illan. Osassa tapahtumista työtä tehdäänkin yhdessä toisten sektorien kanssa, kuten esimerkiksi järjestösektorin tai tuutoroinnin. Toiminta tällä sektorilla on hyvin poikkisektoriaalista viestinnän, vapaaehtoisten sekä tapahtumien erilaisten teemojen ja aiheiden myötä, mikä tekee työnteosta erittäin monipuolista.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyösektori vastaa TREYn kanssa solmittavista yritysyhteistyösopimuksista. Sektorilla toimii yksi hallituslainen sekä TREYn myynti- ja markkinointikoordinaattori ja sopimuksia tehdään aina kertaluontoisista diileistä ylivuotisiin sopimuksiin asti. Yhteistöiden luonne vaihtelee yhteistyötahosta riippuen. Sopimuksia voidaan solmia esimerkiksi viestintä- tai tapahtumanäkyvyyden kautta ja ne voivat olla rahallisia tai niin sanotusti pro bono- soppareita.

Poikkisektoriaalista yhteistyötä tehdään eniten tapahtumarikkaiden sektorien kanssa, kuten esim. tapahtuma-, tuutorointi- tai järjestösektorin. Tämän lisäksi sektori ylläpitää TREYn yhteistyökumppanuuksia ja kokoustaa tasaisin väliajoin isoimpien yhteistyökumppaneiden markkinointitiimien kanssa.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen sektori ei nimestään huolimatta hoida kaikkea kansainvälisyyteen liittyvää, vaan tekee niitä yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Arkeen kuuluvat tapaamiset ja yhteistyö erityisesti yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa, ajoittain myös International House Tampereen kanssa. Työpöydällä olevia teemoja ovat esimerkiksi opiskelijoiden liikkuvuus, kotouttaminen ja kotoutuminen, kotikansainvälistyminen, monikielisyys sekä yhteisöllisyys. Tulevana vuonna myös EU-vaalit työllistävät kv-sektoria, jossa toimii ensi vuonna yksi hallituslainen yhdessä koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan kanssa.

Tuutorointi

Tuutorointisektori on nimensä mukaisesti vastuussa yliopistomme tuutoroinnista. Sektori järjestää tuutorihaut syksyisin ja keväisin sekä valmistelee koulutuksia tuutoreille ja tuutorivastaaville yhdessä yliopiston kanssa.

Sektorin arki on hyvin vaihtelevaa. Suurin työmäärä kasautuu syksylle orientaatioviikon ympärille, jolloin uudet opiskelijat saapuvat kampuksille.

Koulutuksien ja palaverien lisäksi sektori järjestää myös tapahtumia. Tuutorit toivotetaan tervetulleiksi Tuutorien illassa ja tuutorien pikkujouluissa, ja fukseille ja syksyn vaihtareille järjestetään legendaarinen Fuksisuunnistus. Sektori on vastuussa myös toimielimestään Hovista. Hovi koostuu tuutorointia järjestävien järjestöjen tuutorivastaavista. Hovi kokoontuu muutaman kerran vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja tutustumaan toisiinsa.

Talous

Taloussektorin arki on rutiininomainen, sillä palkanmaksut ja taloushallinto on meidän osaavien työntekijöiden käsissä. Tänä vuonna tehdyn tilikarttauudistuksen myötä talouden seuranta helpottuu ja sektori pystyy esittämään kuukausittaista dataa ylioppilaskunnan rahan käytöstä hallitukselle. Sektorilla on paljon tilaa innovaatioille ja kehitykselle, joita hallituslainen voi toiveittensa mukaan toteuttaa.

Mitä hallituksessa toimiminen edellyttää?

TREYn hallituspesti on täysipäiväinen luottamustehtävä (”työhallitus”) ja siitä maksetaan palkkio. Hakiessa kannattaa huomioida, että opintojen suorittaminen hallituspestin kanssa samanaikaisesti on aikataulujen ja kuormituksen kannalta haastavaa.

Hallituksen jäseniltä odotetaan seuraavia valmiuksia:

 • kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontajärjestössä toimimiseen
 • kiinnostusta edistää tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä
 • halua ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kykyä omaksua niitä koskevaa tietoa
 • valmiutta verkostoitumiseen
 • sitoutumista toimintaan: luottamustehtävä hallituksessa on ympärivuotinen ja kokoaikainen (tehtävästä maksetaan kuukausipalkkio)
 • yhteistyökykyä: olemme pieni työyhteisö ja hallituksen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä niin toistensa, työparinsa kuin muiden työntekijöiden kanssa
 • iltatöiden tekemistä sekä matkustamista (määrä riippuu tehtävästä ja omasta priorisoinnista)

Miksi kannattaa hakea TREYn hallitukseen?

TREYn hallituksessa pääset tekemään seuraavia asioita:

 • edistämään tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden asioita paikallisella ja valtakunnallisella tasolla
 • pääset tamperelaisen opiskelijakulttuurin ytimeen kehittämään yhteisömme monipuolista järjestötoimintaa ja tapahtumakulttuuria
 • oppimaan uutta edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta ja syventämään aiemmin oppimaasi

Lisäksi:

 • saat itsellesi kattavan työelämäverkoston ja hyödyllisiä työelämätaitoja
 • saat tueksesi oman työntekijäparin, jonka kanssa hommia tehdään

”TREYn hallitukseen hakeminen oli opiskeluaikojeni paras päätös. Vuodessa opin valtavan paljon uutta itsestäni, omasta sektoristani ja vaikka mistä muusta. Ennen kaikkea hallituksesta sai ystäviä, joiden kanssa on koettu kaikenlaista, vuoden mittainen yhteinen kokemus hitsaa porukan yhteen ainutlaatuisella tavalla.” – TREYn alumni 2019

”TREYn hallituksessa pääsin rakentamaan opiskelijayhteisöä ammattimaisessa ilmapiirissä. Hallitustoiminta oli samaan aikaan sekä hauskaa ja yhteisöllistä, että haastavaa ja merkityksellistä työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Oman kädenjäljen pääsi näkemään hyvin konkreettisesti!” – TREYn alumni 2019

Kaikki Tampereen ylioppilaskunnat jäsenet voivat asettua ehdolle TREYn hallitukseen. Kannustamme eri sukupuolia ja taustoja edustavia henkilöitä asettumaan ehdolle. TREYn hallituksen valintaa ohjaa ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan hyväksymät toimintamallit. Toimintamalleihin voit tutustua TREYn nettisivuilla Ohjaavat dokumentit -osiossa.

Miten hallitukseen haetaan?

Jos olet kiinnostunut toimimaan TREYn hallituksessa, kannattaa ensimmäisenä täyttää hakukuulutuksesta löytyvä lomake, jonka kautta hakemuksesi saa näkyvyyttä TREYn viestintäkanavissa. Hakemukset toimitetaan myös kokonaisuudessaan edustajistolle tutustuttavaksi ja päätöksenteon tueksi.

Hallituksenvalintaprosessiin kuuluu kirjallisen hakijamateriaalin laatiminen ja osallistuminen TREYn järjestämään hallitushakijoiden esittäytymistapahtumaan sekä edustajiston järjestämään haastatteluiltaan.

Edustajisto valitsee hallituksen kullekin vuodelle järjestäytymiskokouksessaan marraskuun lopussa. Puheenjohtajan vaali ja hallituksen valintatapa eroavat toisistaan.

Hallituksen puheenjohtajan vaali

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vaalein. Ehdolle voi asettua aina järjestäytymiskokouksen alkuun saakka. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaehdokasta on esitettävä kokoukselle, jotta hän on mukana hallituksen puheenjohtajan vaalissa. Jos haluat siis asettua ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi, kannattaa pitää huoli, että joku edustajiston jäsen esittää sinua ehdokkaaksi vaalissa. Edustajiston jäsenet äänestävät ehdokkaiden välillä, ja äänet lasketaan siirtoääniperiaatteella. Hallituksen puheenjohtajan vaali käydään ennen muun hallituksen valintaa ja valitsematta jääneillä puheenjohtajaehdokkailla on myös mahdollisuus asettua ehdolle hallitusvaaliin myöhemmin kokouksessa.

Hallituksen valinta

Hallituksen valinta suoritetaan listavaalina. Listavaali tarkoittaa, että edustajiston jäsenet esittävät listaa, joka pitää sisällään kaikkien niiden ehdokkaiden nimet, jotka listaa esittävä haluaisi hallitukseen valita. Äänestys käydään listojen välillä, ja äänet lasketaan siirtoääniperiaatteella.

Miten TREY tukee hakijoita?

Ennen edustajiston järjestäytymiskokousta ehdolle asettautuneet hallitusehdokkaat pääsevät hyödyntämään TREYn ehdokkaille tarjoamia palveluita.

Ehdokkaille tarjotaan näkyvyyttä TREYn viestintäkanavissa muun muassa hallitushakijoille tarkoitetulla omalla infosivullaan. Lisäksi ehdokkaille järjestetään ennen edustajiston järjestäytymiskokousta erilaisia tapahtumia, joissa hakijat voivat esittää näkemyksiään ja teemojaan edustajistolle ja ylioppilaskunnan jäsenille. Osa tapahtumista on avoimia ja osa edustajiston ja hakijoiden kesken.

Mikäli sinulla on kysymyksiä TREYn toiminnasta, hallituksessa työskentelystä tai ehdolle asettumisesta, TREYn toimiston hallituksenvalintaprosessista vastaava tiimi, puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaavat mielellään kysymyksiin edellä mainituista tai mistä tahansa muustakin ehdokkuuteen liittyvästä aiheesta. Myös hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin hallitustyöskentelystä sekä siihen liittyvistä päivittäisistä rutiineista. TREYn asiantuntijat kertovat mielellään lisää sisältökysymyksistä.

Kaikki TREYn henkilöstön ja hallituksen yhteystiedot löydät nettisivuiltamme kohdasta Yhteystiedot.

Huippua, että harkitset hallitukseen hakemista!